kemi kap 8 och grunder

Vad ar ett Grundamne?
Ett grundamne bestar av bara en sorts atomer. Tex. Kol, jarn, bly.
1.Vad ar skillnaden pa en kemisk forening och en molekyl?
En kemisk forening bestar av 2 eller fler olika atomer som sitter ihop. Tex. H2O Vatten, CO2 koldioxid. En molekyl bestar av 2 eller fler atomer, tex. O2 Syremolekyl, H2O Vattenmolekyl.
Vad ar kemiska tecken?
Kemiska tecken ar bokstaver som betyder olika amnen, tex. H ar vate, C ar kol, Fe ar Jarn.
1.Vilka ar atomens delar?
proton +, neutron neutral och elektron –
Vilka amnen ar koksalt uppbyggt av?
Natrium och klor
1.NPK ar ett vanligt godningsmedel, vad star N, P och K for?
1.Kvave, fosfor och kalium.
Vilka grundamnen ingar i ammoniak, NH3
1 kvave och 3 vateatomer
Ungefar hur manga grundamnen finns det?
Ca 100
I vilka tva grupper kan man del in grundamnen i?
Metall och ickemetall
Vad ar varme?
varme ar molekyler som ror sig, ju fortare de ror sig desto varmare blir det.
Kan man framstalla guld?
Ja, men det ar dyrare an att leta guld.
Vad hander om man blandar en syra och en bas? (tex. HCL + NaOH)
Det blir neutralt och det bildas ett salt.
Vilka grundamnen finns i MgNO3?
Magnesium, kvave och syre
Vilka grundamnen finns i CaCO3?
Kalcium, kol och syre
Vad ar ett salt?
Salter bestar av positiva metalljoner och en negativ jon fran en syra. De ar fasta, kristallformiga amnen. Manga ar vita men de kan ha andra farger.
Namn tre vanliga salter och ge exempel pa vad de anvands till.
Natriumklorid ar vanligt koksalt som vi anvander i maten. Kalciumsulfat ar gips, som anvands som byggnadsmaterial, i forband och i prydnader. Natriumvatekarbonat anvands som bakpulver och mot halsbranna.
Hur kan man utnyttja de olika lagfargerna som metalljoner ger?
Olika metalljoner ger olika farg at en laga. Det kan anvandas i fyrverkerier eller for att ta reda pa vilka metalljoner som finns i exempelvis en losning.
Forklara vad som hander om man droppar koksalt i en losning med silverjoner i.
Nar man tillsatter koksalt till en losning med silverjoner bildas en fallning av silverklorid. Ag+ + Cl– –> AgCl. Silverklorid ar ett svarlosligt salt.
Vad kallas reaktionen nar man blandar en syra och en bas?
neutraliastion
Varfor saltar man isiga vintervagar?
salt sanker fryspunkten pa vatten sa isen smalter.
varfor saltar man inte vagarna i norra sverige?
Darfor att det ar sa kallt att aven saltvatten fryser.
Vad ar brand gips och vad kan det anvandas till?
brand gips anvands till bla. stod for brutna ben och bestar av calciumcarbonat. CaCO3
Varfor tillsatter man saltet kaliumjodid till koksalt?
darfor vi behover det till var skoldkortel.
Varfor ar det viktigt att det tillsatts natriumklorid till maten?
annars kan vi fa kramp i vara muskler
Hur utvinner man natriumklorid?
finns i saltgruvor och i havet
Pa saltlakrits finns ett salt. Vad heter saltet och hur kan man framstalla det?
salmiak och framstalls fran saltsyra och ammoniak
Manga beundrar fyrverkerier. Hur gor man for att astadkomma de olika fargerna i fyrverkeriet?
man har med olika metalljoner som ger olika farger nar de brinner
Hur ar metalloxider uppbyggda?
Metalloxider ar uppbyggda som jonforeningar mellan en metall och syre. tex. MgO magnesiumoxid
Vad bildas nar jarn brinner?
Nar jarn brinner bildas jarnoxid. som kan vara rott eller svart
Vad hander nar man loser upp en metalloxid i vatten?
Nar man loser en metalloxid i vatten blir det en basisk losning.
Manga adelstenar bestar av metalloxider. Ge nagra exempel.
rubin, smaragd, rutil
Vad kallar men en forening mellan ett amne och syre?
en oxid
Vilken typ av byggstenar ar de flesta mineraler byggda av?
De flesta mineraler ar uppbyggda av joner.
H2SO4 heter pa kemisprak?
vatesulfat = svavelsyra
MgNO3 heter pa kemisprak?
magnesiumnitrat
CaCO3 heter pa kemisprak
kalciumkarbonat
Vilket amne ar tyngst, jarn eller kadmium? Hur vet du det?
kadmium daror det har en hogre atomvikt och ligger langre ner i periodiska systemet
Hur bildas en jon?
En jon bildas nar en atom tar eller ger bort elektroner och blir negativt eller positivt laddad.
Vad ar skillnaden pa en jonforening och en molekyl?
En jonforening halls ihop av jonbindningar och en molekyl halls ihop av att atomerna delar pa sina valenselktroner
Varifran kommer ordet salary (lon pa engelska) ?
Kommer fran rommarna for att rommarna fick salt som lon och vagen i Italien som salt transporterades pa hette Salaria = saltvagen. Lonen de fick hette salarium.
Vad heter de grundamnena som ar langst till hoger i periodiska systemet?
adelgaser
vad ar speciellt med adelgaser?
de reagerar inte med andra amnen och alla ar gaser i rumstemeratur
Vilka grundamnen finns i CuSO4
koppar, svavel och syre
Vilka grundamnen finns i NaCl?
Natrium och klor
Vilka grundamnen finns i H2O?
Vate och syre
Vilket amne ar tyngst, Guld eller Platina? Hur vet du det?
Guld eftersom det ligger till hoger om platina och har en hogre atommassa
Ett amne har 16 protoner, vilket ar amnet?
atomnummer 16 = svavel
Ett amne har 6 protoner, vilket ar amnet?
Atomnummer 6 = kol
Vad kannetecknar en jon?
En jon ar en atom som har gett bort eller tagit upp elektroner och blivit laddad.
Var i det periodiska systemet kan man hitta metaller?
Till vanster
Vilken grupp tillhor Helium och Argon?
adelgaserna
Var kan man hitta ickemetaller?
Till hoger
vad or skillnaden pa syror och baser?
syror innehaller vatejoner H+ och baser hydroxidjoner OH-
vad anvander man en indikator till?
for att se om en losning ar surt, neutralt eller basiskt
vad innehaller alla oxider?
de innehaller alla syrejoner tex. koldioxid CO2
vad vill alla atomer i periodiska systemet utom nagra fa?
de vill bli som adelgasterna och fa fulla elektronskal
vad bildas nar metaller reagerar med syre?
det bildas mineraler (metalloxider), tex. nar jarn rostar bildas jarnoxid.
hur namnger man ett salt? tex. NaCl?
man sager den positiva jonen forst (Natrium) och den negaiva sen (Klorid)
vad heter dessa salter? MgCl, MgNO3
MgCl = magnesiumklorid, MgNO3 = magnesiumnitrat
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out