Fedtstoffer

k?del?ngden i hexadecansyre
16
k?del?ngden i octadecansyre
18
antal C-atomer i butansyre (= smorsyre = sure t?er)
4
antal C-atomer i ethan-oat-ion
2
hvordan er s?bespaner opbygget?

Ionforbindelse af Na-ioner og fedtsyre-rest (s?beion)

 

Na+ + CH3(CH2)xCOO

Hvordan er fedtsyrer opbygget?

Bestar af en CH-k?de og en carboxylsyregruppe, COOH

 

CH3(CH2)zCOOH

hvad er fedtsyrers polaritet
upol?r
COOH-gruppens polaritet?
pol?r
COOH-gruppens syre-base-egenskaber
syre
CH-gruppers polaritet
upol?re
vands polaritet
pol?rt
fedtstoffers polaritet
upol?re
C=O gruppens polaritet?
svagt pol?r
C-O-C gruppens polaritet
upol?r
triglyceriders polaritet
upol?re
et triglycerid er opbygget af ?
glycerol (=propan-1,2,3-triol) og tre fedtsyrek?der
ved cis/trans-navngivning t?lles fra hvilken ende af fedtsyren?
Fra syreenden, dvs. COOH er carbon nr. 1
h?rdning er … (hvilken reaktionstype)
addition
m?ttede fedtstoffers tilstandsform er … ved stuetemperatur
fast (s)
um?ttede fedtstoffers tilstandsform er … ved stuetemperatur
flydende = smeltet = liquid (l)
m?ttede fedtstoffer kommer fra ….
animalske kilder
um?ttede fedtstoffer kommer fra ….
vegetabilske eller marine kilder
fiskeolier er (m?ttethed) ?
polyum?ttede
smorfedt er (m?ttethed) ?
m?ttet
lipider er det samme som ?
fedtstoffer = triglycerider
cis er det samme som ?
Z = zuzammen = samme side
trans er det samme som ?
E = Entgegen = modsatte side
Z er det samme som ?
cis. Z = zuzammen = samme side
E er det samme som ?
trans. E = Entgegen = modsatte side
fosforlipider findes i kroppen i ?
cellens cellemembran
antal dobbeltbindinger i:
(9E, 12E, 15E)-octadeca-9,12,15-tri-en-syre
3
k?del?ngden i:
(9E, 12E, 15E)-octadeca-9,12,15-tri-en-syre
18 = octadecan
en m?ttet fedtsyre indeholder hvilken slags bindinger?
kun enkeltbindinger mellem C-C
antal dobbeltbindinger i en monoum?ttet fedtsyre?
1 dobbeltbinding, C=C
en um?ttet fedtsyre indeholder hvilken slags binding
dobbeltbinding mellem C=C
en addition kan ske til hvilken slag binding?
dobbeltbinding, C=C
en substitution kan ske ved hvilken slags binding?
enkeltbinding ved C-H
antal dobbeltbindinger i en monoum?ttet fedtsyre?
1 dobbeltbinding,C=C
antal dobbeltbindinger i en m?ttet fedtsyre?
ingen dobbeltbindinger
antal dobbeltbindinger i en polyum?ttet fedtsyre
mere end 1 dobbeltbinding, C=C
Hvordan kan man udvinde fedtstoffer? (3 svar)
presning (kold og varm), ekstraktion, og smeltning
ved ?-navngivning t?lles fra hvilken ende af fedtsyren?
CH-enden. COOH har hojest nummer

navngiv med ?-navngivning:

 

(9E, 12E, 15E)-octadeca-9,12,15-tri-en-syre


[image]

?-(3,6,9)-octadeca-tri-en-syre
formlen for en s?beion
CH3(CH2)16COO
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out