Gaeilge: Irish Language Learning

essay A+

Get Full Essay

Get access to this section to get all the help you need with your essay and educational goals.

Get Access
Irish
Gaeilge, the Celtic language of Ireland
coat(s)
cóta, cótaí (pl.)
question
ceist
small
beag
big
mór
sick
tinn
table(s)
bord, boird (pl.)
cup(s)
cupán, cupáin
door(s)
doras, doirse
person, people
duine, daoine (pl.)
man, men, husband(s)
fear, fir (pl.)
child, children
gasúr, gasúir (pl.)
lamp(s)
lampa, lampaí (pl.)
teacher(s)
múinteoir, múinteoiri (pl.)
thing
rudaí (pl.)
house
teach tithe (pl.)
accident
timpiste
Bridgit
Bríd
Kate/Cate
Cáit
Martin
Máirtín
other, another
eile
satisfied, willing, pleased
sásta
there
ann
now
anois
here
anseo
there, then
ansin
there (farther away)
ansiúd
any…(at all), no…(at all)
ar bith
but, however
ach
either (but as much)
ach a oiread
and
agus, is
too, also, indeed
freisin
(neither…) nor
is
is not
níl
is (interrogative-question)
an bhfuil
is not (interrogative-question)
nach bhfuil
…that Kate is here
go bhfuil Cáit anseo
one is, people are
táthar
one is not, people are not
níltear
says
deir
I
mé mise
tú, tusa
you
sé, seisean
he, it
sí, sise
she,
we
muid, muide
you
sibh, sibhse (pl.)
they
siad, siadsan
airgead
money, silver
time, sometimes (pl.)
am, amanna (pl.)
anam, anamnacha (pl.)
soul(s)
athair, athaireacha (pl.)
father(s)
boat(s)
bád, báid (pl.)
balla, ballaí (pl.)
wall(s)
road(s)
bóthar, bóithrí (pl.)
cailín, cailíní (pl.)
girl(s)
window(s)
fuinneoig (fem.), fuinneoga (pl.)
geata, geataí (pl.)
gate(s)
book(s)
leabhar, leabhartha (pl.)
son(s)
mac, mic (pl.)
mapa, mapaí (pl.)
map(s)
muintir
near relations, inhabitants
paper(s), newspaper(s)
páipéar, páipéir (pl.)
garraí, garrahta (pl.)
field(s), garden(s)
peitiúr, peitiúïr (pl.)
picture(s)
room(s)
seomra, seomraí (pl.)
tarbh, toirbh (pl.)
bull(s)
uncail, uncaileacha (pl.)
uncle(s)
a woman-s name (Barbara)
Bairbre
Ciarrái
Kerry
America
Meireacá
feicim
I see
cá bhfuil
where is
plenty of, enough (before or after a noun)
go leor
ar chor, ar bith
at all
plenty of money
airgead go leor
tá mapa Thomáisín anseo.
Tomáisin’s map is here.
Níl Bríd mór?
Bríd is not big.
áit (fem.), áiteachatá (pl.)
place(s)
An bhfuil feilméarai Chiarrái sásta?
Are the farmers of Kerry satisfied?
báisteach (fem.)
rain
woman, women
bean (fem.), mná (pl.)
cabaire, cabairi (pl.)
talkative person, natterer
auction
candáil (fem.)
cearc (fem.), cearca (pl.)
hen(s)
harp(s)
cláirseach (fem.), cláirseacha (pl.)
coláiste, coláistí (pl.)
college(s)
Irish person(s)
Éireannach, Éireannaí (pl.)
feadaíl (fem.)
whistling
fuacht
cold
Gaeilge (fem.)
Irish (language)
Irish-speaking area
Gaeltacht (fem.), Gaeltachtaí (pl.)
moladh, moltaí
praise, suggestion
nation(s)
náisiún, náisiúin (pl.)
póca, pócaí (pl.)
pocket(s)
pot(s)
pota, potaí (pl.)
sagart, sagairt (pl.)
priest(s)
storyteller(s)
scéalaí, scéalaithe (pl.)
scian (fem.), sceana (pl.)
knife (knives)
pocketknife
scian phóca (fem.)
solas
light
Éirinn (fem.)
Ireland
deas
nice
cinnte
certain(ly), sure(ly)
breá
fine
small, little
beag
aoibhinn
pleasant, delightful
álainn
beautiful, lovely
big
mór
good
maith
leisciúil
lazy
iontach
wonderful, extraordinary
dona
bad, ill
réasúnta
reasonabl(y), fair(ly)
bad, evil
olc
a, a (gaeilge)
-vocative participle-, his
an (gaeilge)
the
ar
on
mapa eile
another map
b’fhéidir
maybe, perhaps
well
bhoil
aríst
again
ar aon chaoi
at any rate, anyway, anyhow
Tá sé go maith.
it is good/well
Tá sé go breá.
it is fine.
Tá sé go deas.
it is nice.
it is bad.
Tá sé go dona.
Tá sé go haoibhinn.
(unstressed-go-, affixed-H-)
it is pleasant.
Tá sé go hiontach.
(unstressed-go-, affixed-H-)
it is wonderful.
Tá sé go hálainn.
(unstressed-go-, affixed-H-)
it is beautiful.
Tá sé go holc.
(unstressed-go-, affixed-H-)
it is wicked
abhainn (fem.), aibhneacha (pl.)
river(s)
Béarla
English (language)
bia
food
year(s)
bliain (fem.), blianta (pl.)
cathaoir (fem.), cathaoireacha (pl.)
chair(s)
kitchen(s)
cisteanach (fem.), cisteanacha (pl.)
cloch (fem.), clocha (pl.)
stone(s), stoneweight(s)
clog, cloganna (pl.)
clock(s), bell(s)
a few
cupla (with sing.)
deoch (fem.), deochanna (pl.)
drink(s)
éan, éanacha
bird(s)
fork(s)
farc, farcanna (pl.)
telephone(s)
fón, fónanna
French (language)
Fraincis (fem.)
gloine (fem.), gloiniúcha (pl.)
glass(es)
night
oíche
leaba (fem.), leapacha
bed(s)
láimh (fem.), lámha (pl.)
hand(s), handle(s)
orlár, orláir
floor(s)
pláta, plátái
plate(s)
pláta beag
side plate
plata mór
dinner plate
saucer(s)
sásar (fem.), sásair (pl.)
bedroom(s)
seomra codlata, seomrai codlata (pl.)
spoon
spúnóig (fem.) spúnóga (pl.)
teaspoon
spúnóig bheag (fem.)
spúnóig mhór (fem.)
tablespoon
stail (fem.), staltracha (pl.)
stallion(s)
suíleáil (fem.), súileálacha (pl.)
ceiling(s)
taobh, taobhanna (pl.)
side(s)
tine (fem.), tinreacha (pl.)
fire(s)
small lake
lochán beag
amháin
one, only
ard
high, tall
ciúin
quiet, calm
compóirteach
comfortable
under,about
faoi
in aice le
beside, near
with the
leis an
ar ndóigh
of course
céanna
same
all the same, even so, nevertheless
mar sin féin

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page