3D GPS bij kavelverbetering? Essay Example
3D GPS bij kavelverbetering? Essay Example

3D GPS bij kavelverbetering? Essay Example

Available Only on StudyHippo
 • Pages: 36 (9697 words)
 • Published: October 3, 2017
 • Type: Case Study
View Entire Sample
Text preview

Voorwoord

Met het schrijven van dot resonance wil ik de haalbaarheid van 3D GPS voor de loonwerksector naar voren brengen. Het investeren in 3D GPS lijkt de toekomst Te hebben, maar is heated investeren wel verstandig nut is heated haalbaar om rendement Te behalen uit deze investering?

Ik schrijf dot resonance ter afsluiting new wave mijn studie Agrotechniek & A ; direction. Het gaat om een individuele verdieping waarbij ik enkele personen en bedrijven wil bedanken die mij hebben bijgestaan. Allereerste wil ik Dhr. Peter Wieringa ( loon- en grondverzetbedrijf ) bedanken voor het verstrekken new wave informatie rondom kavelverbetering, daarnaast wil ik ook loonbedrijf Westra bedanken welke mij voorzien heeft new wave de nodige informatie over 3D GPS, het loonbedrijf heeft namelijk kort geleden geA?nvesteerd in een dergelijk systeem. Ook Dhr. Piet van Duinen

...

wil ik bedanken voor de goede begeleiding tijdens mijn individuele verdieping.

Inleiding

Global Positioning System is een systeem digital audiotape de laatste decade erg snel ontwikkeld is. Voor iedereen is GPS een bekend begrip. Voor de meeste mensen is navigatie in de car niet meer weg Te denken. Menigeen maakt hiervan gebruik. De oorsprong van GPS ligt bij het ledger, waarna dot bij andere sectoren snel in opkomst kwam. Zo wordt ook in de landbouw veelvoudig gebruik gemaakt van GPS in de vorm van parallel path. De GPS maakt het mogelijk om de bestuurder de richting te wijzen om exact naast de voorgaande scoria Te rijden. Alleen gaat het verder dan alleen positie bepaling nut is de koppeling tussen GPS nut machinebesturing in de zelfde stroomversnelling opgenomen. Zo is heated mogelijk digital audiotape de GPS in de landbouw gekoppeld is aan de stuurinrichting ne

View entire sample
Join StudyHippo to see entire essay

wave de trekker zodat de trekker zelf zijn juiste weg rijdt. Dit gaat peg een stap verder wanneer ook de machine achter de trekker wordt aangestuurd door GPS, op deze manier kan ook de besturing new wave de machine gekoppeld zitten aan de plaatsbepaling. De plaatsbepaling in zowel de landbouw ALSs de navigatie van car 's gaat via een 2 dimensionaal systeem waarbij de X en Y coordinaten de positie bepaling. Echter is in heated grondverzet de diepte ook new wave belang, waardoor een 3 dimensionaal systeem nodig is voor plaatsbepaling. Deze ontwikkeling is erg actueel en bied zijn mogelijkheden. Maar in hoeverre moet je ingaan op de mogelijkheden die de systemen te bieden hebben?

In hoofdstuk 1 gaan we in op

Werking GPS

Systemen GPS

Er zijn een aantal systemen die een positie bepaling op aarde mogelijk maken. Al deze systemen schuilen onder de naam GPS. Echter is dit niet terecht nut is dit enkel 1 systeem met satellieten die positiebepaling op aarde mogelijk maakt. Want naast GPS ( Verenigde Staten ) bestaat er ook een systeem uit Rusland nut is er een in opkomst vanuit Europa. Elk systeem Kent zijn Eigen satellieten, de kenmerken van elk systeem staat hieronder beschreven.

GPS ( Navstar )

GPS staat voor Global Positioning System en is een verzamelnaam voor de plaatsbepaling op de wereld welke in 1967 begonnen is te ontwikkelen. Oorspronkelijk was Navastar de naam, dot staat voor NAVigation Satellite Time And Ranging. Maar tegenwoordig is GPS bij iedereen ingeburgerd en wordt de naam Navastar bijna niet meer gebruikt. GPS werd ontwikkeld voor het Amerikaanse ledger nut is ontwikkeld door de Verenigde Staten.

GPS is een systeem digital audiotape bestaat uit 24 satellieten

dice in 6 banen rond dice op 20.200km hoogte boven de aarde zweven. Per omwenteling doet een satelliet 12 uur over 1 omwenteling. In figuur 999 is een afbeelding te zien new wave de satellieten die rondom de aarde zweven.

GLONASS

GLONASS is een Russisch satellietplaatsbespalingssysteem dice Te vergelijken is met GPS van de Amerikanen. Het systeem maakt gebruik new wave kustmanen, welke op 19.100 metre afstand new wave de aarde zweven. Elke ronde om de aarde duurt 11 uur en 15 minuten. Hierdoor zijn Er altijd 5 kustmannen Te bereiken vanaf de aarde. Door het P-correctie signaal is er een nauwkeurigheid Te bereiken van 10 metre. Dit P-signaal is alleen bruikbaar voor Russen nut is niet zomaar Te gebruiken voor derden. Wanneer Europeanen of Amerikanen deze willen gebruiken moet hiervoor betaald worden. Het systeem is in de jaren 90 erg in verval geraakt, in die jaren was heated onmogelijk om met die systeem een plaats op aarde Te bepalen. In 2002 waren er nog maar 8 new wave de 24 kustmannen operationeel.

Galileo

Galileo is een Europees navigatie systeem dice is geA?ntroduceerd door de Europese Unie. Op deze manier is de Europese Unie minder afhankelijk new wave de Verenigde Staten. Momenteel wordt verwacht digital audiotape het systeem per 2013 wereldwijd operationeel Te zijn. Galileo wordt tegenover de huidige navigatie systemen het meest nauwkeurigst systeem. Het systeem is in staat om de positie te bepalen op de millimeter nauwkeurig, duidelijk is dat dot voor bouwsector, grondverzetsector nut andere exacte plaats bepaling zijn kansen bied.

Het systeem zal bestaan uit 30 satellieten waarvan 3 op modesty. Door heated grote aantal is heated systeem betrouwbaarder dan de huidige systemen. De satellieten zweven

op een hoogte new wave 23.616 kilometer. boven de aarde en worden via een tweeweg communicatie gecontroleerd door grondstations op aarde.

WAAS/EGNOS

WAAS ( Wide Area Augmentation System ) en EGNOS ( European Geostationary Navigattion Overlay Service ) zijn systemen die door grondstations de nauwkeurigheid van de satellieten kan verhogen. De systemen worden zowel door Amerika ALSs door Europa gebruikt. In Amerika staat 25 grondstations en in Europa 30 stuks. De grondstations fungeren ALSs correctie signaal op de satellieten. De afwijkingen van de satellieten door atmosferische omstandigheden kunnen worden opgeheven. De systemen realiseren een nauwkeurigheid new wave 3meter.

Plaatsbepaling

Aan de manus new wave Al deze satellieten is heated mogelijk digital audiotape iedereen op aarde zijn positie kan bepalen. De zogeheten geografische lengte, breedte en hoogte graad. Deze komt tot base doordat de afstand tussen de ontvanger en een aantal satellieten bekend is. De satelliet stuurt een berichtje met de tijd, locatie en beweging richting de ontvanger. Wanneer deze afstand bekend is, is te bepalen wat de positie is van de ontvanger. Voor dainty dimensionale positiebepaling heb je minimaal 3 satellieten nodig zie figuur 999.

Om nauwkeurig te meten is heated duidelijk digital audiotape een satelliet beschikt over zeer nauwkeurige atoomklokken. Met de plaatsbepaling via satellieten is op deze manier een nauwkeurigheid Te bereiken van enkele metres [ 1 ] . Verder geld hoe meer satellieten hoe nauwkeuriger de positie te bepalen is [ 2 ] .

Dimensionale GPS

Voor plaatsbepalingen waarbij de nauwkeurigheid new wave belang is zoals in grondverzet moet gebruik worden gemaakt new wave basisstations. Het basisstation weet zijn positie en ontvang de signalen van de satellieten. Het basisstation berekent elke seconde de afwijking new wave de signalen en

stuur deze vervolgens via radioverbinding door naar de ontvanger. Dit zelfde correctiesignaal is ook te verkrijgen via een mobiele telefoon van een 06-gps-server. De server haalt de correctiesignalen van 38 referentiestations. Net ALSs bij een basisstation wordt elke seconde het signaal gecorrigeerd. Via beide systemen is heated mogelijk om een nauwkeurigheid Te bereiken van 1 tot 2 centimeter. nauwkeurig [ 3 ] .

