Periode van welvaart en economische groei Essay

essay B
 • Words: 3602
 • Category: Database

 • Pages: 14

Get Full Essay

Get access to this section to get all the help you need with your essay and educational goals.

Get Access

Periode van welvaart en economische groei

VOORWOORD & A ; INLEIDING

Veel verschillende historici beweren digital audiotape de VOC de drijvende kracht was achter de Gouden Eeuw, de periode van welvaart en economische groei in de noordelijke Nederlanden. Voornamelijk doordat de VOC een organisatie was die haar tijd ver vooruit was en er destijds geen enkel ander bedrijf of organisatie was die de VOC kon overtreffen in winstmarge, omvang en structureel beleid.

Ook tijdens de geschiedenislessen heb ik dot aardig interessant gevonden. Dit is ook de reden waardoor ik voor dot onderwerp heb gekozen voor mijn profielwerkstuk.

Door Te onderzoeken wat de oprichters van de VOC er nou eigenlijk toe gebracht heeft om zulk soort bedrijf Te beginnen hoop ik wat meer inzicht Te krijgen in de VOC en in wat voor soort bedrijf de VOC nou eigenlijk was. Ook zal ik een tijd stil staan bij de factoren waardoor de VOC uiteindelijk 10 onder is gegaan en wat de VOC op korte en op Lange termijn voor Nederland betekend heeft.

Hierbij gebruik ik de volgende hoofdvraag en hoop ik daar een geschikt antwoord op te geven door de daarop volgende deelvragen Te gebruiken.

Hoofdvraag:

Hoe zag de geschiedenis van de VOC eruit new wave begin tot ondergang?

 • Deelvraag 1:
 • Wanneer is de VOC opgericht en waarom?

 • Deelvraag 2:
 • Hoe ging de VOC Te werk?
 • Deelvraag 3:
 • Hoe komt heated digital audiotape de VOC zo machtig was?

 • Deelvraag 4:
 • Wat was de reden digital audiotape de VOC toch 10 onder is gegaan?

 • Deelvraag 5:
 • Wat heeft de VOC betekend voor Nederland?

Deelvraag 1:

Wanneer is de VOC opgericht en waarom?

Tegen het Begin van de 16e eeuw was heated fenomeen new wave compagnieen al bekend. Er waren namelijk Al groepen marktkooplieden dice gezamenlijk schepen kochten en bevoorraden voor de Handel. Hierdoor waren voor de onderneming niet alleen de kosten, maar ook de risico ‘s verdeelt. Dit gebeurde in ondernemingen dice schepen voor de Lange termijn in bezit hadden maar ook voor kleinere ondernemingen waarin voor elke tocht een ander schip gekocht of gehuurd werd, personeel geronseld en investeerders gezocht. Na de reis en na de verdeling new wave de winst werden de schepen weer verkocht en het personeel ontslagen.

Van de winst die dot opleverde werd bijvoorbeeld weer een nieuwe reis georganiseerd. Er zat aan deze praktijk ook een nadeel vast ; het was niet heel erg winstgevend. Ook ontstonden hevige concurrentie tussen Zeeuwse en Amsterdamse bedrijven. Door deze concurrentie werd Er minder voordeel gehaald uit de activiteiten en dot was voordelig voor andere landen ALSs Portugal.

Toen uiteindelijk Engeland in 1600 de Oost-Indische Compagnie oprichtte was heated voor de Staten-Generaal tijd om de knoop door Te hakken. Een belangrijk persoon in dot besluit is Johan new wave Oldenbarnevelt geweest.

Deze voorname persoon Wilde langer de onderlinge concurrentie en eiste digital audiotape de kooplieden rain trees gingen werken. Dus digital audiotape alle Al bestaande compagnieen opgingen in een grote compagnie.

Zo was heated idee rond de VOC op 20 maart 1602 geboren.

De VOC, is aanvankelijk ontstaan door een groot tekort aan pepers, kruiden en specerijen uit Azie . Naar deze producten was namelijk een grote vraag in de Nederlanden. Vooral de elite, de rijken, want deze specerijen waren erg prijzig.

Tot de oprichting new wave de VOC hadden de Portugezen het vooral Te zeggen op deze handelsroute en deze producten moesten ook altijd uit Portugal geA?mporteerd worden, wat dus weer leidde tot hogere prijzen.

