Onderzoeksplan nieuwe versie april Essay

essay A
 • Words: 9031
 • Category: Database

 • Pages: 33

Get Full Essay

Get access to this section to get all the help you need with your essay and educational goals.

Get Access

1- Inleiding.

1.1 Centrale vraagstelling:

Dit is heated onderzoek voor de Schakelklas in Hoofddorp waar ik de centrale vraag:

“ Hoe kunnen leerkrachten ondersteund worden dice handelingsverlegenheid ervaren in de omgang met leerlingen new wave de schakelklas ”

tabun onderbouwen run into behulp van informatie dice beschreven staat in de literatuur.

Mijn centralevraagstelling heb ik rain trees met Monique van der Putten ( contactpersoon new wave basisschool de Wegwijzer en de schakelklas ) opgesteld naar aanleiding new wave de nieuwe start dice de schakelklas in schooljaar 2009/2010 heeft doorgemaakt.

Basisschool de Wegwijzer heeft de schakelklas miv het schooljaar 09/10 overgenomen.

De schakelklas is helemaal opnieuw begonnen, een nieuw squad ( op 1 klassenassistent sodium ) , nieuw gebouw, nieuwe directie. De hele schakelklas zit nog in de opstart fase.

Doordat de leerkrachten ( en de klassenassistenten ) met een totaal nieuwe doelgroep werken, ervaren de leerkrachten in de omgang/aanpak met de kinderen in bepaalde situaties handelingsverlegenheid. Deze handelingsverlegenheid ontstaat door de diversiteit van leerlingen binnen een schakelklas en de bijzondere doelgroep. Als je ALSs leerkracht gaat werken met een nieuwe ( bijzondere ) doelgroep kom je ( veel ) situaties tegen waarin je ALSs leerkracht even niet meer weet hoe je nu het best kunt gaan handelen.

Naast schakelklassen voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse Afrikaans niet machtig zijn, zijn Er ook schakelklassen voor autochtonen leerlingen dice een taalachterstand hebben. Er zijn schakelklassen tussen de reguliere groepen in maar Er zijn ook kopgroepen. Een kopgroep wordt aangeboden om deze leerlingen een zo hoog mogelijke advies te kunnen geven voor het voortgezet onderwijs. Deze verschillende schakelklassen ( kopgroep en schakelklassen voor autochtonen leerlingen ) benoem ik verder niet meer in mijn verslag. Ik richt mij alleen op nieuwkomers die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. De schakelklas in Hoofddorp biedt ook alleen schakelklasonderwijs aan deze leerlingen aan.

1.2 Onderzoeksvraag, deel- en subvragen:

1.2.1- Onderzoeksvraag:

Wat is volgens de literatuur een goede ondersteuningsmethode voor de schakelklas?

Uit de onderzoeksvraag kunnen vijf belangrijke begrippen worden gehaald. Deze begrippen worden doormiddel new wave deelvragen toegelicht en vormen gezamenlijk een antwoord op de onderzoeksvraag.

Het gaat om de volgende begrippen ;

 • ( Effectiviteit new wave ) een schakelklas ;
 • Communicatie en taalontwikkeling ;
 • Basisbehoeften van kinderen ;
 • Veilig voelen ;
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.

Doormiddel new wave de geformuleerde deel- nut subvragen wordt de onderzoeksvraag aan de manus van de literatuur wetenschappelijk onderbouwd. Deze onderbouwing vormt deels het antwoord op de centrale vraag.

1.2.2 – Deelvragen

Vragen die ik met behulp van de literatuur ga beantwoorden zijn:

1 )Wat zegt de literatuur over schakelklassen?

1.1Wat zijn de effecten van een schakelklas?

2 )Hoe vindt het proces van de taalontwikkeling bij basisschoolleerlingen plaats?

3 )Welke Basisbehoeften van het sortzijn terug Te vinden in de literatuur?

4 )Hoe vindt de sociaal emotionele ontwikkeling plaats van leerlingen binnen het basisonderwijs?

5 )Wat zegt de literatuur over veiligheid bieden binnen de klas?

5,1Wat zegt de literatuur over een warm schoolklimaat creeren?

1.3- Deelvragen voor het diepteonderzoek:

Vragen dice ik na mijn praktijkonderzoek wil beantwoorden zijn:

1 )Watzijn de kenmerken new wave een schakelklasleerling?

2 )Wat is de meest voorkomende situatie waar een leerkracht zich onzeker bij voelt?

3 )Hoe vindt de communicatie tussen de kinderen en de leerkracht plaats?

3.1Hoe vindt de communicatie de eerste weken plaats?

3.1.1 Hoe Ervaren de leerkrachten decommunicatiein de eerste periode?

3.2.2 Welke veranderingvindtEr plaats binnen de communicatie tussen sort enA A leerkrachtnaarmate de kinderen langer onderwijs volgen binnen de schakelklas.

4 )Hoe wordt er binnen een schakelklas omgegaan met heated aanleren van de Nederlandse Afrikaans?

5 )Hoe wordt er binnen een schakelklas omgegaan met de diversiteit aan kinderen in een klas?

1.4- Verantwoording new wave de literatuur hunt:

In mijn geschreven program van aanpak heb ik een literatuurplan opgesteld waarin staat beschreven hoe en waar ik mijn literatuur wil vinden.A Tijdens het schrijven van het theoretische kader heb ik aan de manus new waves dot program theorie gezocht.

Informatie bronnen:

 • VU bibliotheek Amsterdam ;
 • Bibliotheek Haarlem en omstreken ;
 • Google ;
 • Database new wave Inholland ;
 • Database new wave de universiteit van Amsterdam.

Ik heb volgens dot program gewerkt en heb artikelen met behulp van de databanken van inholland en de databank van de universiteit in Amsterdam. Ook heb ik gebruik gemaakt new wave de ‘gewone ‘ zoekmachines zoals Google.nl. In de literatuurlijst zijn deze artikelen terug Te vinden.

De artikelen heb ik gevonden via:

 • www.taalbeleid-enschede.nl
 • www.pedagogiek.net
 • www.edux.nl
 • www.cteno.n
 • www.anderstaligenieuwkomers.nl
 • www.sco-kohnstamm.nl
 • www.schalelklassen.nl
 • www.pedagogiekonline.nl
 • www.nji.nl
 • www.narcis.nl
 • www.minocw.nl
 • www.sardes.nl
 • www.googlescholar.nl
 • www.taalvormingentaaldrukken.nl
 • www.orthoconsult.nl
 • www.jsw-online.nl

Daarnaast heb ik new wave de schakelklas in Enschede een aantal artikelen aangereikt gekregen om zo de artikelen over schakelklassen uit Te breiden. Dit zijn geen wetenschappelijke artikelen maar korte artikelen dice aansluiten binnen de schakelklas.

Tijdens mijn zoektocht naar wetenschappelijke artikelen, werd Er in artikelen nut in scripties een aantal keer verwezen naar bruikbare boeken. Zo kwam ik een aantal keer het boek tegen new wave Charlotte Visch ( 2008 ) over heated creeren van een warm schoolklimaat.

Verder heb ik tijdens mijn zoektocht goed gelet op welke boeken het meest recent zijn. Het merendeel new wave de artikelen die ik gebruikt heb tijdens mijn theoretisch kader komen minimaal uit het 2003. Naast de meest recente boeken heb ik Er ook op gelet om zo veel mogelijk verschillende visies van auteurs weer te geven. Dit laatste om objectief beeld weer Te geven. Aangezien de schakelklas pas in 2006 door haar officiele position meer naamsbekendheid heeft gekregen zijn Er slechts een aantal artikelen geschreven over schakelklassen en de resultaten hiervan.

Doordat de artikelen niet voldoende informatie bevatten heb ik gebruik gemaakt new wave de VU- bibliotheek en de bibliotheek new wave Haarlem en omstreken.

Doormiddel new wave zoektermen/sleutelwoordenA in de zoekcatalogus heb ik geschikte literatuur gevonden in de vorm van boeken. Om een selectie Te maken welke literatuur geschikt was, heb ik eerst de inhoudsopgaven doorgenomen en globaal door het boek gebladerd. Ook deze boeken zijn terug Te vinden in de literatuurlijst.

Daarnaast heb ik gebruik gemaakt new wave de literatuur die ik voor mijn opleiding al eerder heb aangeschaft, zoals ontwikkelingspsychologie, van Beemen, 2006 nut gedragsproblemen, new wave der Ploeg. JAAR!

Om Te voldoen aan de eis van buitenlandse artikelen heb ik doormiddel new wave een vertaalmachine, die de begrippen vertaalden, slechts een paar buitenlandse artikelen gevonden nut gebruikt voor het theoretische kader.

