Farosymboler

[image]

Giftiga Ämnen –

Vid förtäring ring 112 Giftcentralen

[image]

Oxiderande ämnen.

Ämnen som reagerar i kontakt med syre.

[image]
Mycket brandfarligt med en flampunkt på under 21 grader.
[image]
Explosiva ämnen
[image]
Miljöfarliga ämnen
[image]

Frätande ämnen –

Vid förtäring, framkalla ej kräkning utan först ha tagit kontakt med sjukvårdsupplysning.

[image]
Hälsofarliga men inte frätande ämnen
[image]
Brandfarliga ämnen med en flampunkt över 21 grader

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page