Niet alleen in Nederland was dit het geval, ook Engeland en Frankrijk kende torenhoge prijzen doordat Er niet kon worden voldaan aan de hoge vraag.

De Republiek, het toenmalige Nederland, had veel kennis en ook veel kapitaal voor handen. Door dot Te combineren met heated ontwikkelen new wave nieuwe techniek kon Er een nieuwe compagnie opgericht worden. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie.

Deelvraag 2:

Hoe ging de VOC Te werk?

Het bestuur:

Doordat de VOC ontstaan is uit heated samenvoegen new wave verschillende provincien, ook wel bekend ALSs gewesten, wilden de machthebbers van deze gebieden ook een aandeel in de besluitvorming rondom de VOC. Hierdoor werden verschillende kantoren opgericht. Sommigen stonden in Rotterdam, anderen in plaatsen ALSs Delft, Hoorn, Enkhuizen en Middelburg. Maar heated hoofdkantoor stond echter in Amsterdam. Hier kwamen alle bestuursleden vanuit allerlei gebieden en belangrijke handelslieden uit allerlei steden rain trees om besluiten te nemen.

Aan het Begin konden de eigenaren van de al bestaande compagnieen een belang ( lees: een aandeel ) nemen in de VOC. Maar door gebrek aan kapitaal konden ook vermogende handelslieden hier een aandeel in betrekken.

In de eerste hebdomad new wave Augustus was er in Amsterdam de kans voor deelnemers om zich hiervoor in te schrijven. De laatste dekagram new wave Augustus werd de inschrijflijst gesloten en het resultaat was verbluffend: het gezamenlijke kapitaal bedroeg maar liefst 6,5 miljoen guilder. Een enorm fortuin.

De stad Amsterdam was de grootste inlegger: maar liefst 57 % new wave het bedrag. Zeeland en Enkhuizen volgden hierna met kleinere per centums.

De bewindslieden new wave de VOC waren het eens dat de VOC geld in het laatje zou moeten brengen. Want door uitbreidingen new wave het ledger van de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden was de schatkist bijna leeg. Snel werd er een vloot gereed gemaakt nut in 1605 kwam de vloot terug met een rijke cargo. Hierdoor steeg onmiddellijk de vraag naar deelneming aan de VOC.

Wat zo bijzonder was aan de VOC was de besluitvorming. Nog nooit eerder was er op zulk een grote schaal en zo uitgebreid overlegd over de koers die de VOC zou gaan varen. ( woordgrapje )

Normaal gesproken werd Er tweemaal per jaar vergaderd. Een dergelijke vergadering duurde een paar weken en ging over financiele zaken ALSs beschikbaar kapitaal, dividend, winstmarges etc. , Maar ook over zaken ALSs hoeveelheid producten, grootte new wave de vloot, uitbreidingsmogelijkheden en meer.

Hoeveel aandeel sommige personen ook hadden in de VOC, ze hadden in bestuurlijk opzicht praktisch niks Te vertellen. Als je niet in de bewindskamer zat, dan viel je buiten de boot. Pas in 1623 is de macht van de bestuursvergadering enigszins ingeperkt.

De vloot:

De eerste vloot new wave de VOC voer uit in het jaar 1603. Deze schepen waren zwaar bewapend met kanonnen en soldaten. En dot was niet alleen uit zelfprotectie. De commandant new wave de vloot, of beter gezegd de admiraal, had naast de opdracht met zoveel mogelijk goederen terug Te keren ook de opdracht zoveel mogelijk schade aan Te richten aan de Portugezen. De eerste vloot had meteen een succesvolle tocht, want de Portugese handelspost op Ambon, een eiland in de Molukken, was nu in handen new wave de VOC.

Hierdoor was er een Begin gemaakt aan een van de doelen van de VOC ; een monopoliepositie betrekken op de wereldhandel in kruidnagel. Ook was er voor het eerst grondgebied buitgemaakt waardoor de VOC ook de macht had over de daar aanwezige inboorlingen.