Drie dimensionale GPS werkt in principe gelijk aan een dainty Dimensionale GPS, maar heeft minimaal vier satellieten nodig terwijl twee dimensionale GPS minimaal drie satellieten nodig heeft. De drie cirkels in figuur 999 worden vervangen door vier bollen waardoor een uniek Irish pound ontstaat waarvan ook de hoogte bekend is. De afwijking new wave een diepte ( Z Coordinaat ) is drie maal groter dan een 2D plaatsbepaling ( X, Y Coordinaat ) [ 4 ] . Het gebruik new wave referenties en basisstations is dus belangrijker bij drie dimensionale dan bij twee dimensionale GPS.

Kavelverbetering

In de grootschalige kavelverbetering wordt vaak mechanisch geegaliseerd en geprofileerd. Egaliseren is heated wegwerken new wave hoogteverschillen. Profileren is de grond onder een bepaald profiel brengen, bijvoorbeeld een dakprofiel of afgeschuinde kavel. Het nut new wave deze verbetering richt zich op de volgende punten:

 • Vooral voor de natte perioden een betere afwatering
 • Grond houdt een betere structuur, wat de beworteling 10s goede komt en de grond minder droogte gevoelig maakt
 • Greppels voor de waterafvoer worden overbodig
 • De mogelijkheid om grotere kavels te creeren door naadloze aaneensluiting van kleine kavels waardoor er efficienter gewerkt kan worden [ 5 ] .

Bij het egaliseren of profileren van een kavel wordt veelal gebruik gemaakt new wave hydraulische graafmachine, diepploegen, dozerbakken, bulldozers en kilverbakken. [ 6 ]

Wat is

de huidige manier new wave werken

In de huidige kavelverbetering wordt veelal gebruik gemaakt new wave een optical maser. Een optical maser is in staat om met een nauwkeurigheid new wave minder dan 1 centimetre de juiste maat aan Te geven. De laserzender is een apparaat digital audiotape een dunne lichtstraal new wave constante dikte uitzend. Deze lichtstraal is te gebruiken om hoogtes op te meten of hoogtes aan te geven. Laserzenders kunnen zichtbaar licht of onzichtbaar licht uitzenden. Het bereik new wave een optical maser in de kavelverbetering licht tussen de 300 en 400 metre. De optical masers zijn vaak geschikt om onder afschot Te werken. Een optical maser ontvanger wordt zowel gebruikt voor het meten ALSs voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze ontvangers hebben lichtgevoelige cellen dice de laserstraal registreren. Een handontvanger pimple op een uitschuifbare baak, waarmee je de verschillede hoogtes op de kavel kan meten. Wanneer deze bekend is en work forces weet wat het Te bereiken doel is kan het werk beginnen. Ook hierin speelt de laser een belangrijke rol. Duidelijk is dat de laser op de huidige manier onmisbaar is. Want ook voor de controle en afwerking staat de laser centraal.2

Land in meten

Voor dat work forces kan beginnen met de werkzaamheden zal Er eerst voorwerk aan vooraf gaan. Enkele voorbereidende werkzaamheden zijn:

 • Opmeten van de hoogteligging new wave de kavel
 • Berekenen new wave de gemiddelde hoogte en hellingen
 • Uitzetten van de gemiddelde hoogte
 • Afstellen new wave de lasermast en de laserzender

Het opmeten van een kavel gebeurt met de laserzender dice op dat minute waterpas is afgesteld. De laserzender moet op een lokactie worden geplaatst waardoor de hele kavel in het bereik is van

de optical maser. Op deze manier kan de kavel met een handontvanger worden opgemeten en ontstaat er een hoogte kaart. Dit is een ruitenkaart waarin verschillende hoogtes staan vermeld. Doormiddel new wave deze hoogtes is bekend hoeveel kuub er verzet moet worden. Ook is de afstand bekend new wave het conveyance tussen twee plekken. Met deze gegevens is een uitvoerder in staat een prijs Te maken. Net ALSs de prijs is de benodigde tijd Te calculeren [ 7 ] . 2.1.2 Uit Te voeren werkzaamheden

De aanpak new wave een kavelverbetering Kent verschillende stappen. De stappen zijn vrijwel bij alle bedrijven aan elkaar gelijk. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de opdrachtgever, bij een agrarisch ondernemer zal dot een constante helling tussen de 20 en 35 centimeter per 100 metre bedragen. Met een helling die laager is dan 20 centimeter per 100 metre is de kans groot dat het H2O in de vorm van plassen op de kavel blijft staan. Bij een natuurproject is heated afschot en de helling per situatie erg wisselend en Kent geen vaste norm. De meeste kavels worden rond gelegd in de vorm van een dakprofiel. Per stap wordt ingegaan op de manier van werken en de belangrijke aspecten van de desbetreffende stap [ 8 ] .

Stap 1

Voor het behoudt new wave teeltaarde is heated onderscheid tussen ondergrond en bovengrond erg belangrijk. Wanneer een kavel egaliseert moet worden zal de ondergrond verplaatst moeten worden waardoor de bovengrond op dezelfde dikte blijft. De bovengrond is namelijk heated bovenste vruchtbare laagje aarde, in deze laag zijn de opbrengsten heated hoogst. De bovengrond wordt ook wel teeltaarde genoemd. Wanneer er met deze teeltaarde geegaliseerd zou

worden zou deze laag op de hoogtes dunner worden wat zal leiden tot verlies in opbrengt. Het kan meerdere jaren duren voor de grond zich hersteld zal hebben. Om toch Te kunnen egaliseren zal de ondergrond moeten worden verplaats. Dit is te bereiken door Te diepploegen, hierbij wordt de ondergrond met de bovengrond gewisseld. In stap een wordt de benodigde ( onder ) grond voor de lager gelegen plaatsen op de hoger gelegen plaatsen naar boven geploegd. Je wisselt daarbij de bovenlaag met de onderlaag doormiddel van een diepploeg. Deze ploegt met een schaar de ondergrond naar boven waarna een andere schaar de bovengrond naar beneden ploegt. In figuur 99 is goed te zien welke schaar welke grond verplaatst.1

Verder is op figuur 999 te zien digital audiotape Er gebruik gemaakt word new wave een optical maser nut is te zien digital audiotape Er plaats specifiek word geploegd. De dikte van de laag die naar boven geploegd wordt is afhankelijk van de hoogte op dice plek. De rechter schaar voor de ondergrond wordt dus op footing new wave de optical maser aangestuurd, de linker schaar voor de bovengrond zal niet in diepte varieren maar zal de gehele bovengrond onder de naar boven geploegde ondergrond brengen. De lagen worden in stap een gewisseld.

Stap 2

Vervolgens moet de naar boven geploegde ondergrond op de lagere plekken worden aangebracht. Afhankelijk van de hoeveelheid kan dot op meerdere manieren gebeuren. Allereerst is heated mogelijk met een dozerbak. Dit is een schrapende machine dice vervolgens zijn schrapende grond kan optillen en kan transporteren. De dozerbak zal zijn bak op de hoger gelegen plekken van de kavel vol schrapen waarna hij vervolgens de

bak sluit, optilt en de bak naar een lagere plek transporteert. Op de lagere plek loost de bak zijn ondergrond en legt deze bovenop de teeltaarde, zie figuur 99.

Een andere manier is bulldozeren. Hierbij wordt de ondergrond van de hogere plekken naar de lagere plekken geschoven. Bij heated transporteren zal de ondergrond altijd in aanraking zijn met de teeltaarde, zie figuur 999.

Nog een andere mogelijkheid is heated opscheppen new wave de grond doormiddel new wave een kraan. De kraan schept op hogere plaatsen de ondergrond op en schept deze in kiepwagens ( dump trucks genoemd ) . Deze dump trucks rijden vervolgens naar een lagere plek en kiepen de dumper leeg, zie figuur 99.

Wanneer Er relatief weinig hoeft getransporteerd Te worden is heated ook mogelijk met een kilverbak. Dit is een schuif achter de trekker dice de grond mee trekt. Hij sleept de grond ALSs het ware new wave een hoogte richting een laagte, zie figuur 999.

Opvallend is dat zowel de dozerbak, bulldozer en de kilverbak gebruikmaken van een optical maser, te zien door de rechtop staande staanders bovenop de machine. Het is namelijk belangrijk digital audiotape de bovengrond ( teeltaarde ) niet word getransporteerd. Het moet bekend zijn waar de scheiding zit tussen de naar boven geploegde ondergrond en de teeltaarde. Meetapparatuur is hierbij dus zeker noodzakelijk.