De termen die ik gebruikt heb tijdens heated zoeken naar geschikte literatuur zijn o.a. :

 • Schakelklassen ;
 • Effecten new wave een schakelklas ;
 • Resultaten new wave een schakelklas,
 • Taalklassen ;
 • Taalachterstand ;
 • Nieuwkomers uit heated buitenland + onderwijs
 • Taalontwikkeling ;
 • Taalvisies ;
 • Stimulatie new wave de taalontwikkeling ;
 • Taaltheorieen,
 • Basisbehoeften van een sort ;
 • Maslow
 • Sociaal emotionele ontwikkeling ;
 • Sociaal emotionele ontwikkeling op school,
 • Ontwikkelingslijn ;
 • Veiligheid ;
 • Betrokkenheid ;
 • Warm schoolklimaat ;
 • Heterogene groep ;

Na een zeer uitgebreide zoektocht had ik een grote verzameling boeken en een aantal bruikbare artikelen. Voor mijn Eigen gevoel was dit nog niet genoeg. Ik ben Er niet tevreden over dat ik internationaal bijna geen bruikbare artikelen heb kunnen vinden. Ook over schakelklassen was er vrij weinig informatie bekend. Door de minimale artikelen over schakelklassen, ben ik tijdens heated schrijven van mijn theoretisch kader ook weinig contra- informatie tegen gekomen. Ik heb Er voor gekozen om mijn theoretisch kader Te schrijven met de ( wetenschappelijke ) artikelen dice ik wel tot mijn beschikking had.

Na het vinden van geschikte literatuur heb ik de literatuur per begrip verwerkt en hier subsequently een samenlopende beschrijving van gegeven.

Tijdens het verwerken new wave de literatuur kwam ik er achter digital audiotape de deelvraag en subvragen geen complete weergave gaven van het probleem en heb ik deze aangepast. Het is zo aangepast dat ik ieder facet new wave het begrip heb kunnen beschrijven om uiteindelijk een antwoord Te krijgen op de onderzoeksvraag. In heated volgende stuk staan de vragen en een korte toelichting beschreven.

1.5 Wat is een schakelklas?

In de schakelklas wordt aan nieuwkomers uit heated buitenland intensief taalonderwijs aangeboden om het Nederlands ALSs tweede taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen en daarmee een beter verloop new wave de schoolloopbaan te realiseren.

De toelatingseisen voor de aanmelding new wave een schakelklas zijn:

 1. Een sort mag niet langer dan 1 jaar in Nederland wonen,
 2. De Nederlandse Afrikaans mag niet de moedertaal van het sort zijn.

Binnen een schakelklas zitten veel nationaliteiten bij elkaar. Dit doordat kinderen van ouders die om economische redenen naar Nederland verhuizen en/ of vluchtelingen kinderen worden aangemeld voor de schakelklas.

Alle kinderen gaan anders om met veranderen. Voor een sort is heated heel ingrijpend, vluchten uit je moederland, verhuizen naar een vreemd land, wonen in Nederland en ineens naar school Te moeten. Sommige kinderen hebben nog nooit op school gezeten en moeten dus heel erg wennen. De leerkrachten binnen de schakelklas constateren dan ook grote verschillen bij kinderen die voor de schakelklas worden aangemeld. Het ene sort heeft langer nodig om Te wennen aan de nieuwe situatie dan een ander sort.

Kinderen die een heftige traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt zal ik in dot adviestraject buiten beschouwing laten. In overleg met de opdrachtgever hebben wij hiervoor gekozen omdat deze groep een Te specifieke aanpak vereist. Ik heb dot Al besproken met mijn opdrachtgever, contactpersoon en met de leerkrachten. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat veel kinderen binnen de schakelklas ervaringen hebben mee gemaakt dice lastig waren. Bijvoorbeeld de verhuizing naar Nederland. Voor sommige kinderen ging deze emigratie heel plotseling. Natuurlijk kan je hier ook spreken over een traumatische ervaring. Ik schaar deze kinderen hier niet onder. Van de leerkrachten heb ik begrepen digital audiotape er 1 sort in de onderbouw en 1 sort in de bovenbouw pimple dice een heftige traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Definitie new wave een heftige traumatische gebeurtenis: “ een verpletterende ervaring die het individu niet toestaat terug Te keren naar een ‘normale ‘ comfortabele toestand. Er is sprake new wave aantoonbare, biologische en biochemische, veranderingen, decease verbonden zijn met gevoelens van machteloosheid, gebrek aan controle, A paniek of verlamming ” ( bron: pedagogiek.net )

‘De persoon een voor hem of haar schokkende gebeurtenis direct heeft meegemaakt, daarvan getuige is geweest of erover gehoord heeft en daarop met intense angst en persoonlijke machteloosheid heeft gereageerd’.A ( Kleber, 1992 )

‘Schokkende gebeurtenissen betreffen situaties die heated doormaken of aanschouwen new wave ernstig menselijk lijden inhouden, waarbij het niet mogelijk is zich hiertegen Te verzetten en waarbij de confrontatie met dood en geweld een belangrijke rol speelt ‘ . ( Kleber, 1986 )

2.- Het theoretisch kader:

In heated theoretisch kader staan de opgestelde deelvragen aan de literatuur centraal. Deze deelvragen hebben betrekking op de schakelklas. Het doel new wave de literatuurstudie is het in kaart brengen new wave belangrijke en relevante aspecten rondom de schakelklas. De informatie dice naar voren komt uit mijn theoretisch kader draagt bij aan het beantwoorden new wave mijn centrale vraagstelling.

Alle belangrijke aspecten en onderwerpen uit mijn theoretisch kader worden in… . samengevat in een mindmap. In deze mindmap worden de belangrijke aspecten met elkaar in verband verbracht en zie je het de schakelklas grafisch weergegeven.

Literatuur hunt naar schakelklassen:

Gelet op het feit digital audiotape de schakelklas pas in 2005/2006 erkend is geeft dat aan digital audiotape deze vorm new wave onderwijs niet volwassen kan zijn. De laatste jaren zie je ( landelijk ) een duidelijke ontwikkeling binnen de schakelklas.

Tijdens mijn literatuur hunt kwamen slechts een aantal ( wetenschappelijke ) artikelen naar voren over de schakelklas en de effectiviteit hiervan.

Wetenschappelijke artikelen:

 • Mulder & A ; Vierke & A ; van der Hoeven ( 2008 )Inrichtenen effecten new wave schakelklassen.
 • Peetsma, T en new wave der Veen, I ( 2008 )Amsterdamse schakelklassen in het schooljaar 06/07.

Artikelen:

 • Ledoux, G en Mulder R. ( 2008 )Schakelklassen effectief.
 • Broekhof, K en Cohen de Lare, H ( 2006 )schakelen met beleid.
 • Schakelklassen effectief bij het wegwerken new wave een taalachterstand( Bron: taalbeleid-enschede.nl )

Wetenschappelijk artikel uit het buitenland:
– Karaca, O, Ramaut, G en Sterckx, M ( 2004 )Anderstalige nieuwkomers uit heated basisonderwijs in de reguliere klas. Creeren van krachtige Afrikaans leeromgeving

In heated schooljaar 2006/2007 heeft Er een onderzoekplaats gevonden door het SCO Kohnstamm Instituut in Amsterdam en het ITS in Nijmegen naar de implementatie en de effecten van de schakelklas. Dit was in opdracht new wave het ministerie new wave OCW.

In heated artikel new wave Mulder & A ; Vierke & A ; van der Hoeven ( 2008 ) staan de resultaten van dot onderzoek beschreven.

In de artikelen van Mulder & A ; Ledoux ( 2008 ) en van Broekhof & A ; Cohen de Lare ( 2006 ) wordt beschreven digital audiotape Er een onderzoek heeft plaats gevonden naar de implementatie en de effecten van de schakelklas. En digital audiotape de resultaten van dot onderzoek beschreven staan in het Al eerder genoemde artikel new wave Mulder et.al. , ( 2008 )

Tijdens mijn literatuur hunt kwam ik steeds de zelfde auteurs tegen. Er zijn maar een beperkt aantal auteurs dice onderzoek verrichten en schrijven over een schakelklas.

Peetsma & A ; van der Veen ( 2008 ) zijn een onderzoek gestart naar de resultaten en de effecten van de schakelklas in Amsterdam. Dit artikel staat op zich zelf. En kan los gezien worden new wave het eerder genoemde artikel new wave Mulder et al. , ( 2008 ) In dot artikel worden de effecten van de Amsterdamse schakelklassen beschreven.

In heated Belgische artikel new wave Karaca & A ; Ramaut & A ; Sterckx, ( 2004 ) staat veel informatie dice kan bijdrage tot het antwoorden new wave mijn centrale vraagstelling. In dot artikel worden tips gegeven voor leerkrachten zodat zij excess handvatten toegereikt krijgen over het werken binnen een schakelklas. In Belgie wordt een schakelklas een onthaalklas genoemd.

