kapitel 1-3

Varfor heter det atom?
Kommer av det grekiska ordet “atomos” som betyder odelbar
Vad innebar det att ett amne bestar av molekyler?
T ex vatten. En vattendroppe bestar av valdigt manga vattenmolekyler som tillsammans skapar denna droppe som ar synlig for ogat.
Vad ar en molekyl?
en grupp atomer som sitter ihop och darmed skapar ett nytt amne, t ex vatten
Vad ar det for skillnad mellan en atom och en molekyl?
En atom ar ensam och en molekyl ar en grupp av atomer som sitter ihop.
Vilken var Daltons insats nar det galler forstaelsen om atomer?
Han var den forste som gjorde experiment och darmed visade att atomerna fanns.
Vilken var Demokritos insats nar det galler forstaelsen om atomer?
Han upptackte att varlden bestar av sma bitar som inte gar att dela.
Var finns det kemiska amnen?
Overallt runtomkring dej. De bygger upp maten du ater, din kropp, din mobiltelefon mm
Vad ar en hypotes?
En val genomtankt gissning i borjan av ett experiment.
Vilken ar den storsta gruppen, metaller eller ickemetaller?
metaller, drygt 75% av alla grundamnen
Vilka ar de kemiska tecknen for vate, syre, kvave och kol?
vate=H, syre=O, kvave=N, kol=C
Grundamnen delas in i tva grupper, metaller och ickemetaller. Vad skiljer de tva grupperna?
Inom metallerna sa delar alla amnen vissa grundegenskaper, t ex sprider varme och elektricitet. Icke-metallerna har valdigt olika egenskaper.
Ge exempel pa grundamnen som ar molekyler och beskriv hur de ar byggda.
Svavel, dar bestar molekylerna av 8 svavelatomer i en ring.
Syrgas, dar sitter syreatomerna ihop tva och tva i syremolekylerna.
Vad skiljer en molekyl i en kemisk forening fran en molekyl i ett grundamne?
En molekyl i ett grundamne bestar av ett atomslag, i en kemisk forening sa finns det minst tva atomslag.
Vid kemiska reaktioner bildas nya amnen, men inga atomer kan forsvinna. Vad innebar det?
Precis samma atomer som fanns innan reaktionen finns kvar, fast da i nya molekyler. Atomer kan aldrig forsvinna och det kan inte heller bildas nagra nya atomer.
Vilken ar skillnaden nar man skriver H, H2 och 3 H2?
H = en vate atom, H2 = tva vateatomer som sitter ihop i en molekyl, 3 H2 = 3 molekyler med 2 vateatomer i varje
Skriv reaktionsformeln for bildandet av vatten.
2H2 + O2 -> 2 H2O
Varfor sager vi att syre ar en gas, nar det kan vara bade en vatska och ett fast amne?
Syre ar en gas i rumstemperatur.
Forsok med egna ord beskriva vad energi ar for nagot och hur den kan omvandlas?
Energi ar en definition pa molekylernas rorelse. En glodlampa som lyser omvandlar den elektriska energi till bade lys och varme energi. Den lyser och blir varm.
Vad ar det man mater nar man mater ett foremals temperatur?
man tar ett matt pa molekylernas aktivitet och hur mycket de ror sig. Lagre temperatur = mindre rorelse. Hogre temperatur = mer rorelse.
Vatten forekommer i tre former – fast, flytande och gas. Hur skall man gora om man vill att det syre som finns i luften skall bli flytande.
Kyla ner det till -183, da syre blir en ljusbla vatska
Vilken ar jordens vanligaste losning?
Saltvattnet i vara hav.
Hur skall man gora om man vill snabba pa ett amnes upplosning i vatten?
Varma upp vattnet, da okar molekylernas rorelse och darmed aven snabbheten pa amnesupplosningen.
Vad kallar man en blandning som ar alldeles jamn?
Nagot som ser jamnt ut, t ex luften vi andas som bestar av flera olika gaser.
Vad ar det som utmarker en blandning?
En blandning bestar alltid av flera olika molekyler
Varfor anvands krita som polermedel?
Krita ar sa svarlosligt i vatten att det raknas som olosligt. Det gor att sma korn av krita kan gnugga bort smuts utan att bli upplost av vatten.
Hur paverkas losligheten av temperaturen?
Den blir snabbare ju varmare temperaturen ar.
Hur gor man for att utvinna salt ur havsvatten?
Man tar upp saltvatten i stora bassanger. Dar later man sedan vattnet avdunsta och da blir saltet kvar.
Fiskar andas med galar. Hur kan det komma sig att de inte kvavs pa grund av syre brist?.
Galarna tar upp syret som finns i vattnet.
Vad ar det for stor skillnad pa att losa syre och ett fast amne i vatten?
fasta amnen loser sig lattare vid hogre temperaturen, gaser ar tvartom svarare att losa vid hogre temperaturer. Det ar darfor det blir sma bubblor nar du kokar vatten
Det mesta av det smink som saljs bestar av emulsioner. Vad ar en emulsion?
En blandning mellan olja och vatten
Du har en losning av salt i vatten. Hur skall du gora for att separera dem at?
Lata vattnet avdunsta.
I en blandning finns det sand och koksalt. Du skall skilja dem at. Hur gor du?
Ror ut losningen i vatten och filtrera den sedan. Sanden fastnar da i filtret och saltet finns i vattnet, lat sedan vattnet avdunsta.
Tva vatskor ar blandade i en bagare. Ditt uppdrag ar att skilja dem at. Hur gor du?
Destillera vatskan och utnyttja de olika kokpunkter som vatskor har. Det innebar att om du varmer upp en vatska till 100 grader sa borjar vattnet avdunsta, samla upp angan och lat den kondensera till vatska igen.
Beskriv ett tillfalle da man anvander sig av destillation?
Nar man separerar de olika amnena i raolja. t ex bensin och fotogen har olika kokpunkt och darmed avdunstar och kondenserar med olika temperaturer
Det finns en metod att separera farger pa. Vad heter den?
Papperskromatografi. Om du ritar med en fargpenna pa ett papper och sen doppar den ena anden i vatten sa kommer de olika amnena i fargen vandra olika langt pa pappret. De amnen som loser sig latt i vattnet foljer med en langre bit an de som trivs pa pappret.
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out