Stap 3

De volgende stap is bijna gelijk aan de eerste stap, alleen is heated nu andersom. In Delaware lagere plekken waar de ondergrond van de hogere plekken is aangebracht wordt nu de ondergrond naar onderen geploegd. Immers heb je ondergrond boven op de teeltaarde aangebracht, de vruchtbare grond is bedolven door de ondergrond. De ploeg zal de ondergrond

naar beneden ploegen en de teeltaarde omhoog ploegen. Deze bewerking gebeurt met dezelfde diepploeg ALSs in stap een. Alleen de schaar die de ondergrond in stap een naar boven ploegde, ploegt nu de teeltaarde naar boven. De schaar dice in stap een de teeltaarde naar beneden ploegde, ploegt nu de ondergrond naar beneden. De rollen zijn in stap drie dus omgedraaid in vergelijking met stap een [ 9 ] .

Stap 4

Omdat in de in de stappen een tot en met drie veel gebeurd is liggen er vaak peg lichte onevenheden. In stap vier wordt het geheel afgewerkt en moet de kavel daadwerkelijk de vorm krijgen zoals de bedoeling was. Dit gebeurt door het afkilveren. De kilverbak zoals deze genoemd is in stap drie wordt ingesteld op het gewenste profiel en zal het gehele perceel over rijden. De egalisatie zal dus gebeuren met teeltaarde. Echter is het hier geen probleem omdat het over de afwerking gaat en er hooguit enkel centimetres worden verplaatst. De verschraling new wave de teeltaarde zal minimaal zijn en geen problemen veroorzaken. Net ALSs in de stappen een tot met drie is een optical maser bij dot werk genoodzaakt.

In figuur 999 is het gehele proces van stap een tot stap vier weergegeven. Het is duidelijk te zien wat er per stap met de grond gebeurd. In heated figuur is uitgegaan new wave een vlak eindresultaat, in de praktijk zal dot vaak op lichte afschot liggen maar in dot figuur 99is het afschot buiten beschouwing gelaten1.

Kwaliteitscontrole

Tijdens de kavelverbetering zijn verschillende hoogten en laagten erg new wave belang. De juiste diepte is bepalend voor het eindresultaat. Duidelijk is dat de controle veelal gebeurd doormiddel

new wave een optical maser, heated instrument voor de kwaliteitsbewaking. De uitvoerder zal regelmatig met een handontvanger moeten meten in hoeverre alles volgens de be aftering verloopt. Vanuit de trekker of bulldozer zijn hoogtes moeilijk Te beoordelen. Vooral door foutieve instellingen of onbekwaam personeel worden Er fouten gemaakt. Een uitvoerder is met zijn optical maser instaat de kwaliteit Te bewaken.

Los new wave de hoogtes zal de uitvoerder ook meerdere zaken moeten controleren. Bij diepploegen is de kans op verschraling groot. De ondergrond Kent namelijk een laag fosfaat gehalte wat in combinatie met een hoog gehalte aan kalk voor grote problemen kan zorgen. Vooral de eerste jaren na deze eenmalige bewerking is hier veel new wave Te merken. Een lage fosfaattoestand is moeilijk te repareren en moet zo goed mogelijk vermeden worden. Juiste scheidingen tussen boven en ondergrond vergt dus ook enige aandacht voor de uitvoerder [ 10 ] .

Verder zal de verdichting new wave de grond tijdens het undertaking bewaakt moeten worden. Echter is dit meer controleren er verft bij voldoende kennis en ervaring niet erg veel tijd. Bij een controle in hoogte is dat niet het geval, immers moet er gemeten worden nut moeten er handelingen worden verricht. Wat betreft controle vergt de hoogte dus het meeste tijd en het meeste aandacht.

Toepassing 3D GPS binnen kavelverbetering

Vanaf voorjaar 2010 zal het eerste systeem binnen kavelverbetering worden ingezet. Een moderne technologie wordt gekoppeld aan een nieuwe sector. De toepassing van 3D GPS heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld binnen de civiele sector. Dat de mogelijkheden er voor kavelverbetering zijn is wel bekend. Mogelijk is de kwaliteit beter Te bewaken nut is kans op verschraling new

wave de grond kleiner. In heated volgende hoofdstuk worden de mogelijkheden die de huidige systemen hebben gekoppeld aan de huidige aanbieders.

Machinebesturing

De mogelijkheden in machinebesturing door GPS zijn groot. In de akkerbouw zijn de toepassingen de laatste jaren meer dan vertienvoudigd. Het aantal GPS systemen op tractoren is afgelopen 3 jaar gegroeid new wave 50 naar 300 systemen. In de precisielandbouw gaat dot Al verder en zijn zowel de machines ALSs de werktuigen GPS gestuurd met een nauwkeurigheid new waves ongeveer 2 centimetre. De voordelen zitten vooral in de brandstofbesparing, tijdsbesparing, verlichting new wave het werk en de kwaliteit van het werk [ 11 ] . Binnen de grondverzet is machines besturing ook Al enkele jaren bekend nut is voor vele bedrijven onmisbaar geworden. Binnen de grondverzet is de 2 dimensionale ontwikkeling opgevolgd door de ontwikkeling binnen de 3 dimensionale GPS. Een GPS systeem op een kraan bestaat uit twee GPS antennes en vier 360 graden joust sensoren dice de hoek tussen de cabine, giek en lepsteel meten, in figuur 999 is de opbouw van GPS op een kraan afgebeeld. In de cabine is een beeldscherm dice de juiste diepte en positie new wave de bak aangeeft. Op deze manier is de mechanic in staat op een juiste diepte Te werken met een afwijking new wave minimaal twee centimetre. De voordelen liggen hierbij vooral in heated controleren van de hoogte vanuit de cabine [ 12 ] . Naast de indicatiesystemen kan heated signaal ook een aansturing vormen. Dit komt veel voor bij kilvers en bulldozers. Hierbij bepaalt de machinist alleen nog zijn rijrichting. De hoogte new wave het blad wordt aangestuurd door het systeem [ 13

] .

Aanbieders 3D GPS

Er zijn verschillende producenten op het gebied van 3D GPS in de grond- weg en waterbouw. Al deze systemen bieden de mogelijkheden om kavelverbetering Te verlichten en kwalitatief nauwkeuriger Te maken. Hieronder worden de merken Trimble, Topcon en Mikrofyn/leica behandeld.

Trimble

Trimble is een grote aanbieder new wave GPS producten en zijn gespecialiseerd op meerdere vakgebieden. Trimble pimple onder andere in de landbouwsector, Marine en grondverzet. Er zijn meerdere systemen voor 3D GPS machinebesturing.

Om Te beginnen bied Trimble een Rover ( handmeetstok ) aan dice het terrein zorgvuldig kan opmeten. Er zijn meerder types verkrijgbaar en toepasbaar. De AgGPS 170 veldcomputer of de R6 zijn veel gebruikte wanderers bij heated land opmeten. De systemen zijn in staat om de gehele kavel in kaart Te brengen. Dit kan per Irish pound en kan over de gehele kavel. Afhankelijk van de nauwkeurigheid en de mogelijkheden dice er geeist worden is een Rover Te kiezen. Het aanbod new wave Rovers biedt veel mogelijkheden en zorgt digital audiotape veelal alle toepassingen mogelijk zijn [ 14 ] .

hypertext transfer protocol: //landbouw.geometius.nl/thumbnail.php? w=250 & A ; h=350 & A ; file=uploads/images/PDSW3DExistingPDOP.jpgBelangrijk is om na het in kaart brengen new wave de kavels een ontwerp Te maken. Trimble bied hiervoor de AgGPS MultiPlane1 package. Met gegevens afkomstig van de veldcomputer is heated mogelijk door de package een afschot theoretical account Te creeren, dice vervolgens via machinebesturing aan te sturen is. Met de MultiPlane package is heated meest ideale ontwerp Te maken met een goed gesloten grondbalans. De package is in staat exact Te bepalen hoeveel kuub Er verplaatst dient Te worden. Meerdere ontwerpen kunnen met elkaar vergelijken worden en prijzen zijn

relatief makkelijk Te creeren. In figuur 999 is een theoretical account new wave de MultiPlane te zien [ 15 ] .

De Trimble GCS 900 [ 16 ] is een basissysteem ( computing machine ) dice bijna bij elke GPS toepassing binnen de grondverzet gebruikt wordt. Deze kan gekoppeld worden aan een eenvoudige GLONASS toepassing. Dit is geen nauwkeurig systeem maar is wel toepasbaar bij ruw egalisatie werk. Het systeem is toepasbaar op een kilverbak en bulldozer met behulp new wave helling, hoek- en rotatie sensoren.