Tijdens mijn literatuur hunt is heated mij niet gelukt dot soort ( wetenschappelijke ) artikelen over Nederlandse schakelklassen Te ontdekken.

Door het beperkt aantal ( wetenschappelijke ) artikelen en het feit digital audiotape veelal dezelfde auteurs verschillende artikelen hebben geschreven, was heated lastig om bij de eerste deelvraag:

Wat zegt de literatuur over schakelklassen en de effecten hiervan, contra meningen boven H2O Te krijgen.

2.1 – Wat zegt de literatuur over schakelklassen?

‘Kinderen met een grote taalachterstand hebben baat bij een schakelklas, de prestaties in begrijpend lezen gaan omhoog ‘ . ( Mulder & A ; Ledoux, 2008 )

‘De schakelklas heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor Te bereiden op instromen in het regulier onderwijs in het schooljaar volgend op de schakelklasperiode. Het schakelonderwijs zal de anderstalige nieuwkomer in staat moeten stellen op een efficiente manier te functioneren in de klas, dice in overeenstemming is met zijn leeftijd, ALSs lerend individu nut ALSs lid van de klas/- schoolgemeenschap ‘ .

( Karaca & A ; Ramaut & A ; Sterckx, 2004 )

Schakelklassen zijn bedoeld voor autochtone en allochtone leerlingen dice een achterstand hebben in de Nederlandse Afrikaans. Dit betekent digital audiotape zij niet ( meer ) met succes kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Binnen de schakelklas wordt onderwijs aangeboden digital audiotape ALSs doel heeft om deze achterstand weg Te werken, zodat de leerling daarna ( weer ) volledig deel kan nemen aan het reguliere onderwijs. Het doel new wave de schakelklassen is heated verbeteren van de kansen van deze kinderen op een goede opleiding en het verminderen van heated risico op schooluitval, door middel new wave het terugdringen new wave taalachterstanden. ( Bron: onderwijsachterstanden.nl )

Schakelklassen zijn een belangrijk middel om taalachterstanden Te verhelpen.

Schakelklassen zijn er voor kinderen die een taalachterstand hebben opgelopen dice in Nederland wonen, er zijn ook schakelklassen voor nieuwkomers uit heated buitenland. Deze vorm new wave schakelonderwijs wordt neveninstromers genoemd. ( Mulder & A ; Ledoux, 2008 )

Binnen de schakelklas is de mogelijkheid zeer intensief taalonderwijs aan leerlingen aan Te bieden op Hun niveau, taal uit Te lokken en hen nauwlettend te volgen en Te begeleiden ( Broekhof, 2000 )

“ Leerlingen voelen zich op hun gemak binnen de schakelklas en voelen zich niet gestigmatiseerd ” ( van der Veen, 2008 )

Een schakelklas kan, zoals wettelijk vastgelegd, op 3 verschillende manieren worden vormgegeven:

 1. De voltijd variant schakelklas: De leerlingen krijgen een schooljaar intensief Afrikaans onderwijs aan geboden binnen de schakelklas.
 2. De deeltijd variant schakelklas: de leerlingen volgen gedurende een schooljaar een deel van de lessen binnen een schakelklas.
 3. Dit kunnen de ochtenden zijn en de middag gaan ze naar hun moederschool binnen het regulierbasisonderwijs. Bij deze vorm new wave onderwijs is een minimal new wave 8 uur schakelonderwijs per hebdomad wettelijk vastgelegd.

 4. De verlengde schooldag: de leerlingen volgen gedurende een schooljaar lessen buiten de reguliere schooltijd, in heated verlengde deel van de verlengde schooldag, meteen minimal new wave 100 uur per schooljaar ( gemiddeld 2,5 uur per hebdomad ) . ( Broekhof et al. , 2006 )

Leerlingen dice schakelonderwijs volgen binnen een voltijd discrepancy boeken meer wint in Hun taalontwikkeling. De voltijd discrepancy heeft ook een positieve ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied: Er wordt in de vaste, kleine groep een veilig klimaat gecreeerd.A Hierdoor zijn leerlingen beter in staat zijn om Te leren. Deze variant Kent ook een praktisch voordeel: organisatorisch is de voltijd variant minder complex dan de deeltijdvariant, omdat de leerlingen continu lupus erythematosuss krijgen van de zelfde leerkracht. Hierdoor hoeft er geen overleg tussen de schakelklas en de moederschool binnen het regulier basisonderwijs Te zijn. ( Broekhof et al. , 2006 )

Een nieuw wettelijk kader voor het onderwijsachterstandenbeleid treedt in 2006 in werking. Door dot nieuwe wettelijke kader is heated voor alle gemeenten mogelijk om schakelklassen structureel in te kunnen richten. Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget voor schakelklassen in heated primair onderwijs. ( Broekhof et al. , 2006 )

Het kabinet stelt sinds 2006 in heated kader new wave het achterstandsbeleid middelen beschikbaar om schakelklassen in Te richten.

Ook voordat deze regeling werd ingevoerd waren in de meeste gemeenten al voorzieningen voor nieuwkomers uit heated buitenland ( ook wel neveninstromers genoemd ) . In sommige gemeenten Als meer dan 10 jaar. Binnen deze voorzieningen konden nieuwkomers uit heated buitenland de Nederlandse taal leren. Ze bezochten aparte klassen, meestal in bovenschoolse voorzieningen, met een Eigen lesprogramma waarin uiteraard veel accent slowdown op het leren new wave Nederlands ALSs tweede Afrikaans. ‘Schakelen ‘ naar het regulieronderwijs was altijd Al de doelstelling. ( Mulder et al. , 2008 )

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de criteria voor de selectie

new wave leerlingen voor de schakelklas en voor de keuze van de school of scholen waar de schakelklas wordt georganiseerd. De gemeente bepaald in overleg met de basisschool voor welke discrepancy schakelonderwijs gekozen wordt. De school waar de schakelklas wordt ingericht is zelf verantwoordelijk voor de praktische organisatie en de inhoudelijke invulling new wave het onderwijsprogramma. ( Broekhof et al. , 2006 )

“ Het vereist de nodige ervaring new wave de leerkracht om de mogelijkheden van leerlingen binnen een schakelklas goed in Te schatten ” ( Mulder et.al. , 2008 )

Conclusie:

Doordat de schakelklas pas in 2005-2006 officieel erkent is, is er nog weinig onderzoek gedaan naar schakelklassen. Tijdens mijn literatuur hunt ben ik dan ook maar een beperkt aan artikelen en auteurs tegen gekomen die specifiek gingen over schakelklassen.

Bij de kinderen die onderwijs genoten binnen een schakelklas ging de taalachterstand omlaag. Dit omdat Er binnen een schakelklas intensief taalonderwijs geboden wordt. Door onderwijs teA volgen binnen een schakelklas stromen leerlingen beter door naar het regulierbasisonderwijs. Leerlingen voelen zich op hun gemak binnen een schakelklas, en ervaren het niet ALSs een probleem om lupus erythematosuss te krijgen in aparte groepen.

Alleen in het artikel new wave Mulder et al. , ( 2008 ) wordt specifiek gesproken over leerkrachten. Binnen een schakelklas zit veel diversiteit new wave kinderen, om dice reden is heated ALSs leerkracht essentieel om ervaring op Te bouwen. Door deze ervaring ben je in staat goed Te handelen nut in Te schatten wat de mogelijkheden van elk sort zijn

2.1.1- Wat zijn de effecten van een schakelklas?

‘Schakelonderwijs is belangrijk voor de aansluiting en doorstroming naar het regulier onderwijs ‘ . ( Mulder et.al. , 2008 )

De schakelklas is nog relatief nieuw. Om meer informatie Te krijgen over een schakelklas en de resultaten van een schakelklas is er in schooljaar 2005/2006 een pilot uitgevoerd. Tijdens deze pilot mochten gemeenten zelf experimenteren hoe ze de schakelklas wilden vormgeven ( Wel binnen de grenzen van het OCW )

Het doel new wave deze pilot was om te kijken of de taalachterstand bij de leerlingen ook daadwerkelijk minder werd ( de prestaties werden vergeleken bij de start en het einde van het schooljaar ) , maar ook werd door deze pilot, duidelijk welke kenmerken de leerlingen hadden dice zich aanmelden voor de schakelklas. De uitkomst new wave deze pilot was positief.

De leerkrachten waren enthousiast doordat de kinderen een vooruitgang hadden geboekt.