Wanneer een vloot uitvoer was de admiraal de hoogste bevelhebber. Bij aankomst in Azie had de admiraal heated ook voor het zeggen. Er kwam pas een einde aan het leiderschap new wave de admiraal ALSs hij weer vertrok naar de Republiek der Nederlanden. De volgende admiraal dice aankwam nam zijn functie over.

Terug naar heated bestuur ; de heren in Amsterdam kregen na enkele jaren pas door digital audiotape door deze regeling er niet volop beleid gevoerd kon worden in Azie en daardoor werd de regeling afgeschaft.

Tot dusverre had de VOC aan de verwachtingen voldaan, maar de hoge heren in Nederland wilden graag meer. Ambon was niet een centraal Irish pound waar uit geregeerd kon worden. Hierdoor nam de VOC het besluit een centrale positie Te veroveren. Dit gebeurde in 1619, toen de stad Jakarta verovert werd en de naam omgedoopt werd in Batavia.

Naarmate de tijd verstreek breidde de compagnie haar grondbezit rondom Batavia en het eiland Ambon uit. Gebieden ALSs Ceylon, het eiland new wave de kaneel, werden na Batavia ook zeer belangrijk.

Tegelijkertijd veroverde de VOC strategische handelspunten op de Portugezen.

Beleid in Azie :

Met eenmaal een handelspost verovert was heated werk peg niet gedaan. Ook de stroom new wave producten new wave en naar Batavia moest veiliggesteld worden, hierdoor moest de VOC blijven investeren in oorlogsschepen dice de veiligheid op zee moesten handhaven. Maar niet alleen op Z was de veiligheid een probleem, ook binnenslands. In die periode speelde namelijk een oorlog tussen de verschillende koninkrijken binnen Java. Door hierin te bemiddelen nut in sommige gevallen in te grijpen behield de VOC in deze regio voor een Lange tijd de stabiliteit.

In de eerste helft van de 17e eeuw had de VOC de monopoliepositie in de Handel in kruidnagel, nootmuskaat en foelie afgedwongen door middel van geweld of onderlinge verdragen.

Historici vinden digital audiotape de VOC zich in Azie onderscheidde van andere organisaties uit Europa, de Portugese, Franse of Engelse, door ook binnen Azie Handel Te gaan drijven. Zo kocht de VOC bijvoorbeeld zilver uit gebieden ALSs Japan welke ze weer ALSs ruilhandel in India gebruikte in ruil voor textiel. Dit textiel werd dan weer gebruikt om Te ruilen voor peper en fijne specerijen. Het centrum new wave dot hele gebeuren was Batavia. Hier sloeg work forces de handelswaar op zodat de goederen geleidelijk Europa binnengebracht konden worden nut hiermee een gecontroleerde winst in handen new wave de VOC bleef.

Maar ook Al was heated hele idee over deze Handel in Azie en Europa erg winstgevend, de VOC is er nooit in geslaagd ruilhandel vanuit Europa Te laten komen in de vorm new wave andere goederen dan alleen geld en edelmetalen.

Personeel:

De bestuursvorm in Azie ( Batavia ) was in principe hetzelfde ALSs in de Republiek. De hoogste gezaghebber, meestal de gouverneur, werd geassisteerd door een raad. Deze raad gaf de adviezen en hadden dus grote invloed in de besluiten die gemaakt werden.

In heated Begin waren er ‘slechts ‘ een paar duizend adult male personeel in Azie . Dit nam vanaf de 17e eeuw tot halverwege de 18e eeuw toe met meer dan 20.000 personen dice in dienst waren new wave de VOC.

Bijna de helft van deze personen bestond uit militairen. De zeelieden op de schepen vormden ongeveer een vijfde tot een vierde new wave het personeelsaandeel. Dit lijkt veel maar digital audiotape is niet gek aangezien de VOC in de Aziatische zeeen rond de 50 tot 110 grote en kleine schepen rond hadden varen.

De kleinste groep vormde de groep die het voor het zeggen had in Azie . In deze groep vallen de personen vanaf de gouverneur tot aan de assistente van kleine boekhouders. Zij vormden een tiende new wave het gehele personeel van de VOC in Azie .

Deelvraag 3:

Hoe komt heated digital audiotape de VOC zo machtig was?