Wanneer dot zelfde systeem gebruikt wordt met dainty GPS ontvangers, is heated mogelijk om ingewikkeldere situaties te profileren en af Te graven. De rotatie detector wordt vervangen door een tweede ontvanger waardoor het systeem nauwkeuriger wordt. De opgemeten situatie wordt op een beeldscherm in de cabine van de kraan weergegeven of kan gegevens aanleveren voor een automatisch gestuurd systeem. Dit is mogelijk bij machines waar de cilinders bovenop het in te stellen schuifbord zitten. Bijvoorbeeld Bulldozers en kilverbakken kunnen volautomatisch worden aangestuurd. Wanneer dot systeem op kranen wordt uitgevoerd is heated ook mogelijk een excess hoeksensor Te plaatsen zodat ook de stand van de bak Te bepalen is. Op deze manier kan de stand kantelfunctie ook via GPS worden gemeten nut is een taluut eenvoudig Te graven.

Ook kan de GCS 900 gebruikt worden in combinatie met laserversterking. Op deze wijze is een bulldozer zeer nauwkeurig aan Te sturen. Vooral onder bomen en op plekken waar een GPS signaal moeilijk Te ontvangen is. Bijvoorbeeld bij bomen, constructies of gebouwen waardoor Er via de lucht moeilijk GPS signalen Te ontvangen zijn. De koppeling van GPS met Laser zorgt voor een nauwkeurigheid new wave

minder de 3 millimetre [ 17 ] .

Verder is de GCS 900 Te koppelen aan een package pakket waarmee Trimble gebruikers op een gemakkelijke manier met elkaar kunnen communiceren. Op deze manier is heated mogelijk alle machines en alle gegevens aan elkaar uit Te wisselen. Zowel de planning, uitvoerder en de machinisten onderling hebben beschikking tot alle gegevens. Vooral de koppeling tussen de uitvoerder en de machinisten bied hier zijn mogelijkheden.

Los new wave GCS 900 bestaat Er Trimble Field 11 [ 18 ] systeem welke afstamt new wave de ervaring uit de grond- weg- nut waterbouw nut is alleen geschikt voor het 3D kilveren. Dit systeem biedt excess mogelijkheden voor de kilverwerkzaamheden 10 opzichte van laser systemen. Er kan met een basisstation in een straal new wave 8kilometer gewerkt worden. Daarnaast hoeft de ontvanger op de kilverbak niet in heated zicht Te staan new wave het basisstation. Er kan vooraf een ontwerp worden gemaakt om zo een optimaal veldniveau Te bepalen met een gesloten grondbalans.

Gebruikerservaring

Martens en new wave Oord uit Oosterhout [ 19 ] maakt gebruik new wave een GCS 900 systeem in de weg- nut waterbouw. Zowel het landmeten ALSs de machine besturing wordt door het bedrijf gebruikt. Wel bleek digital audiotape uitwisseling van basisstations lastig was. Het systeem kan bijvoorbeeld niet op een basisstation new wave Topcon werken, wat in de verhuur problemen kan opleveren. Wat betreft heated beeldscherm en de instellingen was dit voor de chauffeurs gewoon even wennen en gaf geen problemen.

De ervaringen over Trimble Field zijn ook positief. Werkman uit Warfum gebruikt dot Al enkele jaren voor het kilveren. Het systeem werkt met touchscreen en is relatief snel te begrijpen.

Het scherm is goed leesbaar en mooi groot. Er is destijds gekozen voor Trimble om de mogelijkheden dice het heeft in de landbouw. Een ruim aanbod met veel mogelijkheden aldus Kees Werkman.

Topcon

Topcon is een bedrijf digital audiotape ooit is begonnen met het maken new wave optische instrumenten. Tegenwoordig is heated bedrijf bekend met elektronische en optische apparatuur voor de medische en positioneringsmarkt. Het aanbod wordt onderverdeeld in meet- en controle apparatuur en machinebesturingssystemen. Beide zijn in staat zeer nauwkeurig Te werken.

De wanderers van Topcon werken met zowel de GPS ALSs de GLONASS. De Hiper+ of Hiper Pro is in staat het land nauwkeurig op Te meten en slaat de contouren en coordinaten op. Op deze manier is heated land ingemeten en kan Er met deze gegevens een ontwerp worden gemaakt [ 20 ] .

Dit ontwerp wordt ondersteund door de TopSURV package. Dit is een basissoftware dice bij alle Topcon Systemen wordt gebruikt en wordt ondersteund door Pocket 3D of 3D Office. Pocket 3D is bedoeld om de ingemeten kavel uit Te werken. Hiermee is heated mogelijk om een ontwerp Te maken met een gesloten grondbalans [ 21 ] . De mogelijkheden zijn... ... ... ... ... .. Met 3D Office is heated mogelijk AutoCAD tekeningen of andere tekeningen Te importeren en is meer bedoeld voor de grond- , weg- nut waterbouw.

Topcon biedt voor zowel de kraan, bulldozer ALSs kilverbak machinebesturing aan. Aller eerst werkt de kraan met 4 hoeksensoren. Deze bevinden zich op de cabine, giek, lepelsteel en de bak. Daarnaast zitten er dainty richtingssensoren op. Dit zijn dezelfde sensoren dice in de landbouw worden gebruikt. Echter heb je nu een horizontale en verticale detector

die meet aan de manus new wave het basisstation. Je creeert door de verticale detector een derde dimensie waardoor de hoogte inzichtelijk wordt. De derde dimensie wordt ook wel 3DXi genoemd en maakt gebruik van zowel GPS ALSs GLONASS satellieten [ 22 ] . De cabine show geeft aan wat de positie is zodat de kraanmachinist aan de manus hiervan zijn bedieningen kan uitvoeren. Het is mogelijk meerdere overzichten op de display Te krijgen, zoals het ontwerp, profiel en afschot informatie. Daarnaast is heated gewoon mogelijk de bakken te wisselen zonder daarvoor instellingen Te veranderen.

Voor de bulldozer en kilvers geld in feite het zelfde systeem maar kan zijn gegevens doorsturen naar de aansturing. Op deze manier is heated mogelijk om een automatisch stuursysteem te creeren. Ook de display op de bulldozer is identiek aan dice new wave een kraan en bevat ook dezelfde mogelijkheden.

De GX 60 Control box in de cabine is voorzien met touchscreen bediening. De machinist krijgt met kleuren te zien of hij er iets moet afgraven, ophogen of dat het de juiste maat is.

Gebruikerservaring

Grondverzet bedrijf Te Kloeze uit Terborg is Sinds een aantal jaar gebruiker new wave Topcon besturing op de kraan en bulldozer. Het bedrijf gebruikt het niet zozeer voor de kavelverbetering maar wel in soort gelijke omstandigheden. Bij heated egaliseren van een zandbaan bijvoorbeeld, de machinisten met 3D GPS op de bulldozer wisten nauwkeurig waar de grond heen geschoven moest worden nut hadden geen last new wave piketten. Het vergt minder inzicht en werkt gemakkelijker aldus Te Kloeze. Ook oudere machinisten waren over het systeem te spreken. Een bulldozer mechanic new wave 60 moest eerst erg wennen maar omdat Er

niet eens meer piketten staan wend het erg gouw. Het is immers de enige maatstaf waar mee je werkt, je wordt dus gedwongen met heated systeem Te werken.

Ook is heated mogelijk om op een basisstation new wave Trimble Te draaien. De praktijk wijst uit digital audiotape dot geregeld bij bedrijven voorkomt en het systeem daardoor flexibeler is. Dassen B.V had dit aan de den lijve ondervonden en gaf aan dat de flexibiliteit van Topcon veel mogelijkheden bied.

Loonbedrijf Westra uit Franeker heeft Topcon toegepast in de kavelverbetering nut is hiermee de primeur. Wat betreft de mogelijkheden en de resultaten ziet het bedrijf geen moeilijkheden. Het bedrijf is bekend met het systeem uit de civiele sector. Het is een stukje gemak maar vertaald zich ook zeker terug in kwaliteit en service richting de klant aldus Westra.

Mikrofyn

Mikrofyn is sinds 1987 een bedrijf digital audiotape zich gespecialiseerd heeft in de nieuwste technologie op het gebied new wave optical maser, 2D en 3D machinebesturing. Het was heated eerste bedrijf digital audiotape een machinebesturing in de markt bracht. Daarnaast heeft heated bedrijf ALSs eerste een optical maser met elektronische rotatie new wave de optische as ontwikkeld. Het bedrijf is voordurend in ontwikkeling van hypermoderne producten. De kennis wordt ondersteund door deskundigen en heated merchandise wordt verkocht door lokale traders. De productieruimte is kort geleden verdubbeld en het bedrijf streeft naar een uitgebreider assortiment en een wereldwijde verkoop. In Nederland wordt het merchandise vertegenwoordigd door Bouw/laser. Bouw/laser heeft zich gespecialiseerd in de meettechniek voor de grondverzet en wegenbouw. De besturing werkt in feite gelijk aan dice new wave Trimble nut Topcon. Daarnaast levert Mikrofyn ook systemen in de landbouw maar wordt door

een andere dealer op de markt gebracht.