De vooruitgang was ook terug Te zien op sociaal emotioneel gebied. Vooral allochtone kinderen maakten winst op het taalgebied. De leerkrachten en scholen gaven aan dat de schakelklas een juiste vorm new wave onderwijs is die een juiste aansluiting geeft naar het reguliere onderwijs

. (

Mulder & A ; Ledoux, 2008 ) Mulder & A ; Ledoux, 2008 )

Het SCO Kohnstamm Instituut van de universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen ( ITS ) in Nijmegen ( RU ) voeren een onderzoek uit in opdracht new wave het ministerie new wave OCW naar de implementatie en de effecten van de schakelklas.

Uit het onderzoek new wave Mulder et, al. , ( 2008 ) blijkt ook digital audiotape de contactpersonen op enkele uitzondering na vinden digital audiotape de schakelklas voor nieuwkomers een zeer geschikt instrument is om deze leerlingen op Te vangen en te begeleiden naar een zo goed en zo succesmogelijke overgang naar het regulieronderwijs. Zonder schakelonderwijs is heated onmogelijk aansluiting kunnen vinden bij het regulieronderwijs. De ervaring is dat wanneer nieuwkomers uit heated buitenland, die de Nederlandse Afrikaans bijna niet beheersen, meteen binnen het regulier basisonderwijs worden geplaatst Er weinig resultaten worden geboekt. Mede doordat leerkrachten binnen het regulier basisonderwijs niet over de middelen beschikken om deze doelgroep goed onderwijs Te kunnen bieden.

Verder kwam in dot onderzoek naar voren dat de leerresultaten van deze nieuwkomers zich positief en snel ontwikkelen new wave, dot is terug te zien in de toetsresultaten. Mulder et, al. , ( 2008 )

Het onderzoek van SCO Kohnstamm Instituut in Amsterdam en het ITS in Nijmegen in opdracht new wave het ministerie new wave OCW, laat nog vragen onbeantwoord. Zo is heated niet gelukt om een samenhang Te vinden tussen school- nut leerkrachtkenmerken enerzijds en effecten

op taal- nut rekenprestaties anderzijds. Ook is heated nog niet gelukt om een eenduidig antwoord Te geven welke schakelvariant ( voltijd, deeltijd of verlengde schooldag ) de voorkeur verdient.

‘Het is erg lastig om concrete adviezen Te geven mede doordat de resultaten in een aantal opzichten afwijken new wave dice new wave vorig jaar.

De evaluatie 2007/08 heeft plaatsgevonden bij een grotere en anders samengestelde steekproef schakelkinderen, afkomstig uit overwegend nieuw deelnemende gemeentes, om dice reden is heated niet verwonderlijk digital audiotape een vergelijking new wave de resultaten schakelklassen over de jaren heen andere accenten laat zien ‘ . ( Mulder et, al. , 2008 )

De reden new wave het ministerie new wave OCW om een vervolgonderzoek Te laten starten door het ITS en SCOKohnstamm Instituut is het in kaart brengen new wave de resultaten die leerlingen na het schakelonderwijs boeken binnen regulier onderwijs.

Eind schooljaar 2008/2009 is dit vervolg onderzoek van start gegaan. Tijdens dot onderzoek is er gevraagd naar Hun taal- , lees- nut rekenprestaties, Hun mark op de CITO-Eindtoets, het advies voor voortgezet onderwijs en het feitelijk gekozen voortgezet onderwijs schooltype. Schooljaar 2008/2009 geldt ALSs 0 meting.

Deze gegevens zullen de komende jaren periodiek opgevraagd worden, om zo huge te kunnen stellen wat het consequence is van schakelklassen op langere termijn. Ook worden Er gegevens opgevraagd over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het schoolwelbevinden new wave de leerlingen.

Momenteel is heated nog Te vroeg om hier uitspraken over te doen, ook zijn de resultaten van het vervolgonderzoek nog niet bekend. ( Mulder et, al. , 2008 )

Bij ‘schakelklaskinderen ‘ is onder andere een duidelijke vooruitgang Te zien in heated begrijpend lezen, een vaardigheid dice cruciaal is voor verder schoolsucces. Dit blijkt uit onderzoek new wave het ITS new wave de Radboud Universiteit Nijmegen ( RU ) en heated SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit new wave Amsterdam, digital audiotape werd uitgevoerd in opdracht new wave het Ministerie new wave OCW. ( bron: taalbeleid-enschede.nl )

‘De achtereenvolgende resultaten laten wel zien digital audiotape de schakelklassen een positief consequence hebben op de taalprestatie, daarom is heated gerechtvaardigd om schakelklassen de komende tijd in te blijven zetten ALSs instrument in de strijd tegen onderwijsachterstanden ‘ . ( Mulder & A ; Vierke & A ; van der Hoeven, 2008 )

‘Het is echter een valkuil om de schakelklas te zien ALSs een op zich staande oplossing voor leerlingen met een taalachterstand. De schakelklas moet rain trees hangen met het regulier basisonderwijs. Het is een vervolg op een voorgaand traject en tegelijkertijd een voorbereiding op het volgende jaar en daarmee maakt het deel uit new wave een doorgaande lijn ‘ . ( Broekhof et al. , 2006 )

‘Na een jaar zeer intensief taalonderwijs Te hebben gevolgd binnen een schakelklas, vinden de meeste leerlingen aansluiting binnen het regulier onderwijs, ondanks een blijvende taalachterstand. ( Mulder et al. , 2008 )

Van der Veen ( 2008 ) heeft de resultaten van schakelklassen in Amsterdam onderzocht. De resultaten van dot onderzoek waren over het algemeen positief. Bij de meeste schakelklasleerlingen is er vooruitgang geboekt op Afrikaans en lezen.

Vooral zijn de kinderen met begrijpend lezen vooruit gegaan. Begrijpend lezen is een essentiele vaardigheid dice cruciaal is voor de verdere ontwikkelingen new wave leerlingen in een schoollooptijd. Tijdens dot onderzoek gaven de leerlingen aan dat ze tevreden zijn over de vorm new wave schakelonderwijs.

De kinderen new wave schakelklassen ervaren het soort onderwijs, les krijgen in een aparte groep, niet negatief. ( van der Veen, 2008 )

2.1.3 – Conclusie:

Vanuit de door mij onderzochte literatuur wordt er hetzelfde gedacht over de effecten van een schakelklas.

Uit de artikelen van Mulder et al. , ( 2008 ) en van der Veen en Peetsma ( 2008 ) blijkt digital audiotape de resultaten van een schakelklas positief zijn. De taalprestatie en het begrijpend lezen zijn verbeterd bij deze kinderen.

Sinds het schooljaar 2006 wordt er onderzoek verricht naar de effectiviteit van schakelklassen. In heated schooljaar 2008/2009 in de eerste NUL meting verricht. Pas ALSs deze informatie beschikbaar is zal ook bekend worden wat de resultaten zijn van schakelklasleerlingen in Hun latere schoolloopbaan.

2.2A Wat zegt de literatuur over de functie van Afrikaans?

Wat is de functie van Afrikaans en hoe groeien kinderen op door en met Afrikaans? Deze vragen zullen beantwoord worden in dot hoofdstuk.

“ Eigenlijk heb je een preventief middel nodig ; een middel waarmee je kinderen kunt helpen om de taalhindernissen beter Te kunnen nemen. Een aanpak waarmee je op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier de taal van leerlingen op een hoger program kunt brengen ” ( Verhallen, 2001 )

De belangrijkste functie new wave Afrikaans is de communicatie tussen mensen ( Hohmann & A ; Weikart, 1998 ) .

‘Taal is belangrijk! Mensen praten, luisteren, lezen en schrijven wat af: thuis, op straat, op het schoolplein en in de klas. Overal klinkt Afrikaans. Taal staat centraal in de dagelijkse communicatie en bij het leren ‘ . ( Verhallen, 2001 )

Taal is de systematische, betekenisvolle ordening new wave symbolen dice de footing vormt voor communicatie. Hoewel er bij Afrikaans meestal alleen gedacht wordt aan de productie van woorden en daarna van groepen woorden, beginnen babe ‘s allang voor digital audiotape ze Hun eerste woordje zeggen met talige communicatie. ( Feldman, 2005 )

Spreken ( Afrikaans ) is 1 new wave de belangrijke dingen dice het jonge sort moet leren ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 ) .

Kinderen willen communiceren, ze willen begrijpen en begrepen worden ( Hohmann & A ; Weikart, 1998 ) .

Volgens Goorhuis & A ; Schaerlaekens ( 2005 ) is heated leren spreken van het sort niet alleen een doel op zich, maar ook het middel om de communicatieve en kenniswereld te veroveren. Taalontwikkeling is van meerdere factoren afhankelijk.

2.2.1- Wat zegt de literatuur over de taalontwikkeling new wave het jonge sort?

De ontwikkeling new wave spraak en Afrikaans ontwikkelen zich bij alle kinderen in grote lijnen in de zelfde volgorde.