De VOC was een onderneming met veel alleen-rechten. Dit houdt in digital audiotape de VOC ALSs enige onderneming new wave de Republiek recht had om oorlog te voeren omwille van de veiligheid van de bezittingen van de VOC. Ook mocht de VOC forten bouwen nut -als eerder vermeld in heated verslag- was de missie van de VOC niet alleen Handel drijven maar ook de Portugezen zoveel mogelijk schade toebrengen.

Mede door de kennis, het enorme kapitaal en de uitstekende uitvoering new wave het bedrijf ALSs overlegorgaan kon de VOC aan de verwachtingen voldoen. Wat ook nieuw was in de Gouden Eeuw was dat de koopvaardijschepen ook zwaar bewapend waren. Normaal gesproken zouden deze vrachtschepen licht bewapend zijn en geescorteerd worden door verschillende oorlogsbodems. In heated nieuwe geval new wave de VOC was heated dus zo digital audiotape de schepen zelf al zwaar bewapend waren en er al militairen aan boord new wave het schip waren. Hierdoor werden de schepen van de VOC niet snel aangevallen omdat ze geen makkelijke prooi waren voor kapers of vijandelijke schepen.

De technische ontwikkeling echter, heeft ervoor gezorgd digital audiotape de VOC nauwkeurigere zeeroutes uit kon stippelen, beter kon navigeren en hierdoor sneller op de plaats van bestemming aan konden meren. Het bijkomende voordeel hiervan was dat alle goederen dice deze schepen meebrachten eerder en sneller verhandeld konden worden waardoor de kwaliteit en dus de waarde hoog bleef. Dit leverde weer meer geld op voor investeringen, meer dividend voor de aandeelhouders, hierdoor meer vraag naar obligaties van de VOC en dus ook weer voor meer kapitaal.

De VOC had in economisch opzicht veel groter kunnen worden nut zijn. Het feit digital audiotape de Handel in gebieden ALSs China niet genuine new wave de grond kwam en de handel op Japan ook niet verliep zoals gehoopt zorgden voor een minder hoge winst dan verwacht.

Japan leverde edelmetalen ALSs zilver, brons etc. , toen Japan stopte met leveren new wave deze goederen ging de ruilhandelpolitiek van de VOC in Azie praktisch verloren. De Zeventien Heren new wave het bestuur in de Republiek waren hierdoor genoodzaakt ruilgoederen vanuit de Republiek mee Te sturen met de schepen die naar Azie vertrokken.

Dus ALSs conclusie: financieel gezien was de VOC niet Te overtreffen. De onderneming beschikte over een groot kapitaal en uitgebreide handelsroutes. De winstmarges van de VOC waren hoog waardoor Er altijd genoeg geld was voor nieuwe investeringen. Door slender gebruik Te maken van de lokale vraag in Azie ( textiel uit India in ruil voor kruidnagel uit Azie ) maar ook door de uitgebreide handelsposten langs de kust van Afrika werd de VOC gezien ALSs absolute handelsmacht.

Militair gezien had de VOC ook een groot voordeel op andere landen ALSs Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Dit laatste land bijvoorbeeld had voor de oprichting new wave de VOC de enige handelsroute in kruiden nut specerijen uit Azie in handen. Hun prioriteit was dan ook handelen. De handelsposten waren niet goed verdedigd en de Portugese vloot was niet goed uitgerust. De VOC schepen met de militairen aan boord konden gemakkelijk een Portugese handelspost veroveren en tegelijkertijd de vaarroutes controleren. Zo kon de VOC in een klap de positie van Portugal overnemen.

Deelvraag 4:

Wat was de reden digital audiotape de VOC toch 10 onder is gegaan?

De reden waarom de VOC nu precies ten onder gegaan is, is nooit echt duidelijk geweest, maar wel zijn Er verschillende ideeen en opvattingen over:

Rond 1780 raakte de Republiek in oorlog met Engeland. Dit zou de 4e Engelse oorlog gaan heten. Volgens velen is deze oorlog een nekslag geweest voor de VOC.

De jaarcijfers van de VOC aan heated einde new wave jaar 1781 waren nog gemiddeld, maar twee jaren subsequently had de VOC een beroerde twee jaar achter de rug. Engeland kreeg een vrije doorvaart in de oosterse vaarroutes waardoor de VOC automatisch het recht alleen op deze wateren Te mogen varen verloor.

