Levenscyclus Levenscyclus Bestand 2016 Gynecologie

Question Answer
Kun je bij iemand zonder dysmenorroe zeggen dat die persoon een ovariele cyclus heeft? Nee
Wanneer treedt de menarche op? M4 (Tanner IV / Mammaontwikkeling nagoenoeg voltooid)
De mons pubis loopt dorsaal over in de labia majora. Juist
De kans om zwanger te worden op een leeftijd van 20 – 30 jaar is ongeveer 15%. Onjuist
Waarbij past een chocoladecyste? Endometriose (ovariele endometriosecysten)
Waarom worden oestrogenen gegeven bij prematuur ovarieel falen (POF)? Ter preventie van: Osteoporose
Hoe komt endometriumhyperplasie tot stand? Meer oestrogenen dan progastagenen
Welk hormoon piekt na de ovulatie? Progesteron
Een EUG is medicamenteus te behandelen. Dit kan met GnRH-antagonisten. Onjuist (Middel van keuze: methotrexaat)
Eeen vrouw die in de 18e week van haar zwangerschap 36 jaar is, komt in aanmerking voor de prenatale screening op het syndroom van Down. Juist (vanaf 36 jaar in week 18 van zwangerschap)
Op een echo bij 20 – 24 kan het best de leeftijd van het kind bepald worden. Onjuist (kan al vanaf week 16 vrij nauwkeurig worden vastgesteld)
Een vrouw heeft eerder een sectio gehad, heeft zij bij een volgende zwangerschap een indicatie om te bevallen bij een gynaecoloog? Juist (Overdracht bij 37 weken van verloskundige)
Komt spontane abortus vaker voor bij oudere vrouwen dan bij jonge vrouwen? Ja (leeftijd van moeder belangrijkste risicofactor voor miskraam)
Waar bevindt zich een EUG meestal? Tuba (Ampulla)
Chlamydia salpingitis verloopt asymptomatisch. Juist
Bij fluor vaginalis door gardnerella is de pH verlaagd. Onjuist (pH > 4.5)
Wat is de werking van een IUD? Afgifte van cytotoxische stoffen (met spermicide effect)
Wat onderzoek je met de post-coitumtest? (Samenlevingstest / Simms-Huhnertest) De conditie van de zaadcellen in het cervixslijm
Het doel van postcoitale anticonceptie is? Innesteling van de embryo voorkomen.
Welk symptom past niet bij een gardnerella vaginitis? pH van 4
De frequentie van een EUG neemt toe met de leeftijd. Juist
Een misje van 15 heeft haar menarche gehad op 12-jarige leeftijd. Zij heeft nu hevige, onregelmatige bloedingen, er is geen sprake van PMS. Is deze cyclus anovuluatoir? Ja
De hyperdynamische circulatie tijdens de zwangerschap wordt veroorzaakt door verhoogde perifere weerstand. Onjuist (Toegenomen hoeveelheid plasma – 1000 – 1500 ml meer)
De mortaliteit bij een EUG is 10-20%. Onjuist (bij vroege diagnostiek <0.5%)
Een patient met een DVT in de voorgeschiedenis, zussen hadden ook trombose, wil weer anticonceptie gebruiken. Wat is gecontraindiceerd? Combinatiepil (verhogen DVT risico, progestageen monopreparaten en IUDs veilig)
De stand van de uterus ten opzichte van de cervix is bij blanke vrouwen voornamelijk: Naar ventraal (90% van vrouwen anteflexie)
Menorrhagie ontstaat vooral wanner een myoom … gelegen is: Intramuraal
Chlamydia en gonorroe zijn de meest voorkomende SOA's in Nederland. Gonorroe heeft een hogere incidentie dan chlamydia. Onjuist (Chlamydia meest voorkomende bacteriele SOA in NL)
Hoe zijn de FSH en LH spiegels 4 jaar na de menopauze? FSH en LH verhoogd
Er is in het lichaam nog wel oestrogeenproductie na de menopauze. Juist (wel verminderd)
PCOS wordt gekenmerkt door o.a. hyperandrogenisme en adipositas. Afvallen verbetert het hyperandrogenisme. Juist
Wanneer heeft een vrouwelijk individu de meeste eicellen? Foetus in het 2e trimester
Prolactine heeft geen invloed op de uterus. Juist (Functies: Melkproductie / Remmen ovulatie)
Bij congenitale bijnierhyperplasie ontstaat pseudohermafroditisme. Zijn de ovaria normaal? Ja
Bij het adrenogenitaal syndroom is er een probleem met: Cortisol (21-hydroxylasedeficientie – tekort aan cortisol)
Wat wordt gegeven wanneer zowel uterus als eierstokken verwijderd worden? Oestrogenen
De a. ovaria is een aftakking van de… Aorta
Hoe ontstaat meno-metrorrhagie met hyperplasie van het endometrium? Verhoogde oestrogenen in vergelijking tot progestagenen.