Bij taalontwikkeling wordt een onderscheid gemaakt tussen taalbegrip en taalproductie. Taalbegrip is heated begrijpen wat Er gezegd wordt. Taalproductie is heated gebruiken new wave Afrikaans om Te communiceren. Voordat een sort actief woorden gaat zeggen, heeft heated Al een heleboel woorden begrepen: het taalbegrip. Het sort begrijpt iets en heated laat digital audiotape merken door lichaamstaal of door iets te zeggen. Aan de relatie tussen deze twee ligt een belangrijk Principe 10 grondslag: begrip komt voor productie. Taalbegrip begint eerder dan taalproductie. ( van Beemen, 2006 )

Het opgroeien door Afrikaans is afhankelijk new wave meerdere factoren en zeker geen vanzelfsprekendheid. Maar hoe ziet de taalverwerving van het sort Er nou precies uit? Voordat in dot onderzoek wordt ingegaan op de taalverwerving in meerdere talen is heated new wave belang digital audiotape eerst de normale taalontwikkeling new wave het jonge sort uiteen wordt gezet. Door basiskennis Te hebben new wave het normale taalontwikkelingsproces wordt heated voor de lezer makkelijker zich hierna verder Te verdiepen in de meertalige ontwikkeling new wave het sort. In dot hoofdstuk wordt de normale taalontwikkeling new wave het jonge sort beschreven aan de manus new wave de theorie van Goorhuis & A ; Schaerlaekens ( 2005 ) .

1 ) De prelinguale periode: ( het eerste levensjaar )

De periode van de geboorte tot ongeveer 12 maanden wordt prelinguaal genoemd omdat het sort in deze periode nog niet spreekt. In dot jaar worden de grondslagen gelegd van de hele taalverwerving. Het sort maakt een aanvang met de passieve taalontwikkeling en het begint actief aan de klankverwerving new wave zijn moedertaal. De communicatieontwikkeling vindt plaats door de sociale interactie met de omgeving. De klankverwerving wordt mede gestuurd door de sensorische ontwikkeling ; van het gehoor maar ook van het gezicht. De productie van de klanken wordt ook bepaald door de fijn- motorische ontwikkeling new wave de spraakorganen. Een groot aantal factoren bepalen dus de taalontwikkeling in dot bowl.

Er zijn verschillende subfasen in deze ontwikkeling te onderscheiden. De fasen zijn ; het huilen/ schreien, heated vocaliseren, het vocaal spel, en het brabbelen. ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 ) .

2 ) De vroeg-linguale periode ( ongeveer 1 jaar tot 2 jaar en 6 maanden )

In deze fase lijkt het alsof het sort pas echt begint met de Afrikaans. Dit komt doordat in deze periode de taalontwikkeling vooral zichtbaar wordt door het actieve taalgebruik new wave het sort. In deze fase beginnen kinderen te beseffen digital audiotape woorden verwijzen naar bepaalde voorwerpen, situaties en emoties. De wereld om biddy heen krijgt betekenis. Vanaf nu leert het sort ook het verschil tussen ‘ik ‘ nut ‘de anderen ‘ . Het feit digital audiotape het sort nu met taal Te bereiken wordt, betekent het begin van de echte opvoeding. Het gesprek tussen het sort het de opvoeder komt op pack.

Kinderen maken nu een echte groeiperiode door ; ze leren woordjes Te gebruiken. Dit begint met heated gebruiken new wave een woord, ook wel de eenwoordfase genoemd. Hierna volgen de tweewoordfase en uiteindelijk de meerwoordfase, waarin het sort woorden gaat combineren. Het tempo bij het doorlopen new wave deze opvolgende fetal alcohol syndromes is voor elk sort verschillend ; het ene sort is hierin sneller dan het andere. ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 ) .

3 ) De differentiatiefase ( ongeveer 2 jaar en 6 maanden tot 5 jaar )

In deze fase gaat het taalverwervingsproces heel snel. Van ongeveer 2,5 tot 3,5 jaar wordt het taalgebruik vooral gekenmerkt door creativiteit. Het taalgebruik zal nu meer en meer op de volwassenentaal gaan lijken. Kinderen new wave deze leeftijd maken veel mee, zien veel en willen dot graag onder woorden brengen. Door de snelheid van de taalverwerving en de veelheid van ervaringen dice kinderen nu willen delen, komt het vaak voor digital audiotape zij ‘struikelen ‘ over hun woorden.

De differentiatiefase valt rain trees met de kleuterfase, waarin een groot aantal ontwikkelingen plaats vinden op veel verschillende gebieden. Ook verandert Er veel in de leefwereld van het sort ; met 4 jaar zal het sort naar de kleuterschool gaan en daarmee zijn tot dan toe beschermde en veilige thuisomgeving verlaten.

Ook kinderen dice hiervoor al naar de peuterspeelzaal gingen, maakten al grote veranderingen en ontwikkelingen door. Het taalaanbod is voor kinderen verruimd ; taal wordt niet alleen meer aangeboden door de ouder ( s ) of verzorger ( s ) . ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 ) .

In deze fase zijn alle klankeenheden ( klinkers en medeklinkers ) verworven. Dat wil niet zeggen digital audiotape alle kinderen deze ook foutloos kunnen toepassen, maar de footing ervoor is gelegd. Kinderen leren heated toepassen van klankeenheden vooral tussen 4 nut 4,6 jaar. Het sort leert nu ook beter en duidelijker articuleren. Deze vaardigheden worden veel geoefend wanneer kinderen in gesprek gaan met volwassenen en kinderen in Hun omgeving. ( van Beemen, 2006 )

Het gebruik new wave woorden maakt in de periode vanaf 2,6 tot 3,6 jaar een grote ontwikkeling door. Het sort is intensief bezig met heated verwerven van nieuwe woorden. Er vindt zowel een kwantitatieve ( de groei van het aantal woorden ) , ALSs een kwalitatieve groei ( heated goed gebruiken van woorden ) plaats.

Ook gaan kinderen nu vrijer om met woorden omdat deze niet langer aan een situatie gebonden zijn. Het sort benoemt nu niet meer alleen wat hij ziet, maar kan ook vertellen over wat het gaat doen of wat Er eerder is gebeurd.

De zinslengte neemt nu ook toe ; kinderen kunnen steeds langere zinnen maken. De zinnen beginnen steeds meer te lijken op volwassenentaal. Ook leren kinderen nu vraagzinnen en ontkennende zinnen Te maken. Kinderen leren vormveranderingen new wave woorden toe Te passen ( meervoud, zelfstandige naamwoorden, verkleinwoorden ) . Door heated toenemend vermogen tot zelfreflectie zijn kinderen nu ook in staat zichzelf te corrigeren.

4 ) De voltooiingfase ( 5 jaar tot 9 jaar )

In deze fase is heated taalgebruik new wave kinderen inmiddels niet meer heel duidelijk Te onderscheiden new wave dice new wave volwassenen. Wat betreft heated mondelinge taalgebruik vinden Er in deze fase geen grote ontwikkelingen meer plaats. De grootste nieuwe ontwikkeling is nu heated verwerven van de schriftelijke Afrikaans. Kinderen new wave deze leeftijd gaan inmiddels naar school, waar ze zullen leren lezen en schrijven. Op school zal het mondelinge taalgebruik naar een zo hoog mogelijk niveau worden gebracht en ondertussen zal er ook nog spontaan taal worden verworven. Doordat het sort leert lezen, leert het ook op deze manier veel nieuwe woorden dice het kan gebruiken in het dagelijks leven. ( Van Beemen, 2006 )

Kinderen leren beeldspraak Te begrijpen en kunnen woorden en zinnen nu verdraaien ; hiermee maken ze vaak grapjes. De gemaakte zinnen verlopen vlotter en er worden geen grote fouten meer gemaakt in de zinsopbouw. Het niet- vloeiend spreken verdwijnt.

De talige omgeving wordt nu weer verder uitgebreid ; in de thuissituatie, op school en bij vriendjes en vriendinnetjes wordt het sort met ( verschillende ) Afrikaans geconfronteerd.A Kinderen zijn steeds meer in staat tot het geven van uitvoerige beschrijvingen en het vertellen new wave samenhangende verhalen. Het sort kan zich steeds beter inleven in de ander en hierdoor kan het zijn taalgebruik ook aanpassen aan het niveau new wave degene met wie hij spreekt. In gesprekken wordt niet meer new wave de hak op de tak gesprongen, maar er wordt bij hetzelfde onderwerp gebleven. Kinderen vragen om verduidelijking wanneer ze iets niet snappen en kunnen zelf ook informatie toevoegen in een gesprek. ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 ) .

