Elektricitet

Hvad er en elektrolyt?
Et stof som indeholder ioner, eller som ved oplosning i vand danner ioner.
Hvad er formlen til udregning af den molare konduktivitet (lamda)?
(lamda)=K/c, hvor K er konduktiviteten og c er den formelle koncentration af elektrolytten.
Hvad betyder konduktivitet?
Konduktivitet beskriver et stofs evne til at lede en strom. K = 1/R*A, hvor R er resistansen og A er elektrodearealet
Hvordan ser konduktometrisk titreringskurve ud for en svag syre?
Den har to kn?k, og er faldende fra starte, samt mellem forste og andet kn?k og stigende efter sidste ?kvivalenspunkt.
Hvordan ser konduktometrisk titreringskurve ud for en st?rk syre?
Den har kun et kn?, og er faldende fra start og stiger efter ?kvivalenspunktet.
Hvad bestar en elektrolytisk celle af?
En elektrolyt og to elektroder (katode og anode)
Hvad er en katode?
Den positive pol i en elektrolytisk celle
Hvad er en anode
Den negative pol i en elektrolytisk celle
Hvad er specielt for en katode i forhold til at afgive/optage elektroner?
Positivt ladede ioner bliver tiltrukket af katoden, og afgiver elektroner.
Hvor afgiver negativtladede ioner deres elektroner?
Ved anoden (det er det der gor den til den negative pol 😉 )
Hvad er stromstyrke defineret som?
Ladning pr. sekunder der passere genne tv?rsnittet af en leder. I = q/delta(t)
Hvad er sp?ndingsforskellen derfinert ved?
Den elektriske energi der bliver omsat pr. ladning. U = E_elektrisk/q
Hvordan lyder Ohms lov?
U = R*I
Tagged In :

Get help with your homework


image
Haven't found the Essay You Want? Get your custom essay sample For Only $13.90/page

Sarah from studyhippoHi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out