Nastan allt ar blandningar

Vilket ar vanligast, rena amnen eller blandningar?
Blandningar ar vanligast.
Namn nagra olika losningsmedel.
Vatten, lacknafta och aceton ar olika losningsmedel.
Vad menas med en mattad losning?
I en mattad losning har det losts sa mycket av ett amne att det inte gar att losa mer. Om man anda forsoker losa upp annu mer blir det en rest kvar pa botten
Forklara vad som hander med socker som du loser upp i te.
Sockret delar upp sig i sma partiklar, sockermolekyler, som blandar sig med tevattnet. Sockermolekylerna fordelar sig jamt i hela koppen.
Hur framstaller man salt ur havsvatten?
Man leder in havsvatten i bassanger och later vattnet avdunsta. Kvar blir saltet.
Ge exempel pa skillnaderna mellan uppslamningar, losningar och emulsioner.
Kalkvatten ar en uppslamning dar man kan se bitar av amnet, det ser grumligt ut. Socker i vatten ar en losning. Darfor ar det en klar vatska. En emulsion ar en finfordelad vatska i en annan vatska, som exempelvis vispgradde (en emulsion av fett och vatten).
Mjolk ar bade en losning och en emulsion. Kan du komma pa nagon annan blandning som ar blandad pa flera satt?
Vart blod ar ett exempel pa en vatska som bade ar losning och emulsion.
Hur tror du att man bor gora om man vill dela upp mjolk i sa manga olika delar som mojligt?
Man kan centrifugera mjolken i en mjolkseparator for att separera bort fettet. Om man far bort allt fett far man kvar skummjolk, som ar en losning. Den kan man destillera for att separera vattnet fran de losta amnena. Man kan ocksa anvanda kromatografi som separerar fram mjolkprotein, mjolksocker, kalcium, vitaminer, med mera
Hur fungerar kromatogra? och vad kan den anvandas till?
Man har en fast del och en rorlig del som vandrar forbi den fasta. Vissa amnen foljer lattare med den rorliga delen, som till exempel kan vara vatten. Andra amnen fastnar latt i den fasta delen, som till exempel kan vara papper. Om man gor kromatografi pa en farg delas fargen upp i sina komponenter.
Varfor kan man inte enkelt dela upp en kemisk forening i grundamnen?
De metoder man anvander for att separera blandningar fungerar inte nar man vill dela upp atomslagen i en kemisk forening. For att gora det kravs kemiska reaktioner.
Hur fungerar destillation och vad kan den anvandas till?
Man upphettar losningen sa att vatskan kokar bort och kvar far man det losta amnet. Angan kyls ner sa att man far tillbaka ren vatska. Metoden kan anvandas for att separera olika amnen i en losning, exempelvis de olika amnena i raolja.
Vad hander om du filtrerar en losning?
Ingenting, bade det losta amnet och vatskan passerar genom filterpapperet.
Vilken metod passar bra for att separera amnena i en losning?
Amnen i en losning kan separeras genom destillation.
Vilka metoder passar bra for att separera uppslamningar?
Uppslamningar kan separeras genom dekantering, filtrering eller centrifugering.
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out