Bij het beeindigen new wave de voltooiingfase beheerst het sort zijn moedertaal volledig. Wel blijven er individuele verschillen in het niveau new wave taalgebruik. Het ene sort spreekt vlot, terwijl het andere soms nog wat ‘hakkelt ‘ . Het taalgebruik kan hier verschillen in vlotheid, uitgebreidheid en diepgang new wave taalbeheersing. De eerste taalverwerving is nu voltooid nut zal zich de rest new wave het leven blijven ontwikkelen. In die zin is de taalverwerving eigenlijk nooit helemaal ‘af ‘ . ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 ) .

2.2.2-

Wat zegt de literatuur over meertalig opgroeien?

Meertaligheid bij kinderen is een verrijking new wave de mogelijkheden dice een sort heeft. ( Wagenaar & A ; Sloep, 2000 )

In veel allochtone gezinnen groeien kinderen meertalig op. Ouders spreken vaak verschillende talen exabit binnen het gezin wordt vaak een andere taal gesproken dan op school nut in heated land. ( Kohnstamm, 2002 ) .

Aarssen & A ; Bos & A ; Wagenaar ( 2004 ) zeggen dat kinderen meer dan een Afrikaans goed kunnenA leren. Als het leren new wave een nieuw Afrikaans in verband wordt gebracht met plezier en vreugde leren kinderen ook graag een tweede Afrikaans.

Belangrijk is dat allochtone kinderen de taal new wave het land waarin ze leven goed leren. Dit om naar behoren Te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving en uiteindelijke doorstroming naar het voortgezet onderwijs. ( Bourjila & A ; Glas & A ; Schoenmaker & A ; Wermer, 1999 ) .

Aarssen & A ; Bos & A ; Wagenaar ( 2004 ) onderscheiden 2 verschillende manieren hoe een sort meerdere talen kan verwerven:

Simultane meertaligheid: Kinderen leren meerdere talen tegelijkertijd. Dit zie je terug bij kinderen die twee of meer talig worden opgevoed, oftewel gezinsmeertaligheid.

Voor jonge kinderen ( tot ongeveer zeven jaar ) is heated heel goed mogelijk om op deze wijze ‘twee of meer moedertalen ‘ te leren. Het ontwikkelingsverloop bij simultane meertaligheid verloopt in grote lijnen hetzelfde ALSs wanneer er een Afrikaans wordt geleerd.

Het taalaanbod kan een probleem worden bij simultane meertaligheid. Dit ontstaat wanneer Er een ouder meer bij het sort betrokken in de opvoeding. Het sort vordert met de taal van deze ouder sneller en de andere taal blijft onderontwikkeld. ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 )

Successieve meertaligheid: Kinderen leren meer talen na elkaar. Hier spreek je new wave ALSs kinderen op een subsequently tijdstip een ‘nieuwe ‘ Afrikaans moeten leren. Het sort kan deze nieuwe Afrikaans thuis aanleren maar ook in een andere leersituatie ( bijvoorbeeld binnen een schakelklas ) ( Goorhuis & A ; Schaerlaekens, 2005 )

Volgens Goorhuis nut Schaerlaekens ( 2005 ) is heated belangrijk digital audiotape beide talen ( moedertaal nut andere taal ) positief gewaardeerd wordt door kinderen. Alleen dan heeft het aanleren van een nieuwe Afrikaans succes.

Tijd is ook een belangrijke factor ; kinderen hebben voldoende tijd nodig om de nieuwe taal Te leren. Kinderen moeten voldoende blootgesteld worden aan Afrikaans.

Een evenwichtige taalontwikkeling creeer je door een goed taalaanbod. ( De Blauw, 2001 )

Het op jonge leeftijd inzetten new wave meertaligheid ( zowel simultaan ALSs successief ) leidt volgens Goorhuis & A ; Schaerlaekens ( 2005 ) dan ook tot het accentloos spreken new wave meerdere talen.

Ook Kohnstamm ( 2004 ) geeft aan digital audiotape hoe jonger kinderen meerdere talen leren, hoe beter digital audiotape is.

2.2.3- Meertalige ontwikkeling:

De ontwikkeling van kinderen die met meer talen opgroeien loopt het zelfde ALSs bij eentalige kinderen.

Toch wijkt de meertalige taalontwikkeling op een aantal punten af new wave de normale taalontwikkeling. Aarssen, Bos en Wagenaar ( 2004 ) onderscheiden in de meertalige taalontwikkeling de volgende fasen:

 • Deeerste fasewaarin het sort afwisselend in beide talen losse woordjes en standaarduitdrukkingen gebruikt.
 • In Delawaretweede faseworden woorden samengevoegd tot zinnetjes. Dit gebeurt in beide talen en soms worden woordjes uit beide talen samengevoegd.
 • In Delawarederde fase( begint meestal rond het derde jaar )gaat het sort hechten aan het principe een- persoon- een Afrikaans. Wanneer deze gewoonte wordt doorbroken zal het sort protesteren, bijvoorbeeld wanneer de vader de taal van de moeder gaat spreken en andersom. Dit is de ‘mixing ‘ periode ; woorden worden soms van de ene taal naar de andere verplaatst en ook worden vaak taalregels van de ene taal op de andere toegepast. Het sort leert in deze fase de talen te scheiden.
 • Als kinderen in Delawarelaatste faseAfrikaans gaan mengen, wordt meestal new wave Afrikaans gewisseld in de zinnen, bijvoorbeeld ALSs het onderwerp verandert. Dit mengen gebeurt meestal in de omgang met andere meertaligen.

2.3.4 Problemen in de meertalige opvoeding ; gezin en omgeving:

Een gezinssituatie leent zich uitstekend om meertaligheid op een geborgen, veilige en georganiseerde manier in te voeren. Soms loopt work forces echter tegen problemen aan, bijvoorbeeld wanneer een gezinslid zich buitengesloten voelt. Een new wave de ouders zou zich buitengesloten kunnen voelen omdat hij de taal van de spouse niet beheerst en dus niet begrijpt waar hij met heated sort over spreekt. Ook vanuit de omgeving kan minder positief gereageerd worden op de keuze voor een meertalige opvoeding. ( Bron )

2.3- Welke basisbehoeften new wave het sort zijn terug Te vinden in de literatuur?

Een sort digital audiotape zich “ wel ” bevindt, voelt zich over het algemeen goed, prettig. Het pimple goed in zijn vel, durft zichzelf te zijn nut is ontspannen. Het kijkt unfastened en vrij de wereld in en vertoont een gezonde ontwikkelingsdrang.
Om deze “ staat new wave welbevinden ” Te bereiken moet aan een aantal basisbehoeften new wave het sort zijn voldaan. ( Verhofstadt-Deneve & A ; van Geert, 2003 )

Tijdens mijn literatuur hunt kwam ik erachter digital audiotape de basisbehoeften van een sort beschreven werden door verschillende wetenschappers. De visies new wave deze wetenschappers heb ik verder aan de manus new wave de literatuur uitgewerkt in de volgende paragraven om zo Te achterhalen waar het verschil in visie pimple.

2.3.1- Maslow:

Ieder sort heeft bepaalde basisbehoeften nodig om Te kunnen leven. Een behoefte zet kinderen aan tot een bepaald gedrag. Er zijn aangeboren primaire ( verzorging en bescherming ) behoefte en aangeleerde secundaire ( geld ) behoeften. ( bron: fractal.org )

Maslow ( 1943 ) gaat ervan uit digital audiotape aan het menselijk gedrag vijf behoeften 10 grondslag liggen. Dit zijn de volgende:

1 ) Lichamelijke behoeften:

De noodzakelijke conditie om in leven Te blijven, zoals de behoefte aan H2O, voedsel, slaap en warmte. De lichamelijke behoeften worden over het algemeen thuis vervuld. Leerkrachten moeten dot wel ALSs aandachtspunt zien binnen de schakelklas. ( bron: fractal.org )

2 ) Behoefte aan veiligheid en zekerheid:

Om de behoefte aan veiligheid Te vervullen hebben kinderen routine en regelmaat nodig.

De behoefte aan veiligheid bij kinderen is veel minder ingewikkeld dan de behoefte aan veiligheid voor volwassenen. Ook ligt de behoefte bij kinderen meer aan de oppervlakte. Dit komt omdat kinderen het zichzelf nog niet hebben aangeleerd om deze behoefte Te onderdrukken. Kinderen zullen direct en primair reageren wanneer zij het gevoel hebben digital audiotape Hun veiligheid in gevaar is. ( Maslow, 1943 )

Ieder sort heeft de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Dit is iets wat je ALSs leerkracht aan de kinderen moet bieden. Er moet een goed pedagogisch sneer en leefklimaat aanwezig zijn, voordat een sort laat zien wie hij/ zij is. Kinderen moeten zich op Hun gemak voelen. Daarna komt de behoefte aan sociaal contact. ( bron: fractal.org )

‘Als een sort zich onveilig voelt wordt het belemmerd in zijn ontwikkeling ‘ ( Visch, 2008 )

3 ) Sociale behoeften:

De behoefte aan vriendschap, sociaal contact, liefde en ergens bijhoren.

