NMR

Hvad undersoges i NMR-spektroskopi?
Elektronernes spin/vekselvirkning mellem straling og atomkerner
Er NMR’s bolgel?ngde storre end IR, VIS, og UV
Ja, den er over 1mm.
Hvad males NMR i?
kemiskskifte/ part pr millimeter og intensitet
Hvad betyder et hojt kemiskeskifte?
Lav afsk?rming af H’atomer
Hvad beskriver intensiteten?
Intensiten beskriver antallet af Her som kobler til naboH’er. Altsa hvor mange protoner der indgar i signalet (integralet)
Hvad betyder koblingsmonster?
NaboH’er som der kobles til – minus et H. (triplet = 2 koblende naboer)
Hvilke atomerkan man lave NMR undersogelser af?
Hydrogenatomer og Carbonatom
Hvordan beregner man dobbeltbindings?kvivalent
DBE=((2*a+2)-(b-c))/2 C=a, H=b, N=c, O=d
Hvad afgores det kemiske skifte af
Elektront?theden. stor afstand, lille v?rdi. Lille afstand, stor v?rdi.
Hvad beskriver koblingskonsten
afstanden fra toppene nar ikke ?kvivalente H’atomer kobler. Storrelsen af denne opsplitningen mellem toppene.
Hvad ligger typisk pa et kemiskskifte ved 7
Aromater
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out