Undercover Marketing

undercover marketing
שיווק סמוי
overhear
לשמוע במקרה
brilliant
מבריק
pick up
לקחת / להרים
influence
להשפיע
consumers
צרכנים
deceptive
מטעה
not aware
לא מודעים
targeted
ממוקדים
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out