Binnen een schoolklas maar ook binnen een school zie je veel sociaal contact. Kinderen komen de hele dekagram in aanraking met andere kinderen. Als leerkracht heb je de taak om hier goed orde in te houden. Leerlingen kunnen heel gemeen zijn naar elkaar nut om die reden moet je ALSs leerkracht je goed observeren, bijvoorbeeld of een sort erg terug getrokken is. Een leerling moet het gevoel hebben ergens bij te horen. Vooral in een klas met veel diversiteit moet een leerkracht goed in de gaten houden of Er geen kinderen buiten gesloten worden of zich buiten gesloten voelen. ( Maslow, 1943 )

4 ) Behoefte aan waardering en erkenning ;

De behoefte aan achting, position, regard en waardering door anderen.

Waardering is erg belangrijk binnen een klas maar ook in de thuissituatie. Een sort moet zich gewaardeerd voelen door zijn ouders, hij moet het gevoel hebben digital audiotape zijn ouders trots op hem zijn omdat hij het allemaal zo goed doet.

Maar ook ALSs leerkracht moet je goed de waardering uiten naar de leerlingen. Veel complimenteren is erg belangrijk. Door complimenten voelen kinderen zich erkent en krijgen ze het gevoel digital audiotape ze het goed doen. ( Maslow, 1943 )

5 ) Behoefte aan zelfontplooiing:

De behoefte aan kennis, inzicht en vaardigheden om tot persoonlijke groei te komen. ( Maslow, 1943 )

Als je, je ALSs leerkracht realiseert digital audiotape deze behoeften er zijn en dot goed in de gaten houdt, dan vormt dot een goede footing voor de verdere ontwikkeling new wave de leerling. Een goede persoonlijke ontwikkeling ( op latere leeftijd ) kan het eind resultaat zijn new wave de leerling. ( bron: fractal.org/Quality-of-Life/Maslow. )

Deze vijf menselijke behoeften zijn in de vorm van een piramide weergegeven. Dit theoretical account is in 1934 ontwikkeld door Abraham Maslow. ( Maslow 1943 )

Dit theoretical account verklaart het gedrag new wave jezelf en de mensen om je heen. Zelfontplooying kan alleen bereikt worden en tot uiting komen ALSs de eerste vier behoeften vervuld zijn. ( Bron: fractal.org/Quality-of-Life/Maslow. )

2.3.2 – Ferre Laevers:

Laevers et al. , ( 2002 ) spreekt eveneens over basisbehoeften en heeft deze beschreven in termen van ( ervaringsgericht ) onderwijs.
Een sort zal zich pas welbevinden nut zich optimaal kunnen ontwikkelen ALSs aan al zijn basisbehoeften is voldaan. Laevers onderscheidt de volgende omegas basisbehoeften:

Basisbehoeften 1: Kinderen hebben lichamelijke basisbehoeften, kinderen hebben behoefte aan eten, drinken, juiste lichaamstemperatuur, rust, beweging, slaap.

Basisbehoeften 2: A Kinderen hebben behoefte aan affectie, warmte en tederheid. Ze hebben behoefte aan menselijke warmte, koestering, geknuffeld worden, lichamelijk contact en nabijheid. Een heel basale behoefte met ALSs psychische constituent: genegenheid, zorg, liefhebben en met de actieve en passieve pool new wave liefde en warmte geven en ontvangen.

Basisbehoeften 3: Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuA?teit. De behoefte Te weten waar work forces aan toe is. Behoefte aan herkenbare en duidelijke structuren en continuA?teit. Houvast in de omgeving, aan tijd, ruimte en personen. Controle, zicht, greep hebben op wat Er gebeurt en gaat gebeuren en zich niet overgeleverd voelen aan.

Basisbehoeften 4: Kinderen hebben ook behoefte aan erkenning. Kinderen willen onvoorwaardelijk gewaardeerd worden. Kinderen willen gewaardeerd worden zoals ze zijn. Ze willen erbij horen bij heated gezin en hebben recht op een Eigen plek binnen het gezin. Dit geldt niet alleen binnen het gezin maar ook op school en met andere sociale contacten.A ( Leavers et al. , 2002 )

Kinderen hebben behoefte om zichzelf ALSs kundig te ervaren is de vijfde basisbehoeften dice Leavers et al. , A ( 2002 ) beschrijft.
Behoefte om steeds nieuwe inzichten en vaardigheden Te verwerven aansluitend aan de exploratiedrang. Grenzen aan de eigen mogelijkheden willen verleggen. Behoefte aan iets maken en presteren. Zoeken naar uitdagingen, het onbekende, het nog niet bereikte.

Als zesde en laatste behoefte beschrijft vinden kinderen het belangrijk om moreel in orde Te zijn.
Dit is een behoefte dice de voorgaande overstijgt. Behoefte aan zingeving. Zoeken naar waarden, perspectief, doel in het leven. Zichzelf ALSs goed willen beleven.
Zoeken naar de bevestiging dat work forces voldoet aan morele codifications.

Volgens Leavers et al. , is deze indeling in basisbehoeften goed Te gebruiken bij de analyse van kinderen met sociaal emotionele problemen. Wanneer een leerling zich niet “ wel ” bevindt, kan het zinvol zijn Te kijken in welke behoefte het wordt gefrustreerd.
Oorzaken new wave het “ niet welbevinden ” kunnen gezocht worden bij het sort zelf, in de thuissituatie, de schoolsituatie, in de relatie met de leerkracht of met leeftijdgenoten.Aan het vaststellen van de beste aanpak gaat steeds de analyse vooraf welke
basisbehoefte ( n ) new wave het sort gefrustreerd zijn. In welke situatie ( s ) er niet tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van het sort. Wanneer dot helder is, wordt vaak ook duidelijk wie Er in actie moeten komen. ( Laevers, Ferre & A ; Van Sanden 2002 )

2.3.3 – Stevens:

Stevens ( 2008 ) heeft naast MaslowA nut Laevers et al. , ook basisbehoeften beschreven die kinderen nodig hebben in Hun verdere ontwikkeling. De basisbehoeften dice Stevens beschrijft zijn: A Relatie, competentie en autonomie.

‘Allereerst gaat het om een goede relatie tussen alle bewoners van de school: leerlingen en leerkrachten. Ze luisteren naar elkaar, ondersteunen en vertrouwen elkaar. Met competentie wordt bedoeld dat leerlingen uitgedaagd worden nut digital audiotape dice uitdaging aansluit bij wat ze Al kunnen. Ten slotte moet je leerlingen de ruimte geven autonome keuzes te maken, hun leerpad uit Te stippelen en daar verantwoordelijkheid voor Te dragen’.A ( Stevens, 2008 )

‘Leraren die heated zelfsturend vermogen new wave kinderen willen ontwikkelen houden rekening met de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie ‘ . ( bron: aps.nl )

2.3.4- Riksen-Walraven:

De vier basisdoelen new wave Marianne Riksen-Walraven is een geschikte werkwijzen binnen iedere organisatie.

 • Basisdoel 1: Het bieden new wave fysieke en emotionele veiligheid is heel belangrijk.
 • Basisdoel 2: De persoonlijke competentie moet worden gestimuleerd, zoals de ontwikkeling new wave veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en flexibiliteit. Maar ook de motorische en creatieve ontwikkeling ( spel, muziek ) en de ontwikkeling new wave Afrikaans en cognitie vallen hieronder. Een sort moet het gevoel hebben digital audiotape hij ALSs volledig wordt aangezien.
 • Basisdoel 3: De sociale competentie bevorderen.A Binnen een schoolklas kan je dot ALSs leerkracht stimuleren door: communiceren, delen, samenwerken, helpen en conflicten oplossen.
 • Basisdoel 4: Ten slotte is er de culturele opvoeding: het zich Eigen maken van de regels, Normans en waarden, de veelkleurige cultuur van de samenleving.A ( bron pedagogenplatvorm.nl )

2.3.5- Conclusie:

Uit mijn literatuur hunt is gebleken dat kinderen bepaalde basisbehoeften nodig hebben om zich zelf verder te kunnen ontwikkelen. Een sort kan/durft pas zichzelf te zijn wanneer een aantal basisbehoeften zijn voldaan.

De theorieen new wave Maslow ( 1943 ) en Laevers et al. , ( 2002 ) hebben veel raakvlakken. Beide wetenschappers beschrijven basisdoelen genuine gericht op de persoonlijke ontwikkeling new wave het sort. Over een aantal behoeften zijn Maslow ( 1943 ) en Leavers et al. , ( 2002 ) het eens. Beide wetenschappers beginnen met de lichamelijke behoeften. Ook benoemen beide wetenschappers dat een sort behoefte heeft aan veiligheid en aan erkenning.