Een zware rookster van ouder dan 35 jaar moet het gebruik van de pil als anticonceptie worden ontraden. Juist
De clitoris heeft een veno-occlusief afsluitmechanisme. Onjuist (alleen bij penis)
Nullipariteit is een contra-indicatie voor plaatsing van een IUD. Onjuist
Wanneer is de indicatie van endometriumcarcinoom het hoogst? 55-75 jaar
Wat is de incubatietijd van gonorroe? 2-5 dagen (NHG-richtlijn)
Een monofasische temperatuurcurve past bij een: Anovulatoire cyclus (Ovulatoir = bifasisch)
Trichomonas wordt opgespoord met… Fysiologisch zout (KOH-preparaat bij schimmels)
Het slikken van de pil leidt tot minder haargroei. Onjuist
FSH is een goede maat voor de menopauze. Juist (verhoogd)
Welke hormonen worden nog gemaakt door de ovaria van een postmenopauzale vrouw? Androgenen
Wanneer begint het climacterium (overgang)? Voor de menopauze
Is er bij metrorragie sprake van een regelmatige cyclus? Nee (sterk wisselende hoeveelheid bloedverlies met sterk wisselende intervallen en duur van bloedverlies)
Wat past niet bij verschijnselen van PMS(premenstrueel syndroom)? Onderbuikspijn
Een meisje heeft een overvloedige, maar niet verlengde menstruatie. Wat heeft zij? Hypermenorroe
Bij slechte fusie van de buizen van Muller ontstaan afwijkingen aan de uterus. Wat is de meest voorkomende afwijking? Uterus bicornis (meerdere cervices)
Bij neurale buisdefecten is het AFP-gehalte in het vruchtwater verlaagd. Onjuist
Bij vaginisme is er een hogere kans op complicaties bij de baring. Onjuist
Wanneer een spiraal als post-coitale anticonceptie wordt gebruikt, kan plaatsing plaatsvinden tot 7 dagen na de gemeenschap. Onjuist (insertie tot 5 dagen verkleint de kans op doorgaande zwangerschap)
De binnenste schaamlippen verenigen zich bij het preputium. Juist
Het cervixcarcinoom wordt veroorzaakt door: Het humaan papilloma virus
De kans op infertiliteit blijft gelijk bij meerdere salpingitiden. Onjuist
De meest voorkomende complicatie van chlamydia is urethrastrictuur. Onjuist
Welke methode heeft de hoogste Pearl-index? Periodieke onthouding (2,3 %, IUD 0.9-3%, OC 0.16%)
Vindt er zowel tijdens de vorming van een eicel als tijdend de vorming van een zaadcel expansie plaats? Ja
Wat is de meest voorkomende oorzak van pathologische gynaecomastie? Medicatie
Een uterus myomatosus gaat meestal niet gepaard met? Infertiliteit
Bij chronische anovulatie heb je de meeste kans op: Endometriumcarcinoom
De meest voorkomende seksuele klacht bij de vrouw is: Orgasmestoornis
Na vaccinatie tegen HPV is het maken van een uitstrijkje niet meer nodig. Onjuist
een chlamydiainfectie kan aangetoond worden m.b.v.: PCR
Bij endometriose heeft een vrouw vooral buikpijn tijdens de menstruatie. Onjuist (chronische buikpijn)
Een stel komt bij de huisarts met een zwangerschapswens. De vrouw is sinds zes maanden gestopt met het slikken van de pil. Wat is nu het beleid? Afwachten (tot 1 jaar)
Gebruik van oestrogenen zorgt voor minder botaanmaak. Onjuist
Wat past niet bij PCOS? Hypertrichosis (maar beharing volgens mannelijk patroon)
Voor het stellen van de diagnose PCO moet eerst anti-epilepticagebruik worden. Juist
Bij een te vroege menopauze met secundaire amenorroe zijn er minder climacteriele klachten. Onjuist
Wanneer heeft een vrouw voraal opvliegers? Na de laatste menstruatie (amenorroeduur van 6 -12 maanden)
Opvliegers treden op wanneer de menstruatie uitblijft. Onjuist (kunnen vroeg in de overgang optreden bij regelmatige cyclus)
Wat is de definitie van menopauze? De laatste menstruatie
4 jaar na de menopauze zijn LH en FSH… Beide hoger dan voor de menopauze
OAC zorgt voor … van LH. Remming
Een meisje heeft veel beharing. Ze vraagt om een anticonceptiepil. Je schrijft haar een combinatiepil voor vanwege de gunstige invloed op de lichamsbeharing. Juist
Welke van de onderstaande ziekten moet binnen 24 uur na vaststelling gemeld worden bij de GGD? HBV (Hep. B)
Een meisje is regelmatig ongesteld, wel heel heftig en dir duurt vijf dagen. Waarschijnlijk is hier sprake van een stollingsstoornis. Juist
Een meisje van 16 wordt onregelmatig ongesteld en zij voelt dit niet aankomen. Waarschijnlijk heeft zij een anovulatoire cyclus. Juist
Primaire dysmenorroe is vaak… Psychogeen
De 1e keus medicatie bij dysmenorroe is pracetamol. Onjuist (1e keus OAC)
Welke bevinding maakt een ovariumtorsie onwaarschijnlijk? Echobeld van kleine ovaria (bij ovariumtorsie zwellen de ovaria vanwegens veneuze afsluiting)
De seksuele relatie is beter bij mensen die een langdurige relatie hebben. Onjuist
Voor hoeveel procent is de morning after pil veilig bij gebruik binnen 24 uur? 95%
Kun je bij dyspareurie en vaginisme defecatie- en mictieproblemen krijgen? Ja
De m. levator ani hoort bij het diafragma pelvis. Juist
Premenopauzaal wordt minder dan 25% van de oestrogenen geproduceerd uit… Omzetting uit vet (50% uit ovariele productie)
Een vrouw van 40 rokt. U adviseert geen combinatiepil, uw college wel. Wie heeft er gelijk? U zelf.
Salpingitis geeft geen peritoneale prikkeling. Onjuist
Wat is het belangrijkst voor/in orale contraceptie? Progesteron
PCO gaat gepaard met een … LH. Verhoogd
De staven die gebruikt worden bij vaginisme zijn voor het oprekken van de vagina. Onjuist
De menarche markeert… Het einde van de puberteit bij meisjes
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out