Dit resulteerde in concurrentie vanuit Engeland en dus in verminderde winst voor de VOC. De bestuurders zagen een faillissement Al aankomen en besloten tot reorganisatie new wave het bestuur en beleid new wave de VOC. Dit mooie program heeft uiteindelijk niet veel nut meer gehad. In Batavia brak een revolutie uit in 1795 nut maakte een disconnected einde aan de controle new wave de Republiek in dot gebied.

Op de 24e new wave de maand December in het jaar 1795 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie failliet verklaard en opgedoekt.

Maar niet alleen de oorlog met Engeland heeft gezorgd voor een failliet VOC, ook waren er structurele problemen in de vloot van de VOC. In de periode new wave 1700 tot 1770 was het aantal bemanningsleden afkomstig uit de Republiek der Nederlanden, flink afgenomen. Geschat wordt dat dot per centum rond de 35 a 40 procent afnam. Om dot tekort aan Te vullen werd personeel uit andere landen aangetrokken. Het probleem was alleen digital audiotape de 7 Provincien Al jaren leefden new wave de zee en doorgewinterde zeelieden waren. En het tekort bij de VOC werd opgevuld run into onervaren Duitsers. De zee-expedities waren mede door deze reden niet een succes. Daarnaast gingen steeds meer mensen zelf handelen. De VOC bracht het aantal goederen altijd met evenveel tegelijk op de markt, zo kon de VOC meer winst vangen en een gematigde hoge prijs behouden. Nu was er meer aanbod en daalde de prijs. Ook Al had de VOC alleenrecht op de handel nut was handel new wave andere ondernemingen niet toegestaan.

Zo zijn er verschillende opvattingen over de precieze reden new wave de ondergang van de VOC. Hoe dan ook, de VOC was al een tijd de vroegere VOC niet meer. Met +/- 36.000 adult male personeel in dienst had de VOC ALSs grootste werkgever in de Republiek ook de hoogste totale loonkosten ; 4 miljoen guilder per ieder jaar.

In de 18e eeuw kelderde de economie in de grote steden in de Republiek, de kapitaalstromen van de VOC zorgden peg wel voor wat balans, maar de concurrentie deed de winst afzwakken. In principe nog niet zo heel erg alleen Azie had nu meer afnemers ( Engeland ) en kon hierdoor verkopen aan de hoogste bieder, dot betekende hogere inkoopkosten voor de VOC.

In mijn ogen is dit eigenlijk de echte reden voor de neergang van de VOC. Sommige bronnen vermelden digital audiotape de VOC de vloot halveerde in die tijd en ze leed een verlies van 44 miljoen guilder.

De staat van de Republiek greep in nut was vanaf dat minute toezichthouder en geldschieter. De Staten-Generaal gaf peg enkele jaren geld aan de compagnie maar het had al geen nut meer.

Aan het einde new wave het twee eeuwen durende bestaan new wave de VOC had de compagnie een schuld van 120 miljoen guilder.

Deelvraag 5:

Wat heeft de VOC betekend voor Nederland?

Winst, kunst en techniek

Vanaf het Begin af aan is de VOC al een winstgevend bedrijf geweest. Niet alleen de handen in Europa maar ook de Handel in Azie zorgde voor een enorm kapitaal aan winst. De VOC toonde hiermee aan een aardig rendement Te kunnen behalen waarvan het grootste gedeelte in de Republiek bleef. De Republiek werd dus rijker en rijker en de VOC werd alleen maar uitgebreider en groter. Een groot deel new wave de verdiende winst is in de Gouden Eeuw uitgegeven aan beroemde schilderijen en portretten. De kunst bloeide op ALSs nooit tevoren, de technische ontwikkeling was niet bij Te houden.

En niet Te vergeten de mooie grachtenpanden in steden ALSs Amsterdam en Delft. Deze panden waren vaak in handen new wave de VOC handelslieden of aandeelhouders. Ook veel historische gebouwen werden gebouwd in de Republiek met heated geld digital audiotape verdiend werd aan de VOC-handelsvaart.