Maslow ( 1943 ) beschrijft 5 basisdoelen. Wanneer en aan een basisdoel voldoet pas dan kan je naar het volgende basisdoel. Wanneer een sort aan 4 basisdoelen voldoet pas dan kan een sort beginnen aan de vijfde basisbehoeften: zelfontplooiing. Laevers et al. , ( 2002 ) beschrijft totaal 6 basisdoelen. Laevers et al. , ( 2002 ) geeft aan digital audiotape een sort pas moreel in orde kan zijn, of zich moreel kan voelen wanneer er aan de eerste 5 basisbehoeften is voldaan.Wat dan met die overkoepelde! ? ? ? ?

De basisbehoeften dice Stevens ( 2002 ) en Riksen- Walraven en new wave Laevers ( 2002 ) beschrijven hebben vooral betrekking op het onderwijs. Ook hier zie je raakvlakken terug. Beide spreken over dat kinderen het gevoel moeten hebben om ALSs volledig aan Te worden gezien.

Stevens ( 2002 ) geeft aan digital audiotape ALSs leerkrachten de ontwikkeling van kinderen willen stimuleren ze rekening moeten houden digital audiotape de relatie tussen sort en leerkracht goed is, maar digital audiotape ook de relatie met de andere kinderen goed zijn. Kinderen moeten heated gevoel krijgen digital audiotape ze voor volledig worden aangezien. Ook is heated ALSs leerkracht belangrijk digital audiotape je kinderen keuzes laat maken. Riksen- Walraven benoemd digital audiotape fysieke en emotionele veiligheid essentieel is binnen een basisschool. ( De basisbehoefte veiligheid wordt door Maslow ( 1943 ) en Leavers et al. , ( 2002 ) erkend. )

Riksen-Walraven benoemd in zijn basisbehoeften ook de culturele opvoeding. Als leerkracht is heated heel belangrijk om kinderen de regels binnen een klas eigen te maken. Ze moeten de normen en waarden van de klas en de groep leren kennen.

Als je kijkt naar alle vier de wetenschappers ( Maslow, Leavers et Al, Stevens en Riksen-Walraven ) dan kan je concluderen dat er veel overeenkomsten zijn tussen de basisbehoeften die beschreven worden. Elke wetenschapper schrijft het vanuit zijn Eigen visie, maar de kern en het doel is over het algemeen bij allen gelijk.

2.4- De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen:

2.4.1 Wat is sociaal-emotionele ontwikkeling?

Op verschillende gebieden ontwikkelen kinderen zichA snel in vergelijking met volwassenen. De ontwikkeling new wave een sort is te verdelen in de fysieke ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De sociale ontwikkeling houdt in digital audiotape een sort zich kan ontwikkelen tot een sociaal vaardig wezen. Het sort laat gedrag zien digital audiotape past bij de leeftijd van het sort. Binnen de sociaal emotionele ontwikkeling leert het sort de sociale wereld om zich heen Te begrijpen maar ook om emoties te tonen ( passend bij de leeftijd van het sort ) A Hoe ouder een sort wordt, hoe beter een sort zijn emoties leert te sturen. De sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling wordt vaak onder een noemer beschreven. De sociale en de emotionele ontwikkeling hebben tot zover met elkaar Te maken, digital audiotape Er vaak in een term over de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gesproken. Wanneer er binnen dot onderzoek gesproken wordt over de ‘gemiddelde ‘ ontwikkeling, wordt daarmee bedoeld: de ontwikkeling en de daarbij horende mijlpalen, die kinderen gemiddeld genomen doormaken. ( Feldman, 2005 )

2.4.2 – Conclusie:

Binnen de ontwikkeling new wave een sort valt de sociaal emotionele ontwikkeling,

Het doel new wave de sociaal emotionele ontwikkeling is dat het sort zich ontwikkelend tot een sociaal persoon. Dat het sort adequaat gedrag laat zien, dat het sort de wereld om zich heen gaat begrijpen en digital audiotape het sort emoties te tonen en deze Te sturen.

2.4.3-Wat zegt de literatuur over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen:

‘In een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit zijn sociale competenties erg belangrijk. Als kinderen betere sociale vaardigheden ontwikkelen zullen ze subsequently beter kunnen functioneren in de maatschappij ‘ . ( Ten Dam & A ; Volman, 2000 ) .

‘Elk sort leert om Te gaan met andere kinderen, maar of de omgang met elkaar tot sociaal competent gedrag leidt, is voor een deel afhankelijk new wave de groep en van de groepsleider. Een sort ontwikkelt in groepsverband zijn sociale competentie. De eerste groep waarin het sort zich vormt, is heated gezin. Daarna volgt Al snel de schoolklas – een groep dice jaren achtereen in base blijft en waarvan de invloed niet Te onderschatten is ‘ . ( Capelleveen 2008 )

De bevolking in Nederland is frogmans in onder andere sociaal economische position ( SES ) , religie, cultuur en sekse. Door de jaren heen heeft Nederland zich bovendien in toenemende mate tot een multiculturele samenleving ontwikkeld, waarin diverse etnische groeperingen en culturen naast elkaar leven. Het construct etniciteit is gericht op leden new wave bepaalde bevolkingsgroepen dice zich met elkaar identificeren ALSs gevolg new wave een gezamenlijke geschiedenis ( Stronks, 2004 ) . Door de verschillende achtergronden kunnen Er spanningen optreden tussen leden new wave verschillende etnische groepen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de sociale ontwikkelingen new wave kinderen. De overheid wil meer aandacht richten op de sociale vaardigheden op de basisschool. Als kinderen betere sociale vaardigheden

ontwikkelen zullen hun sociale competenties zich beter ontwikkelen waardoor ze subsequently beter kunnen functioneren in de maatschappij. Dit zal op den duur leiden tot minder spanningen tussen de verschillende etniciteiten. ( Ten Dam & A ; Volman, 2000 ) .

“ Ongemerkt en onbewust leren kinderen in de groep gedragingen die niet altijd Hun sociale ontwikkeling bevorderen. De ontwikkeling new wave sociaal competent gedrag vindt de hele dag plaats: tijdens het spelen op het schoolplein, het samenwerken of heated ‘lenen ‘ new wave een gum – zeker niet alleen tijdens de lessen van het programma ter bevordering van sociale vaardigheden ” . ( Capelleveen, 2008 )

In de normale ontwikkeling beA?nvloeden en stimuleren de motorische of fysieke ontwikkeling, de emotionele en de cognitieve ontwikkeling elkaar in voortdurende interactie ( zie figuur ) .

2.4.4- Conclusie:

Binnen een samenleving, maar ook binnen een schoolklas met veel diversiteit ( de schakelklas ) zijn sociale competenties van mensen en new wave kinderen erg belangrijk. Kinderen ontwikkelen binnen het gezin maar ook binnen een schoolklas sociale competenties.

In Nederland is veel diversiteit binnen religie, cultuur en sekse. Dit is de reden digital audiotape de overheid basisscholen stimuleert veel aandacht te besteden aan het aanleren van sociale vaardigheden. Doordat bij kinderen meer aandacht besteed wordt aan sociale vaardigheden ontwikkelen kinderen automatisch meer sociale competenties.

2.4.5- Wat zegt de literatuur over de sociaal emotionele ontwikkeling op school?

School is een belangrijk aspect binnen de ontwikkeling new wave een sort. Als een sort naar de basisschool gaat dan gaat school een belangrijke rol spelen binnen deze ontwikkeling. Op school leert het sort een ( nieuwe ) autoriteit Te accepteren, het leert Te presteren, leert nieuwe

relaties aan te gaan en ontwikkelt een Eigen identiteit. ( van Geert, 2008 )

De leerkracht deelt de rol van de ouders/verzorgers van de eerste levensjaren. Een leerkracht nu in veel opzichten dezelfde functie ALSs de ouder/ verzorgers. De leerkracht moet

sensitief ( zeer gevoelig ) en responsief op de signalen van het sort reageren.

Sensitief en responsief gedrag new wave de leerkracht bestaat uit drie componenten.

 1. Een bestuurlijke constituent: Delaware leerkracht bestuurt de situatie en het gedrag van de leerling ;
 2. Een instructieve constituent: Delaware leerkracht probeert de leerling nieuwe kennis en vaardigheden bij Te brengen ;
 3. Een affectieve constituent: Delaware leerkracht onderhoudt een positieve relatie met de leerling. ( van Beemen, 2006 )

De leerkracht is een be

Get instant access to
all materials

Become a Member
unlock