Kemi – forbranning G

Hur fungerar fotosyntesen?
i vaxternas blad omvandlas koldioxid och vatten till syre och socker med hjalp av solenergi.

(Rita garna om du kan)

Forklara cellandningen?
Cellandningen sker i alla djur och i var kropp. Vi far i oss socker i maten och andas syre och ut kommer koldioxid, vattenanga och varme (vi blir varma och far energi)
Man kan ocksa kalla denna reaktion omvand fotosyntes!
Hur paverkas miljon av att vi anvander fossila branslen?
Koldioxidhalten okar vilket paverkar vaxthuseffekten, sjoar forsuras, giftig kolmonoxid kommer ut och skadar djur.
Vad satter igang en kemisk reaktion?
For att ett amne skall brinna behovs en startknuff i form av en viss temperatur som kallas for aktiveringsenergi. Nar aktiveringsenergin ar uppnadd fortsatter reaktionen av sig sjalv utan att man behover varma mer. Tex. nar du tander ett ljus.
Vad behovs for att en eld skall brinna?
Varme, syre och brannbart amne
Hur kan man slacka en eld? (3 satt)
– Kvavning
– Ta bort det brannbara amnet
– Kyla
Namn tre fossila branslen och varfor heter de sa?
Kol, Olja och naturgas (tank pa fast, flytande gas)
De heter fossila branslen for att de kommer fran doda vaxter och djur for tusentals-miljontals ar tillbaka.
Namn tre fornybara energikallor
Vindkraft
biobranslen – tex. ved, etanol och biogas
Vattenkraft
Varifran kommer den kemiska energin fran borjan?
Det mesta av den kemiska energin har bildats med hjalp av energi fran solljuset. Solenergin omvandlas till kemisk energi vid fotosyntesen.
Vilka tva typer av forbranning finns det?
Snabb forbranning med oppen eld och langsam forbranning i kroppens celler (cellandningen).
Vad ar kemisk energi och vad hander nar nagonting brinner?
Kemisk energi ar den energi som finns bunden i kemiska amnen. Nar nagot brinner frigors den kemiska energin och omvandlas till ljus- och varmeenergi.
Beskriv den forbranning som sker inne i kroppen:
Tack vare enzymer kan forbranning ske i kroppen vid 37 °C. Enzymerna hjalper syremolekylerna att reagera med sockermolekylerna. Nar druvsockret forbranns bildas koldioxid och vatten.
Namn minst EN gas som bildas vid forbranning av fossila branslen(kol, olja och naturgas)
koldioxid, kolmonoxid, vattenanga, svaveloxid, kvaveoxid
Vad menas med fornybara energikallor?
Fornybara energikallor ar energikallor som inte tar slut, de fornyas standigt. Exempel ar vind, vatten och biobranslen.
Ge exempel pa energikallor som inte bygger pa forbranning (att nagonting brinner)
Sol-, vind-, karn- och vattenkraft innebar inte nagon forbranning.
Vad ar vaxthuseffekten och varfor okar den?
Vaxthuseffekten orsakas av olika gaser i atmosfaren som hindrar varme fran att strala ut fran jordklotet. Att vaxthuseffekten okar beror pa att vi slapper ut allt mer vaxthusgaser som koldioxid, freoner och metan i atmosfaren. Den okande vaxthuseffekten kan medfora att medeltemperaturen kommer att stiga pa jorden.
Vilka fordelar har biobranslen?
Ved, traavfall, metanol och biogas ar exempel pa biobranslen. Den koldioxid som bildas da de forbranns okar inte mangden koldioxid i luften. Det beror pa att den bildade koldioxiden tas upp nar nya biobranslen vaxer.
Vad ar aktiveringsenergi?
Kemiska reaktioner behover manga ganger tillforas energi for att komma igang. Den energin kallas aktiveringsenergi. Tex. ett ljus borjar brinna nar man uppnatt tillrackligt hog temperatur.
Vad gor en katalysator pa en bil?
Med hjalp av en katalysator ser den till att forbranningen blir fullstandig och da minskar utslappen!
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out