Mikrofyn maakt gebruik new wave Leica ontvangers, de bedrijven werken op het gebied van GPS met elkaar rain trees en sluiten met hun producten bij elkaar aan. Voor heated land in Te meten zal de Leica GS09 in aanmerking komen, GS09 is een systeem digital audiotape vele opties bied voor nu nut in de toekomst. Om exact kavels te kunnen opmeten, zal een antenne en veldboek noodzakelijk zijn. De wanderer is schokbestendig nut in staat alle informations Te bewaren.

De LISCAD package maakt het mogelijk deze informations in een ontwerp uit Te werken. De modulaire samenstelling new wave de package zorgt Er voor digital audiotape Er specifiek in de juiste softwaremodule geA?nvesteerd kan worden nut is in heated Nederlands verkrijgbaar. Het systeem is overzichtelijk opgesteld en bied meerdere mogelijkheden. Het berekenen van volumes is mogelijk en het ontwerpen new wave een nieuw hoogte theoretical account kan eenvoudig gegenereerd worden.

De machinebesturing is te vergelijken met heated systeem new wave Topcon en kan dus ook op een Trimble en Topcon basisstation werken. Ook zijn de sensoren op dezelfde plaatsen aangebracht en is heated bij de kranen alleen mogelijk om een indicatie signaal door Te geven. Voor zowel de kilverbak en bulldozer is volledige machine besturing mogelijk. Het is in Nederlands de nauwkeurigste machine besturing op de markt. Bij de graafmachines is heated systeem geheel waterdicht en heeft mogelijkheden om belangrijke toetsen binnen handbereik new wave de machinist Te plaatsen, bijvoorbeeld door middel new wave een control stick.

Gebruikerservaring

Vanaf 2006 draaien de Gebroeders Coreman in Breda met 3D GPS new wave Mikrofyn. Het bedrijf heeft zes rupskranen en een kilverbak uitgerust met het systeem.

Er is destijds voor Mikrofyn gekozen omdat Er goede contacten waren bij de trader. Ook een belangrijk statement om Te kiezen voor Mikrofyn was de Leica ontvangers. Deze werken namelijk ook op andere basisstation, zodat in de verhuur ook altijd met een ander basisstation gewerkt kan worden. Ook sprak de nauwkeurigheid van het systeem aan doordat het systeem ook gebruik maakt new wave de GLONASS satellieten. Het bedrijf heeft ondervonden digital audiotape niet alle machinisten graag met het systeem werken, terwijl het systeem makkelijk functioneert. Dit zal Te maken hebben met de aard van machinisten, sommige willen het aanleren en gaan Er voor en andere blijven zich tegen het digitaal tijdperk weren. Ze gebruiken het systeem veelal in landschapswerk. Ook maakt het bedrijf gebruik new wave de package en ontwerpt zelf 3D modellen. Dit vergt wat aandacht maar is relatief eenvoudig aldus Coreman.

Veranderingen bij toepassing van 3D GPS

Wat er allemaal veranderd is afhankelijk new wave investering. Er zijn dus verschillende scenario 's over de investering in 3D GPS. Loonbedrijven ALSs Wieringa en Westra willen rendement en profijt zien [ 23 ] , is heated niet in heated een dan wel in heated ander. De scenario 's verschillen op het gebied van investeringsniveau, bedrijfstype en de te behalen doelstelling.

In figuur 999 is te zien hoe geo-informatie met betrekking op landmeten beoordeeld kan worden. Op de horizontale as staat de range new wave een organisatie 10 aanzien new wave de toepasbaarheid van geo-informatie. Op de verticale as staat de visie van de organisatie op geo-informatie afgebeeld. Wanneer bedrijven vooral bezig zijn zelf gebruik te maken new wave geo-informatie doormiddel new wave hoogte kaarten bevinden zij zich vooral

links boven. Wanneer de bedrijven de interne informatie naar buiten brengt richt het zich meer op publiceren en zal het gebruik van geo-informatie een andere betekenis hebben. Wanneer bedrijven zich meer onder de streep bevinden zal het bedrijf een gezamenlijk doel nastreven en dot proberen op te nemen in de bedrijfsprocessen. Hiermee bedoelen we de uitwisseling tussen systemen zonder ingewikkelde transformaties. In heated figuur staan twee cirkels weergegeven hoe bedrijven aankijken tegen de ontwikkeling en de toepasbaarheid van geo-informatie. De binnenste cirkel is vanuit een sterke regie gedachte. Hierbij zal de directeur de bedrijfsprocessen aansturen en geo-informatie hierin opnemen. In de buitenste cirkel ligt de ontwikkeling meer in de handen van de gebruikers en zal Er vraagsturing optreden. Het proces wordt op deze manier steeds nadrukkelijker en met betere kennis vormgegeven, met de verwachting digital audiotape de sector daarin in toenemende mate mee gaat [ 24 ] .

Het landmeten en ontwerpen is los te zien new wave de machinebesturingssysteem. Hieronder staat per activiteit de verandering nauwkeurig beschreven.

Voorbereiding

Voor het werk kan beginnen moet de huidige situatie opgemeten worden. In hoofdstuk twee kwam naar voren dat de hoogste ligging doormiddel new wave een roosterkaart met een optical maser wordt opgemeten. In dot cock wordt op elke 25 metre een hoogte gemeten en genoteerd. Dit meten met een optical maser nut een laserontvanger wordt vervangen door een GPS Athene. Deze is in staat de kavel in kaart Te brengen zonder pen en papier. De eenpuntsmethode [ 25 ] waarin new wave elke ruit een opname in heated midden new wave de ruit gemaakt wordt blijft bestaan maar zal vereenvoudigd worden door het niet op hoeven Te stellen new

wave de laser en het niet hoeven noteren van de hoogte. Op deze manier is de kavel snel en nauwkeurig in kaart Te brengen. De nauwkeurigheid new wave een RTK GPS systeem is bij 2 dimensionale systemen maximaal 1 centimetre. Maar doordat de satellieten op duizenden kilometres afstand boven de aarde zweven en de afstand tussen Rover en Basis station enkele kilometres bedraagt, ontstaan driehoeken waaruit de hoogte ( Z ) moeilijker Te bepalen is dan de X en Y van de positie. Als vuistregel geldt digital audiotape de X en Y coordinaten anderhalf maal nauwkeuriger Te bepalen zijn dan de Y coordinaat. Waardoor de hoogte een nauwkeurigheid Kent new wave 2 centimetre. Een optical maser Kent een nauwkeurigheid new wave 3mm op 100meter. Dit zal bij een afstand tussen ontvanger en optical maser new wave 400 metre een nauwkeurigheid betekenen new wave 1,2 centimetre. Echter is een work forces niet in staat handmatig met deze afwijking Tes meten en zal in de praktijk altijd meer bedragen. De nauwkeurigheid new wave het opmeten gaat Er dus zeker niet op achteruit.

Wanneer de metingen zijn verricht moet er een gemiddelde aflezing berekend worden. Met genoteerde hoogtes zal dot handmatig moeten gebeuren. Via een package pakket in combinatie met de 3D GPS ontvanger kan dot automatisch op de computing machine [ 26 ] / [ 27 ] .

Het nieuwe ontwerp is wel new wave wezenlijk belang en veranderd aanzienlijk door middel new wave 3D GPS. Voorheen werd zelf een theoretical account gecreeerd doormiddel new wave een bepaalde gewenste afschot. Doordat tijdens heated egaliseren een gesloten grondbalans belangrijk is moet dot zorgvuldig worden berekend met behulp new wave een

schuifstaat. Hiermee worden Er conveyance pijlen in het cock getekend, zodat duidelijk wordt welke grond waarheen verplaatst wordt. Met het 3D GPS systeem is heated door de digitale kaart mogelijk dot op de computing machine Te laten berekenen. Het gewenste afschot is aan te geven waarna er een digitaal ontwerp verschijnt. Doordat dot snel Te realiseren is zijn er per situatie meerdere modellen Te maken. In heated geval new wave een ronde kavel is heated bijvoorbeeld mogelijk het hoogste Irish pound Te verplaatsen wat de transportafstanden van de grond veranderd. De mogelijkheden new wave de package biedt dus zijn kansen.

Dit nieuwe digitale ontwerp is vervolgens terug Te koppelen naar de Rover en is op deze manier makkelijk uit Te zetten op heated veld. Voorheen moest het handontwerp via de laser worden uitgezet. Het verschil hierin zit hem in de laser en wanderer en in de koppeling tussen laser/papier en rover/software.

