kapitel 2 kemi G

vad menas med ett amnes egenskaper?
alla amnen har olika egenskaper och det kan vara tex. lukt, farg, smak, leder strom, flytande m.m.
Hur kan man skilja mellan socker och salt?
socker ar sott och salt smakar salt
Ge exempel pa egenskaper som du kan upptacka med dina sinnen och en egenskap du behover hjalpmedel till
egenskaper som du kan upptacka med sinnena ar tex. smak, lukt, farg, latt eller tung.
Saker man behover hjalpmedel till ar tex. om det leder strom, kokpunkt, smaltpunkt, om det ar giftigt
ge exempel pa hur du till vardags anvander egenskaper hos amnen for att skilja dem at.
Med hjalp av lukten eller smaken kan du avgora om det ar fruktsoda eller mineralvatten. Med hjalp av synen kan du se om en medalj ar av guld eller silver. Genom att kanna tyngden kan du marka om en mugg ar gjord av plast eller porslin.
vad ar en atom?
En atom ar en liten partikel, en byggsten. Alla amnen runtomkring oss ar byggda av atomer. du ar uppbyggd av flera miljarder atomer!
vad ar en molekyl?
en molekyl ar 2 eller fler atomer. Tex vattenmolekyl bestar av 2 vate och en syre atom som sitter ihop och bildar vatten.
ungefar hur manga olika atomer finns det?
ca 100st
varfor kan atomer jamforas med legobitar?
En legobil ar uppbyggd av legobitar och molekyler ar uppbyggda av atomer. Vi ar uppbyggda av atomer, det ar vara byggstenar.
vad ar en molekylmodell?
en molekylmodell visar hur molekylerna ar uppbyggda.(se bilden sidan 21 i boken)
hur sma ar atomer?
atomerna ar sa sma att det ryms 10 miljoner atomer pa en millimeter!
vad ar ett grundamne? Exempel?
ett grundamne ar uppbyggt av endast en sorts atomer. tex. en bit jarn bestar av bara jarnatomer, en bit kol ar bara kolatomer. Rent guld bestar av bara guldatomer.
vad ar en kemisk forening?
en kemisk forening ar en blandning. Det ar en molekyl som ar uppbyggd av 2 eller fler olika atomer. Tex. vatten, koldioxid, kolmonoxid, socker, ar kemiska foreningar.
vilka tva grupper kan grundamnena delas in i?
metaller och ickemetaller
namn ett amne som ar en kemisk forening=
vatten – tva vateatomer som sitter ihop med en syre atom. H2O
namn tre egenskaper hos metaller
metallglas (de glanser), leder strom och formbara (man kan tex. gora smycken)
Beratta vad du vet om 4 grundamnen
Till exempel: Syre ar en osynlig gas som vi behover andas. Helium ar en latt gas som anvands i ballonger. Jarn ar en metall som vi bygger manga saker av. Den leder varme och elektricitet och kan smidas. Guld ar en gulglansande metall som vi gor smycken av. Det leder ocksa varme och elektricitet och kan smidas.
forklara vad det periodiska systemet ar for nagot
en tabell over alla grundamnen som vi kanner till. ca 100st.
vad kallas en blandning av syrgas och vatgas
knallgas
vad hander nar man eldar vatgas H2 med syrgas O2?
Man far en explosion och vatten!
H2 + O2 –> H2O
Vad menas med en kemisk reaktion?
En kemisk reaktion ar en ”forvandling” dar det bildas nya molekyler, och darmed nya amnen. Tex. nar man eldar ved omvandlas traet till koldioxid och vatten.
om du tander eld pa ett papper som brinner det upp och bara lite aska ar kvar. Var tog resten vagen?
en del av pappret har blivit till koldioxid och vatten
vad ar en molekylformel?
En molekylformel ar en beskrivning av en molekyl med hjalp av kemiska tecken. Molekylformeln visar vilka atomer som sitter ihop i molekylen. tex. formeln H2O visar att en vattenmolekyl ar tva vateatomer som sitter ihop med en syreatom.
vad betyder siffran 2 i H2
den betyder att det ar tva vate som sitter ihop
vad betyder siffran 2 fore 2H2O
att det ar 2 vattenmolekyler och de sitter inte ihop.
hur ser molekylformlerna for vatgas, syrgas och kvavgas ut?
H2, O2, N2
(Hydrogen, Oxygen och Nitrogen i engelskan)
vad ar en reaktionsformel?
Den visar vilka amnen som ar med i reaktionen och vilka amnen som bildas.
Tex. H2 + O2 –> H2O
vilka tre former kan nastan alla amnen ha? (tex. vatten)
fast (is), flytande och gas (vattenanga)
vad ar kondensering?
Nar man duschar bildas vatten pa spegeln, vattenangan har blivit till flytande vatten = kondensering
vad menas med att ett amne forangas?
Forangning ar nar ett amne gar fran vatska till gas. tex. om du slanger vatten i en eld sa blir det vattenanga direkt!
Vad ar en fysikalisk omvandling?
nar ett amne andras fran fast till flytande eller till gas. Det ar ingen reaktion. Vatten ar fortfarande vatten nar det andrar form.
vad ar varme for nagot?
Nar det blir varmare ror sig atomerna och molekylerna fortare. Det kallas for varme!
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out