Werkgelegenheid

Voor de lange overtochten naar het verre Azie had de VOC meer nodig dan goede zeelieden en startkapitaal alleen. Zonder de schepen kwamen ze er niet. Deze schepen werden allemaal gefabriceerd en gemaakt in de eigen werven in Zeeland of andere gebieden. Dit zorgde voor een enorme werkgelegenheid en Burgers die voorheen werkloos waren dice hadden nu genoeg werk voor handen.

Maar niet alleen de simpele arbeiders, ook de leveranciers van de goederen die nodig waren voor het bouwen van een schip profiteerden new wave deze bloei. Denk bijvoorbeeld aan kapiteins van doorvaarschepen dice de houtaanvoer moesten regelen, de houthakkers zelf, de touwvlechters, de zeilmakers en de kanonnenmakers. Dit alles zorgde voor een hoop bedrijvigheid.

Mede door de technische ontwikkeling werd Er steeds arbeidsproductiever gewerkt en kennis opgedaan over de schepenbouw.

Er werd gekeken naar hoe een schip zo handig en winstgevend uitgerust kon worden.

Wereldkennis

Een belangrijk facet new wave de zeevaart van de VOC was de wereldkennis. Voorheen hadden de Europeanen nog niet veel verstand new wave hoe de wereld eruitzag, hoe groot de wereld was, welke volken waar leefden en welke cultuur Er heerste. Mede dankzij de VOC en de ontwikkeling in de navigatie is work forces in staat geweest de wereldkaart beetje bij beetje verder in te kunnen vullen, nieuwe gebieden werden ontdekt nut in kaart gebracht.

Maar niet alleen de Nederlanders waren hier een beslissende factor in, ook de Portugezen waren al jaren bekend met de gebieden in Azie .

Indonesie

De compagnie had in haar loopbaan grote gebieden new wave Azie in bezit. Het gebied dat wij nu Indonesie noemen is heated langst in het bezit new wave Nederland gebleven. In 1799 werd Indonesie een kolonie new wave Nederland. Dit duurde tot na de Tweede Wereldoorlog, in 1949 om precies te zijn. Het bijzondere hierin is dat de bestuursvorm digital audiotape Indonesie oorspronkelijk gebruiken, haast letterlijk overgenomen blijkt te zijn new wave de bestuursvorm van de VOC.

Sommige steden in Indonesie hebben peg steeds Nederlandse namen, ook zijn er nog steeds restanten van de forten van de VOC Te vinden. Deze forten getuigen new wave een 200 jaar durende heerschappij over de handel en de handelsroutes. En dat voor een landje digital audiotape grotendeels onder H2O stond en met maar een klein aantal grote steden.

Grondlegger

De VOC kunnen we ook zien ALSs grondlegger van de moderne economie en bedrijfsvorm. In deze tijd hebben we ook een bestuursvergadering in de zoveel tijd. Enkele bestuurders nemen de beslissingen en Er wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Wanneer de VOC nieuw kapitaal nodig had, bracht het bestuur nieuwe obligaties uit. Gewone personen konden dan in ruil voor geld een of meerdere obligaties van de VOC in handen krijgen. Hiervoor kregen ze dividend uitbetaald en heated geld digital audiotape de VOC hiervoor ontving op grote schaal, kon weer gebruikt worden voor nieuwe investeringen.

In de huidige economie gaat dot fenomeen ook ongeveer zo. Een beursgenoteerd bedrijf heeft precies dezelfde eigenschappen ALSs de VOC toen had.

De VOC heeft dus eigenlijk een nieuw facet in de economie in kaart gebracht waar we in 2010 nog steeds mee te maken hebben. En dan niet alleen in Nederland maar wereldwijd wordt het systeem in praktijk gebracht.

In mijn ogen heeft de VOC bijgedragen aan de welvaart en de rijkdom in ons land. Ook nog vandaag op de dag. Nederland is vanaf toen een handelsland en een doorvoerland gebleven.

PERSOONLIJKE MENING:

BRONNEN:

hypertext transfer protocol: //www.voc-kenniscentrum.nl/index.html

www.google.nl ( afbeeldingen )

www.scholieren.com

Geschiedenis boek

1000 jaar geschiedenis new wave Nederland.

www.panoramio.com

www.wikipedia.nl

Get instant access to
all materials

Become a Member
unlock