Yu Ying Learning Center Adult Class Daily

essay B

Get Full Essay

Get access to this section to get all the help you need with your essay and educational goals.

Get Access
qù
去 to go
huí jiā
huí jiā
回家 to go home
chī
chī
吃 to eat
xué
xué
学 to learn
zhōng wén
zhōng wén
中文 Mandarin
qǐ chuáng
qǐ chuáng
起床 to wake up
shuā yá
shuā yá
刷牙 to brush teeth
xǐ liǎn
xǐ liǎn
洗脸 to wash face
zǎo fàn
zǎo fàn
早饭 breakfast
wǔ fàn
wǔ fàn
午饭 lunch
wǎn fàn
wǎn fàn
晚饭 dinner
chuān yī fu
chuān yī fu
穿衣服 to put on clothes
shàng bān
shàng bān
上班 to go to work
shāng diàn
shāng diàn
商店 store
xué xiào
xué xiào
学校 school
shàng kè
shàng kè
上课 to start class
xià kè
xià kè
下课 to finish class
yín háng
yín háng
银行 bank
tú shū guǎn
tú shū guǎn
图书馆 library
gōng yuán
gōng yuán
公园 park
yī yuàn
yī yuàn
医院 hospital
jǐng chá jú
jǐng chá jú
警察局 police station
kā fēi tīng
kā fēi tīng
咖啡厅 cafe
xià bān
xià bān
下班 to get off work
zuò fàn
zuò fàn
做饭 to cook
xǐ zǎo
xǐ zǎo
洗澡 to take shower
kàn diàn shì
kàn diàn shì
看电视 to watch TV
wán diàn nǎo
wán diàn nǎo
玩电脑 to play with computer
shuì jiào
shuì jiào
睡觉 to go to sleep
jīn tiān
今天 today
míng tiān
明天 tomorrow
zuó tiān
昨天 yesterday
qián tiān
前天 the day before yesterday
hòu tiān
后天 the day after tomrrow

Get access to
knowledge base

MOney Back
Guarantee
No Hidden
Charges
Unlimited
Knowledge base
Become a Member
unlock