Werkzaamheden

Tijdens de uitvoering new wave de kavelverbetering gaat heated voordurend om hoogtes en laagtes. Een diepploeg moet namelijk precies op de juiste diepte ploegen. Komt er namelijk Te veel ondergrond naar boven zal de grondbalans niet meer in evenwicht zijn. Een aansturing hierbij is genoodzaakt omdat de hoogte verschillen moeilijk te waarnemen zijn met heated blote oog. De huidige manier met een optical maser zou door de nieuwe technologie worden vervangen door een GPS Athene. Het verschil pimple vooral in de mogelijkheden. De diepploeg hoeft namelijk niet in heated zicht new wave het basisstation Te staan en heeft dus geen last new wave blokerende objecten voor de laser straal. Ook heeft de machinist niet alleen een indicatie new wave de diepte maar kan ook zien wat

zijn positie is.

Verder zal ook een dozerbak en kilverbak nauwkeurig volgens het nieuw gemaakte theoretical account moeten werken. Een optical maser hiervoor is gebruikelijk maar heeft zijn beperkingen. Zo kan een optical maser elke keer maar een deel new wave het veld doen in verband met de afschot van de laserstraal. Ook kan een optical maser maar werken met een beperkt hoogteverschil. Kortom zijn er bij kilveren met een optical maser meer aandachtspunten dan met heated 3D GPS systeem nut is ook hier de positie van de kilverbak bekend. De machinist kan op deze manier exact zien waar hij zijn grond moet weghalen en heen moet brengen [ 28 ] .

Wanneer het grond over een grote afstand verplaatst moet worden kan dot ook met behulp van opladen door middel new wave kranen en dump trucks. Tot dusver vraagt dot enig inzicht en moet de machinist zelf onderscheid maken in onder- en bovengrond. Met een 3D GPS is een indicatiemonitor in de cabine Te plaatsen dice vanuit het ontwerp weet hoeveel ondergrond Er op dice plek naar boven is geploegd en weet deze grens nauwkeurig aan de machinist door Te geven. Op deze manier graaft de machinist aan de manus new wave deze indicatie en hoeft zelf geen onderscheid Te maken in onder- en bovengrond.

Verder zijn er verschillende machinebesturingen namelijk halfautomatische machinebesturing en automatische machinebesturing. De mogelijkheden hierin met een laserontvanger zijn vergelijkbaar met de mogelijkheden new wave een GPS Athene. Beide systemen vertalen het signaal naar een indicatie of aansturing. Bijvoorbeeld bij een kilverbak is heated met een optical maser mogelijk dat 300 a 700 keer per minuut het sein 'lager ' of 'hoger '

automatisch wordt verwerkt. Deze zelfde nauwkeurigheid is met een GPS Athene Te bereiken. De veranderingen binnen de machine aansturing en indicatie zijn dus minuscuul [ 29 ] [ 30 ] .

Controle

Een goede uitvoerder bepaalt voor 70 % het succes van de organisatie [ 31 ] . Ook heated controleren van heated werk licht in de handen van de uitvoerder. Het concrete verschil tijdens het controleren heeft te maken met het meten. De koppeling tussen het ontwerp en het nameten is makkelijker doordat Er een digitaal ontwerp word meegedragen in de Rover. Met behulp new wave de laser moet de opgenomen maat gecontroleerd worden met heated ontwerp digital audiotape meestal op papier wordt meegedragen. Meetfouten en een verkeerde koppeling met heated ontwerp kan grote gevolgen hebben. Het risico digital audiotape dot gebeurd is kleiner en de controle wordt vereenvoudigd. De kennis dice hier voor nodig was wordt deels vervangen door package techniek. Tevens is er minder nabewerking nodig omdat alles exact gebeuren kan en niks dubbel gedaan hoeft te worden.

Tijdsbesparing met 3D GPS

Tijdsbesparing is een belangrijk begrip in de 3D GPS technologie, het bepaald voor een groot deel heated rendement. Met een 3D GPS systeem kan sneller gewerkt worden waarbij de kwaliteit van het werk er niet op achteruit gaat. In veel gevallen gaat deze Er zelfs op vooruit. Tijdsbesparing is los van de andere aspecten goed op realistische wijze uit Te werken.

In figuur 999 is zichtbaar hoe belangrijk tijdsbesparing in een organisatie kan zijn. Tijdsbesparing heeft alles te maken met efficientie en flexibiliteit. De voorzieningen in het figuur geven de grondverzet machines weer. Opvallend is dat het nooit mogelijk is deze volledig ( 100 %

) in Te zetten, machines kunnen namelijk nooit alle tijd omzetten in geld. Als de voorzieningen in ruime overmaat aanwezig zijn is dat niet efficient en Kent het bedrijf geen wachtlijsten. Dit zal de meest linkse situatie in het figuur betekenen. De behandelcapaciteit betekend hier de vraag die het bedrijf aan kan met zijn machines. Bij de verticale stippellijn ligt de efficientie het hoogst nut is er rekening gehouden met wat overcapaciteit. Echter zijn Er meerdere maatregelen Te bedenken waardoor de efficientie vergroot kan worden, dot wordt weergegeven met de blauwe pijl.

Tijdsbesparing uitvoerder

Een investering binnen 3D GPS zal ten opzichte new wave de uitvoerder een verschuiving betekenen new wave de verticale stippellijn in figuur 99. De blauwe pijl geeft de verandering new wave een 3D GPS systeem weer. De tijdsbesparing voor de uitvoerder zal zich vooral vertalen in de voorbereidingswerkzaamheden. De taken new wave een uitvoerder is in meerdere categorieen Te verdelen, namelijk het opmeten, verwerken, berekenen en uitzetten. Een deel new wave de tijdsbesparing pimple in de nieuwe technologie doordat er sneller meetresultaten Te verkrijgen zijn. De overige tijdsbesparing pimple in de bijkomende package waardoor Er minder berekend hoeft te worden. Om objectief een beoordeling Te geven over de tijdsbesparing nemen we een scenario new wave een gemiddelde situatie. Hierin wordt een gemiddelde kavel new wave 7hectare met ondergrond geegaliseerd. Wieringa Bedum verwerkt deze door middel van de huidige methode. In figuur 99 is te zien waarin hoeveel tijd de uitvoerder per categorie bezig is geweest.

Gemiddeld heeft een uitvoerder dus 2 uur en 20 minuten per hectare nodig om het undertaking te begeleiden. De besparing met 3D GPS zal meer tijd opleveren voor de

uitvoerder. Door deze excess tijd is de uitvoerder in staat de efficientie omhoog Te brengen. In figuur 99 is dezelfde tabel weergeven maar dan met behulp new wave 3D GPS. In heated figuur wordt zowel gebruikt gemaakt new wave de Rover ALSs het bijbehorende softwarepakket.

De totale tijdswinst bedraagt 16 uur subtraction... .. uur wat neer komt op een tijdsbesparing new wave... . uur. Dit zal neer komen op een besparing new wave... ..uur per hectare. Jaarlijks zal dot een besparing kunnen opleveren new wave... . bij 100 hectare, ... bij 200 hectare nut... bij 300 hectare. Gemiddeld kan een loonbedrijf... hectare op jaarbasis egaliseren en is uit te gaan new wave een tijdsbesparing new wave... uur. Wat deze besparing oplevert 10 opzichte new wave de investering komt terug in hoofdstuk 99.

Tijdsbesparing in de uit te voeren werkzaamheden

Tijdsbesparing in de uit te voeren werkzaamheden zou zich moeten vertalen in meer capaciteit new wave de machines. Handelingen moeten overgeslagen worden of worden vereenvoudigd waardoor Er tijd wordt bespaard. Wanneer we in figuur 999 kijken wordt Er door deze tijdsbesparing in het uit Te voeren werk niet meer efficientie behaald maar komt heated terug in de behandelcapaciteit. Door excess tijd is er een grotere vraag Te vervullen. Daarbij is belangrijk in hoeverre enkele tijdsbesparingen deze behandelcapaciteit kunnen vergroten. Alle werkzaamheden staan namelijk met mekaar gekoppeld. Wanneer een kraan dus sneller kan werken is dit slechts een factor new wave het gehele undertaking en is heated nog niet zeker of deze tijd ergens anders in benut kan worden. De kans is dus aanwezig digital audiotape het de druk van de machinisten kan ontlasten maar dat de werkzaamheden totaal gezien

niet sneller verlopen. Om te beoordelen in hoeverre er sprake is van ontlasten of capaciteitsverhoging worden de stappen van hoofdstuk 2 beoordeeld naar de capiciteit. Hieruit proberen we de koppelingen in de vier stappen Te maken en de eventuele capiciteitsbeperkende factoren naar voren te halen. Wanneer Er in deze capiciteitsbepalende bewerkingen tijdwinst wordt behaald zal de curve in figuur 99 in het positieve veranderen.

