Katastrofe og risiko

Er folgende stof oploseligt i vand?

 

CH3CH2CH2OH

Fob/fil = 3

Letoploseligt i vand

Vand blandes med hexan, som har massefylden 0,7 g/L. Angiv om stofferne er letoploselige i hinanden eller om hexan l?gger sig overst/nederst. 

Hexan l?gger sig ovenpa vandet (hexan er ikke blandbart med vand og hexan er lettere end vand)

Hvilket af folgende stoffer vil du vurdere til at v?re det mest flygtige?

 

CH3CH2CH2CH2CH3

 

CH3CH2CH2CH2CH2OH

CH3CH2CH2CH2CH3

 

Pga. svage intermolekyl?re bindinger (Londonbindinger)

Hvilken syre er st?rkest?

 

HCl   pKs = -7

 

HClO4   pKs = -10

HClO4  

 

Mindst pKs

Hvilket af folgende to stoffer har det hojeste damptryk?

 

Stof 1: Kogepunkt = 79°C

Stof 2: Kogepunkt = 88°C

Stof 1 (kogepunkt er mindst > flygtigere stof)

Benzindampe l?gger sig langs jorden og ammoniakdampe stiger til vejrs.

Hvilket begreb fort?ller os om gasser/dampe stiger til vejrs eller l?gger sig langs jorden?

Dampmassefylden

Hvilke baser er st?rke?

Metalhydroxider (ex. NaOH)

Hvad hedder disse syrer?

 

HCl

H2SO4

HNO3

Saltsyre

Svovlsyre

Salpetersyre

 

I indsatskortet for ethen star folgende:

 

“Stoffet er uoploseligt i vand. V?skeformigt stof  flyder oven pa vand, men fordamper hurtigt.”

 

Smeltepunkt = -169°C

Kogepunkt = -104°C

 

Forklar s?tningen fra indsatskortet

CH2=CH2 ethen er en fordrabet gas. Stoffet indeholder kun hydrofobe grupper og er derfor uoploseligt i vand. V?skens massefylde er mindre end vands og derfor flyder v?sken ovenpa vand. Det meget lave kogepunkt gor at v?sken let fordamper ved 20°C. 

I indsatskortet for ethanal er folgende angivet:

 

CH3-CHO

 

Smeltepunkt= -123°C

Kogepunkt = 21°C

Massefylde = 0,8

Dampmassefylde = 1,5

Damptryk = 100 kPa

 

Tilstandsform?

Flygtighed?

Dampes udbredelse?

Oploselighed i vand og spild i vand?

V?ske/gas ved 20°C.

Stoffet er meget letflygtigt.

Dampe er tungere end luft og l?gger sig derfor langs jorden.

V?sken er letoploselig i vand, dvs. stoffet blandes med vand og kan derfor ikke opsamles.

 

Hvilket af folgende stoffer vil du vurdere til at v?re mest brandfarligt?

 

CH3CH2CH3

 

CH2OH-CHOH-CH2OH

CH3CH2CH3

 

Stoffet har svageste intermolekyl?re bindinger og er dermed mest flygtigt

CH3-COO-CH2-CH3

 

Stoffet har folgende data:

Smeltepunkt = -83°C

Kogepunkt = 77°C

Damptryk = 9,7 kPa

Dampmassefylde = 3,0

Flammepunkt = -4°C

 

Tilstandsform?

Oploselighed i vand?

Flygtighed?

Dampes udbredelse?

Brandfarlighed?

Stoffet er en flygtig v?ske og evt. dampe udbredes langs jorden.

Letoploselig i vand.

Brandfareklasse I

1,2,3-trichlorbenzen har folgende data:

Smeltepunkt = 53°C

Kogepunkt = 221°C

Damptryk = 0,009 kPa

Flammepunkt = 113°C

Massefylde = 1,7 g/mL

 

Tilstandsform?

Flygtighed?

Oploselighed i vand?

Spild i vand?

Brandfarlighed?

Fast stof

Tungt flygtigt

Tungtoploseligt i vand.

Stoffet synker til bunds i vand.

Brandbar – men ingen brandfareklasse

1,2-dichlorethan har folgende data:

Smeltepunkt = -40°C

Kogepunkt = 84°C

Massefylde = 1,5

Damptryk = 8,7 kPa

Dampmassefylde = 3,4

Flammepunkt = 13°C

 

Tilstandsform?

Flygtighed?

Oploselighed i vand?

Spild i vand?

Dampes udbredelse?

Brandfarlighed?

Stoffet er en flygtig v?ske, som er tungtoploselig i vand. V?sken er tungere end vand og synker til bunds.

Dampe udbredes langs jorden. 

Brandfareklasse I

Ethylamin har folgende data:

Smeltepunkt = -81°C

Kogepunkt = 17°C

Folgende tekst er fra indsatskortet:

Gasskyen kan forsoges slaet ned med vandtage

 

Propan har folgende data:

Smeltepunkt = -188°C

Kogepunkt =-42°C

Folgende tekst er fra indsatskortet:

Gasskyen kan forsoges styret med spredte vandstraler

 

Forklar forskellen i indsats for de to stoffer

 

Ethylamin er en gas, som er letoploselig i vand og som derfor kan slaes ned med vandtage.

