Ligev?gte

Hvornar er en reaktion i ligev?gt?
Nar en reaktion forlober lige hurtigt begge veje
For en ligev?gtsreaktion (pA+qB?rC+sD) g?lder at
Y =[C]^r*[D]^s/([A]^p*[B]^q)

hvad hedder denne lov

Massevirkningloven (ligev?gtsloven)
Hvad sker der med ligev?gstsbkroken nar ligev?gten inds?tter sig ?
ligev?gtsbrokken bliver lig ligev?gtskonstanten
Opskriv ligev?gtsbrokken for
2 NO(g)+O_2(g)?2 NO_2(g)
Y = [NO_2]^2/[NO]^2*[O_2]
Hvad hedder det nar reaktioner forgar i flere trin?
koblede ligev?gte
Hvad er en hetrogen ligev?gt?
en ligev?gt hvor der indgar stoffer pa forskellig tilstandsform
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out