Om Te beginnen in stap een het diepploegen. Een gebruikelijke een schaarploeg heeft een capaciteit new wave... ... en betekend digital audiotape deze ver boven de gemiddelde jaarlijkse hectares uit komt en dus geen beperking in de totale capaciteit is. Wel is de capaciteit afhankelijk van velen factoren, duidelijk is genuine digital audiotape deze bewerking niet new wave invloed is op de gehele egalisatie.

In stap twee ging heated om het transporteren van heated grond. Duidelijk is dat op een glooiende kavel Er veel kuubs verzet moeten worden. De hoogte verschillen en afstanden zijn bepalend voor de duur van de werkzaamheden. Gemiddeld gezien moet per hectare 375 kuub getransporteerd worden [ 32 ] . De afstand new wave het conveyance kan genomen worden aan de manus new wave de gemiddelde perceelsgrote. Deze is 5,2 hectare [ 33 ] in Nederland wat resulteert in een gemiddelde oppervlakte new wave 228 metre x 228. Dit geeft gemiddeld gezien een conveyance afstand van 114 metre wanneer Er uit gegaan wordt new wave het middelpunt en een vierkant formaat. Het totale gemiddelde komt hierbij op 1950 kuub met een afstand new wave 114 metre. Met een capaciteit new wave... ... per kuub kost dot 3 weken werk op een oppervlakte new wave 5,2 hectare. Op jaarbasis komt

dot neer op... ..

Stap drie is gelijk aan stap een en zal afhankelijk zijn new wave de capaciteit van het ploegen. Deze capiciteit is... ... per... . Deze benodigde tijd zal bij de tijd van stap een opgeteld moeten worden om op deze manier de totale tijd new wave de diepploeg te kunnen inzien. De totale tijd zal neer komen op... ..

Voor stap vier is de capaciteit new wave het kilveren van belang. Het afkilveren Kent een gemiddelde capaciteit new wave... . per hectare. Totaal kost dot op een gemiddelde kavel new wave 5,2 hectare xx aantal uur. Op jaarbasis zal dot... uur afkilver werk betekenen. In figuur 999 staan de capaciteiten in een tabel weergegeven.

Hieruit kan geconcludeerd worden digital audiotape de verplaatsing new wave de ondergrond de meest tijdsrovende activiteit tijdens de egalisatie is. Wanneer hierin tijdsbesparingen kunnen gerealiseerd worden zal het desbetreffende bedrijf in staat zijn totaal meer capaciteit Te creeren en meer vraag aan Te kunnen. In de tijdsbesparingen door middel new wave 3D GPS wordt met name gekeken naar de tijdsbesparen binnen de ondergrondverplaatsing. Vanuit de Grond- , Weg- en Waterbouw zijn elke seneario 's over tijdsbesparing bekent dice zich ook in de kavelverbetering voor zouden doen. Vanuit de kavelverbetering is Loonbedrijf Westra bekend met de te behalen tijdswinsten.

Kranen... Bulldozeren...

Overige aspecten bij toepassing new wave 3D GPS

Naast de tijdsbesparingen zal een investering in 3D GPS gepaard gaan met een aantal veranderingen. Veranderingen dice zich niet rechtstreeks vertalen in rendement maar dice wel new wave belang zijn en meewegen in het besluit om 3D GPS Te investeren komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Kwaliteit new wave kavelverbetering

De biodiversiteit in de bouwvoor

neemt door bodemtechnische ingrepen tijdelijk af. Bodemtechnische ingrepen zijn liever ook niet gewenst maar kennen in sommige gevallen geen andere alternatieven. Met name zal er tijdelijk een negatief consequence op het bodemleven in de bouwvoor plaatsvinden. Dit consequence zal zich vertalen in lagere opbrengsten. Door de ingreep new wave een kavelverbetering krijgt de bodem een verschaalde bovenlaag, waarin onbedoeld het organische stof- nut fosfaatgehalte laager is dan de oorspronkelijke bovengrond. Wat betreft de bodemverdichting in de Nederlandse landbouwgronden is er geen kwantitatieve informatie over bekent. In de Quickscan Soils in the Netherlands ( Alterra, 2004 ) wordt wel verwacht digital audiotape veel kavels te maken hebben met bodemverdichting. Ook DLV G & A ; R zegt mogelijke tekenen new wave verdichting te vertonen. De bodemverdichting die optreed zal tot stand komen doordat de druk van de machines groter is dan de draagkracht van de bodem. Met name de bovengrond is kwetsbaar voor verdichting. In de ondergrond neemt de druk van machines en werktuigen snel af. De verdichting in de bovengrond kan meestal in enkele grondbewerkingen of op een natuurlijke wijze herstellen. Dit door middel new wave zwel en krimp door droogte en vorst. In de ondergrond treedt zwel en krimp in mindere mate op, de schade new wave verdichting in de ondergrond is aanzienlijk groter en hersteld zich moeilijker. Op welke schaal bodemverdichting optreedt nut in welke mate Ers sprake is van negatieve effecten is niet bekent [ 34 ] .

Duidelijk is dat bodemverdichting en de biodiversiteit belangrijke begrippen binnen de kavelverbetering betekenen. Bij het omploegen new wave de onder- en bovengrond kan onnauwkeurig werken tot verschraling lijden. Dit zal resulteren in minder bodemleven wat

zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Uit de praktijk is gebleken dat deze bewerking net zo nauwkeurig kan met laser ALSs met 3D GPS. Dit omdat de positie niet echt new wave belang is en makkelijk is uit te zetten voordat het ploegen begint [ 35 ] . Verder kan de chauffeur zien hoeveel ondergrond of bovengrond Er omhoog of naar beneden geploegd wordt, aan de manus new wave dot gegeven weet hij waar hij moet ploegen. Een dainty dimensionale positie geeft hierbij dus geen excess informatie waardoor 3D GPS voor minder verdichting kan zorgen [ 36 ] .

Bij de verplaatsing new wave het grond is een positie in 2D in combinatie met de derde dimensie wel bevorderend voor de kwaliteit van het grondwerk. Doormiddel van de positie bepaling is namelijk nauwkeuriger te rijden volgens de pijlen van het egalisatieplan. De gecalculeerde paths zijn op het show duidelijk Te zien waardoor de afstanden minimaal blijven. De verdichting wordt hiermee dus beperkt. Deze verdichting is excess new wave belang omdat het ondergrond betreft die terug geploegd wordt. Door te werken met GPS in plaats van een optical maser is heated ook mogelijkheid grote kavels te kilveren en te egaliseren. Ook hierdoor zullen de afstanden beperkt kunnen worden [ 37 ] . Volgens de technische richtlijnen ter preventie new wave schadelijke bodemverdichting new wave de IRS komt dot de grond 10s goede en zal de kans op verdichting verminderd worden [ 38 ] .

In deze zelfde activiteit new wave grondverplaatsing is de bulldozer of dozerbak geschikt om grond weg Te schrapen. Ook deze bewerkingen kunnen resulteren in verdichting new wave de grond [ 39 ] . 3D GPS

technologie komt ook deze bewerkingen ten goede wanneer Er minder getransporteerd hoeft te worden. De situatie is beter in Te schatten en work forces maakt minder fouten [ 40 ] .

Wat betref een situatie waarbij kranen de grond opgraven wordt op de huidige manier gebruik gemaakt new wave piketten en kleurverschil van de bodem. De mechanic graaft een diepte aan de manus new waves pikketen of kijk aan de manus new wave kleurverschil in onder en bovengrond welke grond opgeladen dient Te worden [ 41 ] . Een indicatie systeem zou een grens kunnen aangeven, echter is in de praktijk de grens tussen boven- en ondergrond moeilijk exact huge Te leggen. In de praktijk is de diepte en de grens van de ondergrond erg onregelmatig. Bodemsoort en historie new wave de grond zijn factoren dice invloed hebben op deze grens [ 42 ] . Ook de keuze in grondbewerking en de diepte hiervan is bepalend waar deze grens ligt [ 43 ] . Vooraf is dit onderscheid dus moeilijk theoretisch Te maken. Een indicatiesysteem kan in de kavelverbetering een hulpmiddel zijn maar zal de mate new waves verschaling niet doen verminderen.

Grondprikken? westra?

Gemak tijdens de werkzaamheden

Stuurhulp- nut automatische stuursystemen maken heated werk new wave een bestuurder eenvoudiger. De chauffeur kan zich beter concentreren op de werkzaamheden doordat zijn taken zijn verlicht. Verder bespaart 3D GPS begeleiding tijd doordat piketten niet meer geplaatst hoeven worden. Deze tijdsbesparing gaat gepaard met verlichting new wave het werk. Het in- nut uitstappen nut het in de gaten houden new wave de piketten betekend voor velen een inspanning welke weg zou vallen door de komst van GPS. De verwachtingen van de

sector op heated gebied new wave de ontwikkeling new wave GPS zijn hoog gespannen. Het merendeel ziet de investering ALSs handigheid en controle new wave de geleiding en indicatie. Iets minder dan de helft ziet de investering terug in kwaliteit door middel new wave kaarten en kwaliteitsbewaking [ 44 ] .

