kemi kapitel 14-15 VG

Vad heter atomens delar?
karnan = protoner + och neutroner neutral
elektroner – snurrar runt karnan
Vad ar skillnaden mellan olika atomslag tex. bly och tenn?
De har olika antal protoner och darfor olika kemiska egenskaper.
Varfor ar en atom oladdad?
Den har lika manga elektroner (-)som protoner (+).
Varfor far inte elektronerna ivag i atomkarnan och inte in i karnan?
de dras mot karnan som ar positiv pga. sin negativa laddning men de aker for fort for att falla in i karnan.
Vad finns dar for likheter och skillnader mellan solsystemet och atomens uppbyggnad?
Atomen har elektroner som aker runt karnan och solsystemet har planeter. Skillnaden ar att planeterna attraheras av gravitation och elektroner av laddningar.
Vem var Dimitrij Mendelejev?
En ryss som uppfann det periodiska systemet!
Vad menas med atomnummer?
Atomnumret ar hur manga protoner ett amne har och bestammer var amnet skall vara i det periodiska systemet.
Vad kallas de vagrata och lodrata raderna i det periodiska systemet?
vagrat = period, dessa amnen har lika manga elektronskal.
Lodrat = grupp, de har liknande kemiska egenskaper och lika manga valenselektroner.
Vad ar valenselektroner?
Valenselektroner ar elektronerna som atomen har i sista skalet.
Vad menas med elektronskal?
Hur manga skal en atom har med elektroner. Tex. Natrium har 3 skal, vate 1 skal, guld 6 skal.
Forklara varfor amnen i samma grupp har liknande egenskaper:
Amnen i samma grupp har lika manga valenselektroner och kan darfor ge bort lika manga till nagot annat amne. De reagerar med samma amnen.
Atomslagen i en grupp har lika manga valenselktroner, vad har atomer i samma period gemensamt?
De har lika manga elektronskal.
I vilka sorters amnen finns det molekylbindningar?
Molekylbindningar finns i alla amnen som bestar av molekyler, exempelvis vatten, vatgas och syrgas. De bildar molekylbindningar for de delar med sig av sina valenselektroner och far da adelgasstruktur.
Vad menas med adelgasstruktur?
Adelgasstruktur betyder att atomen har ett fullt yttersta skal. Alla atomer forsoker fa det!
Hur fungerar en molekylbindning?
I en molekylbindning delar tva atomer pa ett elektronpar och stannar darfor tillsammans. Tex. vattenmolekyl
Vad ar en jon?
En jon ar en atom som forandrats sa att den blivit elektriskt laddad. Den har antingen lamnat bort eller tagit upp elektroner. Joner har inte samma kemiska egenskaper som atomer.
Beskriv nagra skillnader mellan molekylforeningar och jonforeningar.
Jonforeningar bildar kristaller, leder strom i vatska och bildar fria joner i vatska (tex. koksalt NaCl. Molekylforeningar bildar sma avgransade molekyler.
Hur fungerar metallbindning?
I en metall befinner sig elektronerna i ett ”hav” som metallatomerna ”badar” i. Elektronerna hor inte till nagon speciell metallatom, utan delas av alla.
Vilka grundamnen bildar positiva joner och vilka bildar negativa?
Metaller och vate bildar positiva joner och ickemetaller bildar negativa joner.
Vad ar det som avgor om atomer bildar molekyler eller jonforeningar.
Om atomerna i en bindning ar lika bra pa att dra till sig elektroner bildas en molekylbindning. Atomerna delar alltsa pa elektronerna i elektronpar, tex. vatten. Men om den ena atomen garna ger bort och den andra garna tar emot elektroner bildas en jonbindning. tex. NaCl, koksalt.
Vad menas med isotoper?
isotoper har lika manga protoner men olika antal neutroner i karnan. De vager darfor mer. Tex. kol finns med 6 protoner i karnan eller 7 eller 8 st. kol-14 ar radioaktiv och undersoks for att se hur gammalt nagonting ar som dott for lange sedan.
Vilken uppgift har neutronerna i karnan?
De ser till sa att karnan haller ihop och sa att protonerna inte stots bort fran varandra.
Vad ar en redoxreaktion?
en redoxreaktion ar nar ett amnen ger elektroner till ett annat amnen. ena amnet oxideras och det andra reduceras.
Namn nagra adla och nagra oadla metaller:
Adla: guld, silver platina
oadla: bly, jarn, zink
vad hander om en oadel metall stoter pa joner fran en adlare metall? tex. Fe + Cu2+ (Jon)
den adlare metallen tar elektroner fran den oadlare. Den oadlare blir da till joner.
Vad hander om kan spikar kopparspik i en platbit av jarn?
Ingenting! Men om dar ar fukt kommer jarnet att rosta dar kopparn sitter for koppar tar elektroner fran jarn sa jarnoxid bildas(rost). Jarn oxideras och koppar reduceras. Det har bildats ett galvaniskt element!
Vad menas med en offeranod?
En offeranod ar en metall som offras dvs. ger elektroner sa att en annan metall inte rostar. tex magnesium skyddar bensintank under marken fran att rosta.
Vad hander om man doppar en jarnnyckel(Fe) i en losning med silverjoner i?
Jarnet oxideras (rostar) och det bildas rent silver pa nyckelns yta.
Vad hander om man doppar en guldring(Au) i en losning med jarnjoner i?
ingenting eftersom guld ar adlare an jarn.
Varfor skall man inte lagga blota silverbestick pa en staldiskbank?
Silver ar adlare an de metaller som ingar i diskbanksplaten, sa att det kan uppsta galvanisk korrosion. Da kommer diskbanken att rosta fastan den ar gjord av ”rostfritt” stal.
Vad ar det for skillnad pa ett primarbatteri och ett laddningsbart batteri?
Ett primarbatteri tar slut medan ett uppladdningsbart kan laddas igen.
Beskriv hur ett alkaliskt batteri fungerar: (VG)
Ett alkaliskt batteri bestar av ett ytterholje av zink. Inuti holjet finns manganoxid i en losning av kaliumhydroxid. Zinken forvandlas till zinkjoner, Zn –> Zn2+ 2e–. Zinken blir minuspol och skickar elektroner genom en sladd till kolstaven i manganoxiden. De positiva manganjonerna dras dit och reduceras till manganatomer, Mn4+ + 4e– –> Mn.
Varfor maste det finnas en jonlosning mellan polerna i ett batteri?
Det behovs en jonlosning for att elektronerna skall kunna ga runt i den slutna kretsen. Jonlosningen maste vara svarare for elektronerna annars gar inte elektronerna runt i kretsen.
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out