Propan er en gas, som er tungtoploselig i vand og som derfor kun kan styres med vandstraler

Ethylbenzen har folgende data:

Smeltepunkt =-95°C

Kogepunkt = 136°C

Damptryk = 0,9 kPa

Dampmassefylde = 3,7

Flammepunkt = 15°C

 

Folgende s?tning er hentet fra indsatskortet:

Meget brandfarlig. Dampene kan fjernant?ndes

Fjernant?ndelse kan opsta, hvor brandfarlige dampe, har spredt sig v?k fra kilden. Ant?ndelse sker fjernt fra denne, hvorefter dampene hele vejen tilbage til kilden og selve kilden ant?ndes.

Forklar s?tningen med udgangspunkt i stoffets data

 

 

Stoffet er en flygtig v?ske i brandfareklasse I. Dampene er meget tunge og udbredes langs jorden – hvorfor stoffet kan fjernant?ndes.

Hvilke af folgende stoffer er ?tsende?

Propansyre

Propanal

Ethylamin

Butanon

Phenol

Propansyre, ethylamin (base) og phenol(syre)

Virksomheder udvikler hele tiden nye kemiske stoffer og derfor er data ikke altid tilg?ngelige.

Folgende 3 stoffer har hver sin tilstandsform. Angiv forventet tilstandsform for hver af de tre stoffer. Anvend kun stoffernes kemiske struktur (og intermolekyl?re bindinger) til at svare pa sporgsmalet

 

1) propandiol

2) 1,2,3-benzentriol

3) chlormethan

1) Propandiol – V?ske  – lille molekyle med pol?re grupper

2) 1,2,3-benzentriol – Fast stof – stort molekyle med pol?re grupper

3) chlormethan – Gas – lille molekyle med upol?re grupper

 

Folgende to stoffer er meget brandfarlige:

 

Benzen:

Tungtoploseligt i vand

Massefylde = 0,8 g/mL

Indsatskort: Sluk brand med skum

 

Carbondisulfid (CS2):

Tungtoploseligt i vand

Massefylde = 1,3 g/mL

Indsatskort: Sluk brand med vand

 

Forklar forskellen i valg af slukning

Begge stoffer er tungtoploselige i vand.

 

Benzen er lettere end vand og slukning med vand vil betyde, at benzen flyder ovenpa slukningsvandet. Dette kan fore til en kraftig dampeksplosion. Ved slukning med skum kv?les ilden.

 

Carbondisulfid er tungere end vand og slukning med vand vil betyde, at carbondisulid l?gger sig under slukningsvandet og at ilden derfor kv?les.

 

Rensning ved forurening

 

Propanon: CH3-CO-CH3

Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand

 

Benzen:

Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og s?be

 

Forklar forskellen

Propanon er letoploseligt i vand og kan derfor renses med vand.

Benzen er tungtoploseligt i vand og kr?ver derfor tils?tning af s?be. S?be er et amfipatisk stof med superfile grupper, der danner miceller i vand og derfor sikrer at tungtoploselige stoffer kan blandes med vand.

Ved spild af benzen i vand star folgende i indsatskortet:

Stands udstromningen. V?sken flyder oven pa vandet. Indd?m og anvend lette, vandskyende opsugningsmaterialer eller pump/os spildet op. Opsaml i t?tlukkede, egnede beholdere. Underret miljomyndigheden.

 

Hvilke fysisk/kemiske data ligger til grund for denne beskrivelse?

Oploselighed: benzen er tungtoploseligt i vand

Massefylde: benzen er lettere end vand

Spild af 1,2,3-trichlorbenzen i vand.

 

I indsatskortet er folgende tekst angivet:

Stands udstromningen. Stoffet synker og eventuel opsamling skal ske fra bunden. Underret miljomyndigheden.

 

Forklar hvilke fysisk/kemiske data der ligger til grund for denne beskrivelse.

Oploselighed: Stoffet er tungtoploseligt i vand

Massefylde: Stoffet er tungere end vand

Forklar hvorfor koling kan v?re en del af brandslukningen.

Fordi temperaturen s?nkes til under ant?ndelsestemperaturen

Rensning af ca. 1 L saltsyre med pH 2.

 

I indsatskortet finder man folgende s?tning:

Materiel rengores med vand. Forts?t skylningen indtil pH i sidste hold skyllevand ligger mellem 5 og 9. Skyllevand opsamles. Afh?ngig af koncentrationen af stoffet er skyllevandet farligt affald. Eftersyn og eventuel smoring af metaldele.  

 

Hvor meget vand skal der ca. tilfores for at oge pH til 5?

 

Hvorfor pavirkes metal af syre?

Ved ogning af pH fra 2 til 5 tilfores 10x10x10 = 1000 L vand

 

Metaller oxideres af syrer

Gasudslip

 

I indsatskortet for butan star folgende tekst:

Gassen fortr?nger luftens oxygen

 

Ammoniak er ogsa en gas.

Hvorfor har indsatskortet for ammoniak ikke samme tekst?

Butan har en dampmassefylde, som er storre end 1 og derfor udbredes gassen langs jorden og fortr?nger ilt. 

 

Ammoniak har en dampmassefylde, som er mindre end 1 og derfor stiger gassen til vejrs.

Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out