Ook is voor velen handig digital audiotape je door middel new wave 3D GPS meer werkbare uren kan creeren. In heated donker werkt GPS namelijk net zo goed ALSs overdag wat de mogelijkheden voor 's avonds werken groter maakt [ 45 ] . Ook Nittert Wiertsema kreeg overdag run into onwerkbare uren temaken door een mistige dekagram. Door de mist kon hij zijn laserstraal niet ontvangen waardoor hij moest wachten tot de mist opgelost was. Dit komt niet vaak voor maar het is wel erg lastig aldus Nittert Wiertsema [ 46 ] .

Gebruikersgemak is vandaag de dag van cruciaal belang. Het genoemde motief is bij veel investeringen gemak, maar krijgt de overtuiging uit andere motieven. Voor de machinisten is bedieningsgemak erg belangrijk. Alles moet binnen handbereik zijn en alles moet digitaal en makkelijk werken. Automatisering is voor machinisten en chauffeurs het meest belangrijke, vaak wordt ook gekeken naar het aantal uren digital audiotape het geen gebruikt wordt [ 47 ] .

In een artikel new wave Geo-info staat een deel geschreven over de ontwikkelingen omtrent 3D GPS. Hierin staat geschreven digital audiotapes landmeten nog makkelijker wordt dan het de laatste jaren al is geworden. De leverancier new wave Leica beschrijft vervolgens de huidige ontwikkeling. Uit een wereldwijd onderzoek bleek digital audiotape de wensen van de klanten ondergebracht kon worden in een aantal elementen, varierend new wave

het werven en ontwikkelen new wave gespecialiseerd personeel, via een heleboel wensen met betrekking tot de in Te zetten instrumenten en een flexibele dataregistratie tot en met een goede service new wave het gehele 3D pakket. Het gemak is dus de sebaceous cysts van de klant aldus Andre Wevers ( Gross saless en Marketingmanager Leica ) [ 48 ] .

Benodigde vakkennis

Wie verwacht digital audiotape het landmeten tegenwoordig gemakkelijker is dan vroeger heeft heated verkeerd. Het sprookje new wave een knop indrukken gaat niet op volgens Andre Wevers. Het werkt precies en betrouwbaar. De metingen blijken tweemaal zo snel Te kunnen ALSs voorheen. Het gemak en de tijdsbesparing hebben weinig Te maken met de benodigde vakkennis2.

Volgens Loonbedrijf Wieringa is GPS niet bedoelt om met minder vakmanschap het doel Te bereiken. De berekening voor de grondbalans gaat via de computing machine en het beeld wordt digitaal doormiddel new wave hoogte kaarten. Maar weten wat er gebeuren moet en wat je berekend blijft new wave cruciaal belang, 3D GPS kan een hulp middel zijn maar zal nooit de benodigde vakkennis verminderen. Wel is heated bedrijf belangstellend in de techniek en staat er voor unfastened. Maar vaktermen over inklinken/afschot en soorten grond zijn niet in package Te verwerken aldus Jan Kooijinga ( uitvoerder cultuur technischwerk ) [ 49 ] .

Dennis Nijland new wave Geometrius sluit zich bij deze mening aan en moet bekennen dat de kennis bij egalisatie meer new wave belang is dan bij een automatic pilot ( een systeem waarbij de trekker automatisch recht stuurt ) . Recht rijden is een bepaald kunstje dice je door een stuurautomaat makkelijk kan vervangen. De persoon op deze trekker hoeft

dot kunstje dus niet te kunnen waardoor je flexibeler wordt. In hoeverre kennis hierbij new wave belang is valt over te discussieren. Bij egaliseren gaat dot niet op, en zal je peg steeds zelf handelingen moeten blijven verrichten op het gebied van het egalisatieplan. Dit is geen kunstje of instelling waardoor je iedereen Er mee kan laten werken, hooguit zal het eerder Te begrijpen zijn. Dennis Nijland gaf zelf ook aan: 'ik weet exact tot de laatste instelling hoe alles werkt maar kan peg geen kavel goed egaliseert krijgen. ' [ 50 ]

Rendement new wave 3D GPS

Aanschafwaarde

Bedrijfseconomische aspecten

Fiscale mogelijkheden

Rendement

Voorbeeld berekening

Conclusie

Hoofdvraag

Aanbevelingen

Samenvatting

Begrippenlijst

Literatuurlijst

 1. Tuin nut parktechniek, April 2009
 2. Integratie new wave mobiele positiebepaling in instant messaging protocols, 2006-2007
 3. Tuin nut parktechniek, April 2009
 4. hypertext transfer protocol: //gps-center.be/html/gps_f_a_q_.html
 5. hypertext transfer protocol: //www.kantersgraszoden.nl/akker-egalisatie.htm
 6. IPC Groen praktijkschool informatie
 7. Landmeten en waterpassen IPC, April 2001
 8. hypertext transfer protocol: //www.visserdokkum.nl/grondverzet.html
 9. hypertext transfer protocol: //www.visserdokkum.nl/grondverzet.html
 10. Bouwvoorverbetering door middel new wave diepe grondbewerking WUR, februari 2008
 11. Toepassing GPS en GIS in de akkerbouw. PPO, februari 2008
 12. www.greenkieper.nl
 13. Tuin nut parktechniek, April 2009
 14. hypertext transfer protocol: //www.geometius.nl/index.php? id=536 & A ; active_menu_item=24 & A ; subcat=8
 15. hypertext transfer protocol: //landbouw.geometius.nl/product.php? id=722 & A ; active_menu_item=24
 16. hypertext transfer protocol: //www.trimble.com/gcs900dg-exc.shtml
 17. hypertext transfer protocol: //www.mcs-laser.nl/docs/PDF/control_05.pdf
 18. hypertext transfer protocol: //www.geometius.nl/uploads/leaflets/fs_rtk-fieldlevel.pdf
 19. Individuele verdieping Hans Deterink, februari 2009
 20. hypertext transfer protocol: //www.topcon-positioning.eu/nl/index.asp? pageid=ebc9c3774ed249a182b4a6bf57293aab
 21. hypertext transfer protocol: //www.roadbarneveld.nl/images/PDF-folders/Entjes.pdf
 22. hypertext transfer protocol: //www.topcon-positioning.eu/nl/img/pdf/pdf_GPS/Booklet % 20GPS+ % 20Info_Dutch_final.pdf
 23. Loonbedrijf Wiering/Loonbedrijf Westra
 24. Surveying with GPS for Construction Works Using the National RTK Reference Network an Precise Geoid Models, juli 2004
 25. Landmeten en waterpassen IPC, April 2001
 26. hypertext transfer protocol: //www.kieboomlasersystemen.nl/weg_egaliseren_laser.html
 27. Loonbedrijf Wieringa
 28. Veldpost nr. 5/6, 13 februari 2010
 29. Trimble Precisie Landbouw, GPS voor alle seizoenen, alle gewassen, elk terrein, elk voertuig- een investering in groei
 30. Landmeten en waterpassen IPC, April 2001
 31. Individuele verdieping Hans Deterink, februari 2009
 32. Loonbedrijf Wieringa
 33. Dragers landelijk gebied, Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006
 34. Duurzaam bodemgebruik in

de landbouw, een beoordeling new wave agrarische bodemgebruik in Nederland

 • Machinist ploeg/kilverbak, Nittert Wiertsema
 • hypertext transfer protocol: //www.gebr-emonds.nl/site/egaliseren.html
 • Trimble, Dennis Lentink
 • Technische richtlijnen ter preventie new wave schadelijke bodemverdichting, IRS
 • hypertext transfer protocol: //www.visserdokkum.nl/grondverzet.html
 • hypertext transfer protocol: //www.cobouw.nl/nieuws/2010/01/18/Mk-straathof-gps.html
 • Loonbedrijf Wieringa
 • Bodem en mechanisatie, Bert Vermeulen WUR
 • Landbouw & A ; Techniek 3, 13 februari 2009
 • Toepassing GPS en GIS in de akkerbouw, Nut en rendement new wave toepassingen op het gebied new wave geolandbouw
 • Kees Werkman, gebruiker 3D GPS warffum
 • Nittert Wiertsema
 • Landbouwmachines, ING Economisch Bureau/ING Lease Nederland
 • Geo-info, De presentatie new wave een nieuwe generatie instrumenten
 • Loonbedrijf Wieringa
 • Geometrius, Dennis Nijland
 • Get an explanation on any task
  Get unstuck with the help of our AI assistant in seconds
  New