Sur o basiskt Flashcard

Vad kallas atomens 3 delar
Proton
Neutron
Elektron
Vilken av atomens delar avgor vilket amne atomen ar?
Protonen
Vilka av atomens delar behover du veta for att rakna ut atomens masstal?
Antal Protoner + neutroner = masstalet
Vad ar skillnaden mellan en atom och en jon?
En vanlig atom ar neutralt laddad. En jon har alltid laddning, positiv eller negativ.
Den har alltsa olik antal elektroner och protoner.
En atom ar neutralt laddad och har 12 protoner, hur manga elektroner har den?
12 stycken. Dar det lika manga positiva som negativa laddningar.
Masstalet ar 10 hos en atom, hur manga protoer finns det om det finns 5 neutroner?
5 stycken, 5n+5p=masstal 10.
Vilka joner finns i alla sura losningar
Vatejoner H+
Vilka joner finns i alla basiska losningar
Hydroxidjoner OH-
Vad far du om du blandar nagot basiskt och surt?
Vatten och amnen som blir till salter nar vattnet avdunstar.
Vad kan utslapp av svavel leda till?
Surt regn, Svavelutslappet reagerar med luft och regnvatten och bildar svavelsyra.
Vad kallas grejer man kan kolla pH-varden med?
1 indikator eller flera Indikatorer.
Hur manga ganger fler vatejoner finns det nar pH-vardet blir ett steg surare?
10 ganger fler vatejoner.
Vad menas med regeln SIV
Nar man blandar syra i vatten maste man gora det i den ordningen och inte vatten i syra.
Vad kallas pH 1-6
surt
Vad kallas pH 7
Neutralt
Vad kallas pH over 7
basiskt
De flesta livsmedel, ar de sura eller basiska?
Sura
De flesta rengoringsmedel, ar de basiska eller sura?
Basiska.

[image]

Bilden visar en jon

Sant eftersom det är en 2 elektroner och 1 proton, alltså laddning -1

Sant eller falskt

[image]

Bilden visar Flor och den har masstalet 9.

Falskt, atomnummret är 9, masstalet är 19.

Masstal är protoner och neutroner tillsammans.

[image]

Sant eller falskt?

En neutral atom har fler elektroner än protoner?

Falskt, en neutral atom har laddningen 0 och därmed samma antal protoner och elektroner.

Sant eller falskt

Surt regn kan innehålla Natriumhydroxid.

Falskt, Natriumhydroxid är en stark bas. För att det ska bli surt regn behövs något som kan bilda en syra ihop med regnet. Tex utsläpp av svaveloxider SO.

Get instant access to
all materials

Become a Member